Informasjon

Schizofreni - omfang og betydning

Hvem er de schizofrene?

Flere undersøkelser har vist høyere forekomst av schizofreni i byer enn i landdistrikter. Studier fra Finland, Sverige, Danmark og England viser at insidensen øker med størrelsen på byen (i Danmark fra 26,1/100.000 i København til 8,6/100.000 i provinsen), og at denne økningen ikke kan forklares med tilflytting til byene, men av det at man fødes og vokser opp i en by.

Det er ikke funnet sammenheng mellom forekomsten av schizofreni og sosial klasse. Prognosen er imidlertid dårligere for pasienter fra lavere sosial klasse, sannsynligvis fordi behandling er forsinket i denne gruppen. Nyere undersøkelser fra blant annet England, Sverige og Nederland viser en tydelig økt forekomst av psykoser generelt og schizofreni spesielt hos annengenerasjons innvandrere.

Hvorvidt forekomsten av schizofreni er stigende, stabil eller synkende, er omdiskutert.

Forrige side Neste side