Informasjon

Schizofreni - omfang og betydning

Kostnader

Schizofreni koster totalt sett det norske samfunnet mer enn all hjertesykdom, all kreftsykdom og alle revmatiske lidelser hver for seg. Dette har sammenheng med at lidelsen debuterer tidlig. Debutalder er hos menn cirka 22 år og hos kvinner cirka 24 år i gjennomsnitt. I mange tilfeller er lidelsen livslang med behov for støtte til nødvendig livsopphold, bolig og sysselsetting. De fleste pasientene vil ha behov for helsetjenester, både fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i store perioder av sitt liv. Lengre sykehusopphold er regelen. Ti prosent av landets uføretrygdede har en schizofrenidiagnose. I Norge var det beregnet at de totale kostnader knyttet til schizofreni, var cirka fem milliarder kroner så langt tilbake som i 2002.

Forrige side Neste side