Informasjon

Medikamentell behandling av schizofreni

Tidspunkt for behandlingsstart

Pasienter som får schizofrenidiagnosen, har i mange tilfeller gått i flere år med forvarsel-symptomer (prodromalsymptomer) og funksjonstap. Dette er tegn som i dag oppfattes som for usikre til å konkludere med at det er en begynnende schizofreni. I Norge vil man ikke starte behandling på dette tidspunktet, men internasjonalt pågår forskning for å se om tidlig behandling er gunstig.

Når pasienter kommer i psykosefasen - med positive psykotiske symptomer - går det ofte både ett og to år før pasienten får behandling. Det har vært omdiskutert om behandling bør settes inn tidligere. Studier viser imidlertid at ubehandlet psykose medfører så store psykososiale problemer for pasienter og deres familie at man i dag mener at psykotiske pasienter bør behandles raskt.

Pasientens evne og vilje til nøye oppfølging av den medikamentelle terapi er viktig for å få en god vurdering av behandlingseffekten. Å motivere pasienten og eventuelt omsorgspersoner til å samarbeide om behandlingen er derfor svært viktig. Pasientens manglende innsikt i egen tilstand kan hindre et slikt samarbeid. Noen ganger er det aktuelt å fatte vedtak om medikamentell behandling uten pasientens samtykke.

Forrige side Neste side