Informasjon

Selvmord og selvmordsforsøk

Forekomst

Selvmordsraten har vært synkende siden slutten av 1980-tallet i mange vestlige land, inkludert Norge, Sverige Danmark og Finland. Nedgangen synes ikke å kunne forklares med endringer i bruk av antidepressive legemidler. Mekanismene som påvirker selvmordsraten, er ikke salg av antidepressiva, men andre faktorer som er lite forstått og ikke lette å måle. 

I Norge er det vel 600 selvmord per år, noe som er langt flere enn alle som dør i for eksempel trafikkulykker. I 2020 var det 467 selvmord blant menn og 172 blant kvinner, det vil si 12 per 100 000 innbyggere. Medianalder var 47 år. I 2020 stod personer yngre enn 20 år for 6 prosent av selvmordene, mens andelen for personer 70 år og eldre var 14 prosent. Blant personer 20–29 år var selvmord underliggende dødsårsak i 101 tilfeller, dette utgjorde 36 prosent av dødsfallene i denne aldersgruppen

Man antar at i tillegg til de registrerte selvmordene, finnes rundt 25 prosent som mørketall. Det dreier seg da om plutselige dødsfall hos personer som bruker medisiner, eldre og ensomme, og i form av ulykker som egentlig er selvmord. Menn velger oftere enn kvinner voldsomme metoder. Kvinner har flere selvmordsforsøk enn menn, mens menn på sin side "lykkes" oftere i forsøk på å ta sitt eget liv.

Beregninger viser at helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig. Omtrent tre ganger flere kvinner enn menn gjør selvmordsforsøk.

Blant dem som overlever et selvmordsforsøk, gjentar 10 til 40 prosent selvmordsforsøket og cirka 10 prosent ender opp med å begå selvmord i løpet av fem til ti år. Selvmordsdødeligheten øker med antall gjentatte selvmordshandlinger.

Selvskadende atferd er et økende problem blant unge, særlig blant unge jenter. I den norske delen av en europeisk studie (CASE) fant man at forekomsten av villet egenskade blant jenter var nesten 11 prosent totalt og mellom seks og sju prosent siste år, blant gutter tre prosent totalt. Unge som skader seg selv flere ganger og ikke får egnet hjelp, har en betydelig økt risiko for senere selvmord. Blant dødsfall hos unge menn i alderen 15 til 24 år er selvmord dødsårsak hos cirka 20 prosent. Av kvinner som dør i samme aldersgruppe, dør ti prosent av selvmord. Suicidal ungdom avviker fra annen ungdom på mange områder, både sosioøkonomisk og psykososialt, og nesten halvparten av dem er å finne på legekontoret kort tid før forsøket.

Forrige side Neste side