Tilstand

47 XYY syndrom

Sammendrag

 • Definisjon:Skyldes tilstedeværelse av et ekstra Y-kromosom. Ukjent årsak i sporadiske tilfeller (dominerer), hos noen få skyldes syndromet arv fra far
 • Forekomst:Tilstanden forekommer hos 1 per 1000 levende fødte gutter. Det antas at det fødes 30 gutter med diagnosen i Norge årlig
 • Symptomer:Syndromet gir symptomer som lærevansker, emosjonelle problemer, artikulasjonsvansker og språkvansker. Ca. 80% har tegn på ADHD. Ca 20% har fått en diagnose innen autismespekteret
 • Funn:Underdiagnostisert tilstand uten utpregede karakteristiske trekk. Pasienter er lange av vekst, kroppslig svake med forsinket motorisk utvikling. IQ tilnærmet normal
 • Diagnostikk:Diagnosen bekreftes gjennom kromosomundersøkelse
 • Behandling:Spesialpedagogiske tiltak, ADHD eller depresjon/angst kan kreve medikamentell behandling
 • Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 03.12.2018

Legehandboka har kun sammendrag av Frambus omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

Søk på Sjelden.no viser tilgjengelige ressurser og lignende for diagnosen:

Frambu

 • Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger
 • Frambu er et statlig finansiert supplement til det ordinære hjelpeapparatet
 • Frambu er en møteplass for familier og fagersoner
 • Frambus tilbud er like mye til voksen som til barn - hele livsløpet