Tilstand

Atypisk teratoid/rhabdoid tumor (ATRT)

Temaside om Korona

Sammendrag

  • Definisjon:ATRT (atypisk teratoid/rhabdoid tumor) er høymaligne svulster i sentralnervesystemet som har fellestrekk med blant annet primitive nevroektodermale svulster (PNET)
  • Forekomst:Sjelden tumor, forekommer i all hovedsak hos barn under 3 år
  • Symptomer:Typisk presentasjonsform hos spedbarn er apati og oppkast
  • Funn:Hos litt eldre barn kan man noen ganger påvise utfall i hjernenerver (diplopi, assymetri i ansiktsbevegelighet)
  • Diagnostikk:Aktuelle undersøkelser er MR av sentralnervesystemet
  • Behandling:Stråling forsøkes, men gir alvorlige senskader i et umodent sentralnervesystem. Forskjellige behandlingsprotkoller med cytostatika benyttes. Behandlingsresponsen er dårlig.
  • Prognose: Dårlig. Median overlevelse 12 til 14 måneder. 5-års overlevelse er mindre enn 30%
  • Nettsiden med UpToDate sin omtale av tilstanden ble besøkt 30.11.2018.

Legehandboka har kun sammendrag av UpToDates omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

UpToDate

  • UpTpDate er et engelskspråklig, evidensbasert oppslagsverk for helsepersonell