Tilstand

Costellos syndrom

Sammendrag

 • Definisjon:Tilstanden skyldes overveiende sannsynlig en tilfeldig skade/mutasjon på arvematerialet
 • Forekomst:Svært sjelden (eksakte tall mangler)
 • Symptomer:Pasienter med Costellos syndrom kjennetegnes av treg og ufullstendig utvikling, både kroppslig, språklig og motorisk
 • Funn:Tilstanden kan gi en rekke organskader. Karakteristiske ansiktstrekk og kortvoksthet er de mest påfallende
 • Diagnostikk:Diagnosen baseres på kliniske undersøkelser og bekreftes med DNA-basert diagnostikk
 • Behandling:Barnet vil ha behov for hjelp med tanke på ernæring og vekst i første del av livet, det vil også ha behov for symptomlettende hjelpetiltak

NEL har kun denne kortfattede informasjonen om tilstanden. Les mer om sykdommen hos Socialstyrelsen i Sverige

Socialstyrelsen - Sällsynta hälsotillstånd

 • Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg
 • Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd
 • Från 2020 sammanställs underlagen av Ågrenska som är ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser

Andre informasjonskilder

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
  • Sjeldentelefonen: 800 41 710
 • Frambu er et landsdekkende informasjons- og kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger
 • Center for Små Handicapgrupper
 • International Costello Syndrome Support Group