Tilstand

Dystrofia myotonica type 2

Sammendrag

 • Definisjon:Dystrofia myotonica finnes i variantene type 1 og type 2. Disse kan arte seg ganske ulikt. Type 2 er en arvelig (autosomal dominant) nevromuskulær sykdom som skyldes mutasjoner i genet CNBP (også kalt ZNF9). Defekter i genet påvirker proteinproduksjonen indirekte ved å endre RNA. Hvordan genfeilen fører til symptombildet er ikke klarlagt i detalj, men resultatet er bl.a. muskelsvinn i både tverrstripet og glatt muskulatur. Type 2 er som regel mindre uttalt enn ved type 1
 • Forekomst:Samlet har type 1 og 2 en forekomst på 5 av 100 000 på verdensbasis. Tilstanden er trolig underdiagnostisert
 • Symptomer:Sykdommen starter som regel mellom 30 og 50 års alder og forårsaker muskelsmerte og -svekkelse og stivhet som ofte  starter i kroppsnære muskelgrupper som hofter, skuldre og nakke. Smertene kan variere i hvor de befinner seg, intensitet og varighet, og forverres ofte ved fysisk trening eller kulde. Symptomene mistolkes ofte. Over tid rammes også albuer og fingre. Forstoppelse og kvalme er vanlig
 • Funn:Myotoni (manglende evne til avspenning i muskel) og muskelsvakhet er ofte lettest å påvise i fingre. Kan gi tidlig utvikling av grå stær, nedsatt hørsel, hjerterytmeforstyrrelser og svak hjertemuskulatur, søvnapnoe, kognitiv svekkelse, diabetes mellitus type 2, hyperlipidemi og hypotyreose, tygge- og svelgeproblemer, kvalme og forstoppelse
 • Diagnostikk:Muskelsvakhet og myotoni kombinert med tidlig debut av grå stær kan gi mistanke som forsterkes ved påvisning av forhøyede verdier av CK og gamma-GT i serum. DNA-test bekrefter diagnosen
 • Behandling:Se internasjonale retningslinjer for oppfølging, her beskrives bl.a.  anbefalinger mtp. graviditet, vaksinasjoner og narkose (økt komplikasjonsrisiko). Det finnes ingen effektiv behandling for de muskulære problemene, men det forskes mye på området. Symptomrettet behandling samt tilrettelegging/hjelpemidler. Årlige kontroller hos hjertespesialist og øyelege er viktig. Ved mistanke om pusteproblemer bør lungefunksjonen kontrolleres av spesialist. Forstoppelse må håndteres, ev. av ernæringsteam og mage-/tarmspesialist. Fysisk aktivitet/trening er særlig viktig. Styrketrening med moderat motstand og mange repetisjoner samt kondisjonstrening med moderat intensitet anbefales
 • Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 18.09.23

OBS! Det er viktig at alle med denne diagnosen er registrert i Norsk register for medfødte, arvelige nevromuskulære sykdommer «Muskelregisteret»

Sammendraget er basert på Frambu sin omtale av diagnosen:

Fordypningsmateriell1-2

Kompetansetjenestetilbud

Tre fagmiljøer samarbeider (NMK-samarbeidet) for å sikre personer med medfødte, arvelige nevromuskulære sykdommer et likeverdig og effektivt kompetansetjenestetilbud gjennom hele livet.

NMK-samarbeidet består av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo Universitetssykehus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

NMK-samarbeidet er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

NMK:
Telefonkontakt: 77627217
E-post: nmk@unn.no
web: https://unn.no/nmk

EMAN:
E-post:muskel@ous-hf.no
web: https://oslo-universitetssykehus.no/eman
Frambu:
E-post: info@frambu.no
web: http://www.frambu.no/

Nevromuskulært kompetansesenter

 • NMKs hovedoppgave er å diagnostisere og behandle pasienter med nevromuskulære sykdommer. I tillegg driver kompetansesenteret informasjons- og kursvirksomhet
  • For å få tilbud om et 2-ukersopphold med nevromuskulær bevegelsesterapi, må pasienten først henvises til en vurdering. Denne går over 1-2 dager, og munner ut i en konklusjon med anbefaling om videre oppfølging
  • Pasienter som har vært til nevromuskulær bevegelsesterapi tidligere, kan henvises på nytt fra sin lokale fysioterapeut. Dette er aktuelt dersom pasienten og fysioterapeuten opplever vesentlig endring i funksjonsnivå, og et nytt opphold vurderes som viktig for den videre lokale oppfølgingen
 • NMK kontaktinformasjon

EMAN

 • Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander
 • Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) utreder barn og voksne med mistanke om medfødte eller arvelige nevromuskulære tilstander
 • De gir informasjon og veiledning til mennesker med disse tilstandene, til pårørende samt helsepersonell.

Frambu

 

Kilder

Referanser

 1. Schoser B, Montagnese F, Bassez G, et al; Myotonic Dystrophy Foundation. Consensus-based care recommendations for adults with myotonic dystrophy type 2. Neurol Clin Pract. 2019 Aug;9(4):343-353. PMID: 31583190. PubMed
 2. Meola G. Myotonic dystrophy type 2: the 2020 update. Acta Myol. 2020 Dec 1;39(4):222-234. PMID: 33458578. PubMed