Tilstand

Gauchers sykdom

Sammendrag

  • Definisjon:Vanligste variant fra den sjeldne sykdomsgruppen lysosymale sykdommer. Feil i arvematerialet (resessiv arvegang) gir mangel av enzymet glukocerebrosidase, derav lysosomal opphopning av sfingolipider (fettstoffer)
  • Forekomst:Forekommer omtrent én gang for hver 100 000 fødsel. Det er opphopning av sykdommen i Norrbotten og Västerbotten i Sverige, men selv der rammer sykdommen færre enn én av 10 000 fødsler
  • Symptomer:Tilstanden deles i tre typer, men store individuelle forskjeller gjør at det anbefales fokus på alvorlighetsggraden fremfor typeinndeling. Type I er vanligst og symptomene oppstår som regel først i voksen alder. Avleiringer i indre organ (særlig lever, milt og knokler) gir komplikasjoner som trøtthet, blødertendens, beinskjørhet, smerter og deformiteter. De øvrige variantene utvikles hos småbarn og omfatter også nevrologiske og kognitive symptomer
  • Funn:Anemi, blodplatemangel, forstørret lever og milt samt beinskjørhet kan være tegn på sykdommen
  • Diagnostikk:Blodprøver kan påviser enzymaktiviteten direkte, evt. via økning av enzymet chitotrosidase. DNA-analyser kan kartlegge forårsakende mutasjon. Embryo- og fosterdiagnostikk ved mistanke
  • Behandling:Alvorlige varianter av sykdommen progredierer raskt og gir ofte død innen første leveår (særlig type II). Ingen helbredende behandling, men intravenøs enzymbehandling hindrer progresjon av sykdommen. Gitt tidlig kan behandlingen gi de med moderat eller lett sykdom et liv som alle andre. Enzymet tilføres via en infusjon hver 2 uke, enten på sykehuset eller hjemme. Nye preparater kommer. Oppståtte komplikasjoner må overvåkes, lindres og kompenseres for. Genetisk veiledning.
  • Norsk Elektronisk Legehåndbok har kun et sammendrag om tilstanden, omfattende informasjon er å finne hos Socialstyrelsen i Sverige

Informasjonskilder

Socialstyrelsen - Sällsynta hälsotillstånd

  • Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg
  • Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd
  • Från 2020 sammanställs underlagen av Ågrenska som är ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser

Andre informasjonskilder