Tilstand

KBG syndrom

Kjerneopplysninger

Synonymer

 • Også kalt Herrmann-Pallister(-Opitz) Syndrom

Symptomer og typiske tegn

 • Kjeve- og tannforandringer med for få og for store tenner (macrodontia og hypodontia), samt tannemalje-defekter
  • Makrodonti av de øvre sentrale incisiver er typisk ved diagnosen
 • Ansiktet er ofte bredt med karakteristiske trekk
 • Redusert vekst og misdannelser i skjelettet
 • Forsinket utvikling og/eller mental retardasjon
 • Hyperaktivitet og angstproblematikk rammer noen med diagnosen
 • Sjeldnere problemstillinger knyttet til diagnosen:
  • Hørselstap
  • Epilepsi
  • Hjertefeil
  • Forandringer i ganen som kan være forbundet med taleproblemer

Årsak og forekomst

 • Årsak
  • KBG syndrom forårsakes av en heterozygot mutasjon i genet ANKRD11 (611192), lokalisert på kromosom 16q24.3
  • ANKRD11 produserer et protein som styrer genaktivitet, og som synes å påvirke hjernens plastisitet og evne til læring om hukommelse
  • Syndromet skyldes ofte en spontan mutasjon
  • Ved arv synes syndromet fortrinnsvis å følge autosomal dominant arvegang
   • Gutter virker å bli sterkere affisert av syndromet enn jenter, noe som kan peke i retning av at også X-bundet recessiv arv er mulig
 • Forekomst
  • Sjelden, første gang beskrevet i 1975
  • I tidsrommet 1975-2006 var 45 pasienter registrert på verdensbasis
  • Trekkene ved KBG kan være milde, og syndromet er trolig underdiagnostisert

Diagnosen

 • Diagnosen er basert på kliniske funn, men kan bekreftes ved funn av mutasjoner i genet ANKRD11. Genfeilen er ennå ikke tilstrekkelig kartlagt i 2015
 • Makrodonti av de øvre sentrale incisiver er alltid til stede ved diagnosen, men disse bryter først ut i 7-8 års alder

Særlige behov og tiltak

 • Barn med mistanke om utviklingsforstyrrelser skal følges opp med adekvat tilrettelegging og spesialpedagogiske tiltak
 • KBG syndrom tilsier ekstra tiltak/kontroller:
  • EEG
  • Ortopedisk korreksjon av hofte/ryggrad kan bli nødvendig
  • Defekter i hørsel og/eller syn forekommer hos enkelte med KBG
  • Medfødte hjertelidelser er mer utbredt hos disse pasientene
  • Logoped er ofte nødvendig
  • Særlig tannbehandling. TAKO-senteret har spesialkompetanse i oppfølging av tannhelse ved sjeldne diagnoser

Andre informasjonskilder

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering