Tilstand

Lysosomale sykdommer

Temaside om Korona

Sammendrag

 • Definisjon:Dette er en gruppe arvelige sykdommer som skyldes en defekt i lysosomer - organeller i cellen som normalt bidrar til å bryte ned ulike stoffer
 • Forekomst:Denne sykdomsgruppen favner minst 50 ulike tilstander, og samlet sett rammer denne gruppen omtrent 1 av 7000 nyfødte
 • Symptomer:Tilstandene gir som regel nevrologiske symptomer og forstyrrer vekst og utvikling
 • Funn:Sansetap, epileptiske anfall, organsykdom (særlig lever, milt, lunger eller hjerte) og anatomiske avvik er assosiert med slik sykdom
 • Diagnostikk:De ulike lysosomale sykdommer er ofte knyttet til ulike enzymdefekter. Mange av disse er mulig å påvise. Genfeil knyttet til enkeltsykdommer kan også være mulig å påvise
 • Behandling:Lysosomale sykdommer er ofte alvorlige, og syke har ofte et betydelig hjelpebehov. Tilstandene kan forringe livslengden betydelig. Behandlingen er først og fremst symptomatisk. Flere ulike mulige behandlingsformer er under utprøvning

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Dette er som regel arvelige tilstander som er knyttet til næringsomsetningen i kroppen (metabolske prosesser), og som skyldes at stoffer som hopes opp i kroppen, blir "giftige". Tilstandene skyldes som regel defekter i enzym (proteiner) som har til oppgave å bryte ned visse stoffer
 • Lysosomene er mikrostrukturer (organeller) i kroppens celler, og de har som hovedoppgave å bryte ned og resirkulere store og sammensatte næringsmolekyler ved hjelp av enzymer
 • Når stoffene ikke brytes ned, klarer kroppen heller ikke å frakte dem bort, og de blir som regel lagret i vev hvor de ikke hører hjemme. I dag kjenner vi til omtrent 50 slike lysosomale sykdommer. De ulike tilstandene påvirker ulike deler av kroppen. De mest utsatte organene er skjelett, hjerne, hud, hjerte og ryggmarg
 • Det dukker stadig opp nye tilstander som tilhører denne gruppen, og det foregår forskning på de gruppene vi kjenner. De fleste av tilstandene mangler ennå effektiv behandling som kan kurere lidelsene

Synonymer

 • Lysosomal Storage Disorders
 • Noen underdiagnoser:
  • Aspartylglycosaminuri
  • Carbohydrat-deficient glycoproteinsyndrom
  • Cystinose
  • Gangliosidose
  • Gauchers sykdom
  • Infantil GM2
  • Fabers sykdom (skyldes mangel på caramidase)
  • Fabrys sykdom
  • Krabbes sykdom
  • Mannosidose (Aspartylglukosaminuri, Fukosidose, Sialidose og Schindlers sykdom)
  • Metakromatisk leukodystrofi
  • Mucolipidose type I og mucolipidose type II/III
  • Mukopolysakkaridoser (MPS I-VII)
  • Niemann-Picks sykdom
  • Pompes sykdom
  • Sallas sykdom
  • Infantil sialinsyresykdom
  • Tay-Sachs sykdom

Forekomst

 • Vi kjenner i dag til ca 50 forskjellige lysosomale sykdommer. Hver for seg er disse meget sjeldne, men som gruppe rammer de omtrent 1 pr 7000 fødte barn. Dette innebærer at det fødes anslagsvis 10-15 barn årlig med en av disse diagnosene i Norge
 • De ulike tilstandene varierer veldig i hyppighet mellom ulike geografiske områder og ulike etniske grupper. Grunnen til dette er den arvelige komponenten av sykdommen, og dette innebærer samtidig at en ikke får identiske tall dersom man overfører forekomst på verdensbasis til norske forhold

Årsak

 • Lysosomale sykdommer er en gruppe tilstander, og arvegangen ved den enkelte tilstand trenger ikke nødvendigvis å være lik den ved andre tilstander innen gruppen. Selv om sykdommene regnes som arvelige, kan de også oppstå tilfeldig (spontan mutasjon), uten at noen form for arv er involvert. De vanligste arvemekanismene er som følger
 • Autosomal dominant arv
  • Autosomal betyr at arven ikke er kjønnsbundet
  • Dette innebærer at det er 50% sjanse for å føre arven videre dersom én av foreldrene er syke med tilstanden
 • Autosomal resessiv arv
  • Begge foreldre er bærere av anlegg for sykdommen, men ingen av dem trenger å være syke med tilstanden
  • Det er da 25% sjanse for at et barn skal utvikle sykdommen, 50% sjanse for at barnet skal bli en frisk bærer av sykdommen og 25% sjanse for at barnet skal bli helt uten anlegg for sykdommen
 • Kjønnsbunden arv
  • Dette er arv hvor defekten befinner seg på kjønnskromosom-paret. Dette kromosomparet utgjøres av ett eller to X-kromosom. Dersom det er to X-kromosom, er det en jente. Dersom paret består av et X-kromosom og et Y-kromosom, er det en gutt
  • Dersom den arvelige defekten sitter på Y-kromosomet, kan arven kun føres fra mann til mann
  • Om defekten sitter på X-kromosomet, vil begge kjønn kunne utvikle skader av defekten, men kvinner vil komme bedre ut. Kvinner har i slike situasjoner vanligvis et "friskt" X-kromosom i tillegg til det X-kromosomet som er defekt. Siden gutter har bare ett X-kromosom, blir de som regel rammet hardere av denne typen arvelige sykdommer
  • Kjønnsbunden arv kan være både resessiv og dominant av natur

Typiske tegn

 • Lysosomale sykdommer er ofte svært alvorlige og gir redusert livslengde. De ulike sykdommene angriper ulike organ og gir ulike symptomer og behov. Flere av disse diagnosene er omtalt i egne dokument i NEL
 • Felles for de fleste av sykdommene i denne gruppen er at de gir nevrologiske symptomer og forstyrrer vekst og utvikling. Dette innebærer at pasienten ikke vil være i stand til å fungere normalt, og vil ha behov for hjelp av ulik art
 • En kan dele tilstandene under lysosomale sykdommer i grupper hvor flere enkeltdiagnoser hører hjemme. Disse gruppene sier noe om hvilken del av det lysosomale funksjonsområdet som er rammet

Undergrupper

 • Lipidoser
  • Sykdommer som rammer fettnedbrytningen i cellen
 • Glykoproteinoser
  • Sykdommer i denne gruppen skyldes forstyrrelser i sukkerstoffskiftet, og disse sykdommene gjør at unormalt mye sukker skilles ut i urinen
  • Det er ikke enighet om denne gruppen skal høre under lysosomale sykdommer
 • Glykogenoser
  • Dette er en gruppe som minner mye om MPS-sykdommene (se under)
  • Det forskes på sykdommen i Norge ("The Tromsø Mannosidosis group" ved Universitetet i Tromsø)
 • Mukopolysakkaridoser (MPS)
  • Herunder hører også mukolipidosene. Dette er sykdommer hvor avleiringer av såkalte mukopolysakkaridoser i ulike vev er et typisk tegn
  • MPS I-VII har egen forening i Norge (Foreldregruppen for MPS-sykdommer)
 • Andre
  • Lysosomale enzymtransport-sykdommer, lysosymale membrantransport-sykdommer og infantile sialinsyresykdommer hører også under sekkebegrepet lysosomale sykdommer

Diagnosen

 • Ved de ulike undergruppene av "lysosomale sykdommer" vil det være ulike feil i arvematrialet og dermed ulike enzymer som det er feil på. Derfor finnes ingen enkel gentest som kan avsløre disse sykdommene

Særlige behov og tiltak

 • Det finnes enda ikke noen helbredende behandling for denne diagnosegruppen, men vi kan lindre mange av de plagene de ulike sykdommene gir. I og med at dette omfatter en rekke sykdomstilstander, vil behandling variere noe mellom de spesifikke tilstandene
 • Behandling som prøves ut ved disse tilstandene, omfatter:
  • Redusere tilførselen av de skadelige avleiringsstoffene gjennom diett eller medikamenter
  • Enzymterapi hvor man tilfører kroppen enzymet som er skadet
  • Genterapi. Her prøver man å erstatte den defekte delen av arvematerialet med normalt sådant, og dermed få produsert funksjonelle enzym i kroppen
  • Benmargstransplantasjon innebærer at man innfører friske celler fra en donors beinmarg til den syke for å produsere det manglende enzymet
 • Niemann-Picks sykdom
  • Stoffet miglustat bedrer eller stabiliserer flere klinisk relevante markører1
  • Dette er det første preparatet som er studert, hvor det finnes både dyreforsøk og kliniske data som tyder på en sykdomsmodifiserende gunstig effekt

Andre informasjonskilder

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
  • Servicetelefon (Grønt nummer): 800 41 710
 • Frambu er et landsdekkende informasjons- og kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger
  • Adresse: Sandbakkvn. 18, 1404 Siggerud
  • Telefon: 64 85 60 00
  • E-post: info@frambu.no Hjemmside: www.frambu.no
 • CLIMB (Children Living with Inherited Metabolic Diseases)
  • Climb Building Crewe Intl CW2 6BG
  • Tlf: (+44) 87-0 7700 325
  • E-post: info@climb.org.uk, Internett: http://www.CLIMB.org.uk

Kilder

Referanser

 1. Patterson MC, Vecchio D, Prady H, Abel L, Wraith JE. Miglustat for treatment of Niemann-Pick C disease: a randomised controlled study. Lancet Neurol 2007; 6: 765-72. PubMed