Tilstand

Mastcellesykdommer

Sammendrag

 • Definisjon:Mastocytose er en myeloproliferativ tilstand hvor mastceller er økt i antall eller reaktivitet, og lokalisert i ulike organer, primært i hud og benmarg. Ukjent årsak. Mutasjon i mastcellen finnes hos opptil 80%
 • Forekomst:Sjelden sykdom. Kutan mastocytose hos barn er som regel selvhelbredende innen pubertet, men forverring og vedvarende sykdom inntreffer hos enkelte
 • Symptomer:Kutan form er vanligste form hos barn. Presenterer seg som makulopapuløse rødbrune/brunlige, av og til konfluerende elementer. Både systemisk- og kutan form kan ha uspesifikke symptomer fra flere organsystemer. Økt risiko for anafylaksi ved narkose, alle operative inngrep inkl. tannbehandling, ved samtidig allergi, ved kraftige triggeranfall og enkelte medikamenter
 • Funn:Lett eleverte brune flekker kan finnes ved kutan form. Hepatosplenomegali, benmargssuppresjon, malnutrisjon og kroniske smerter kan finnes ved systemisk mastocytose
 • Diagnostikk:Utredningen gjøres av spesialist. Forhøyet s-tryptase gir mistanke om systemisk mastocytose
 • Behandling:Relevant medikasjon kan være antihistaminer, mastcellestabilisatorer, leukotrienantagonister, kortikosteroider. Adrenalin-penn ved anafylaksi. Forsiktighet må utvises ved histaminfrisettende legemidler (NSAIDs, morfin, kurare, røntgenkontrast)
 • Senter for sjeldne diagnoser er landsdekkende kompetansesenter for mastocytose

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

 • Kutan mastocytose
  • Diagnostiseres ved typiske symptomer og funn kombinert med funn fra histopatologisk undersøkelse fra mistenkt lesjon
 • Systemisk mastocytose
  • Diagnosen systemisk mastocytose bør stilles av spesialist i hematologi som har erfaring med sykdommen2 etter vurdering av de kliniske symptomene og i henhold til spesielle funn i blod, beinmarg eller andre organer
 • Senter for sjeldne diagnoser er landsdekkende kompetansesenter for mastocytose. De kan kontaktes uten henvisning.

WHOs diagnostiske kriterier for systemisk mastocytose

Differensialdiagnoser

 • Immunologiske tilstander og neoplasier4
  • Karsinoid syndrom
  • Feokromocytom
  • Hereditært eller ervervet angioødem
  • Primær gastrointestinal allergi
  • Hypereosinofilt syndrom
  • Vaskulitt
  • Intestinalt lymfom
 • Endokrinologiske tilstander
  • Diabetes mellitus
  • Endokrin pankreastumor
  • Porfyri
  • Hypertyreose
  • Fabry sykdom
 • Gastrointenstinale tilstander
  • Gastroenteritt-tilstand
   • H.pylori-gastritt
   • Parasittær gastroenteritt
   • Eosinofil gastroenteritt
   • Mikroskopisk kolitt
  • Inflammatorisk tarmsykdom
   • Ulcerøs kolitt
   • Crohns sykdom
  • Cøliaki
  • Primær laktoseintoleranse
  • Amyloidose
  • Intestinal obstruksjon
   • Adheranser
   • Volvolus
  • Hepatitt
  • Irritabel tarm-syndrom
  • Gallesten
  • Hereditær hyperbilirubinemi
 • Skjelettmetastaser
 • Anafylaksi
 • Ekstrakutant mastocytom
 • Andre mastcellesykdommer

Sykehistorie

Generelt for mastocytose2

 • Individuell symptomvariasjon i tid og styrke, oftest anfallsvise symptomer. En sjelden gang ses et mer vedvarende forløp
 • Sykdommen kan gi
  • Symptomer på grunn av organinfiltrasjon (kun systemisk mastocytose)
  • Hudfunn (begge typer)
  • Symptomer på grunn av mediatorfrisettelse (begge typer)
   • Det kan oppstå symptomer fra kretsløpet med f. eks. hjertebank, blodtrykksfall og svimmelhet
   • Noen er plaget med hodepine, magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré
 • Symptomene kan utløses av
  • Kjente allergifremkallende stoffer, f. eks. ulike matvarer eller insektstikk
  • Histamin-frisettende medikamenter
   • Smertestillende midler (NSAIDs, morfin)
   • Muskelrelakserende (kurarepreparater)
   • Røntgenkontrastmiddel
  • Varme eller kulde, gnissing eller skraping av huden kan gi kraftig utslett/reaksjon
  • Emosjonelt stress
   • Er den vanligste triggeren ved systemisk mastocytose5

Kutan mastocytose2

 • Ulike former for utslett
  • Brunfargede flekker oppstår oftest på thorax før 6 måneders alder, og forsvinner før puberteten6
  • Denne hudreaktivitet minsker ofte etter 1-2 år, mens de brune flekkene vedvarer lengre
  • Noen ganger elveblestlignende
  • Noen barn får bare en flekk - solitært mastocytom
 • Andre plager fra huden er gjerne kløe, varmefølelse og rødme/flushing
 • Kutan/diffus bulløs mastocytose er en meget sjelden tilstand som ligner mastocytose hos voksne, og er den eneste formen for mastocytose som gir alvorlig sykdom hos barn1
  • Fortykket og diffust rød hud
  • Blemmer ved fødsel tyder på alvorlig sykdom
  • Kan også presentere seg ved blødninger fra GI-traktus, diaré, hepatosplenomegali og hypotensjon
 • Kutan mastocytose kan debutere i voksen alder
  • Brunfargede flekker på thorax og innsiden av overarmer og lår, kan klø
  • I flekkene finnes KIT-positive mastceller og melanocytter, sistnevnte er årsaken til brunfargen
  • Antallet flekker kan variere fra få til svært mange, er ofteste få centimeter store og gjerne konfluerende
  • Minsker i størrelse og forsvinner etter flere tiår
  • Hudsymptomene har ingen sammenheng med eventuelle mastcelleinfiltrater i indre organer
  • Persisterende telangiektasia makularis eruptiva er en uvanlig form av mastocytose hos voksne med små rødbrune flekker, diffus rødme i huden som forsterkes ved mekanisk irritasjon (dermografisme) og telangiektasier

Systemisk mastocytose

 • Er svært uvanlig hos barn
 • Plagene kan være alt fra utslett til alvorlige symptomer fra ulike organer i kroppen, avhengig av hvor mastcelleinfiltrasjonen foreligger
 • Symptomene kan komme anfallsvis eller ha et jevnere forløp med tretthet og sykdomsfølelse
 • Symptompresentasjon fra de ulike organsystemene2:
  • Hud: kløe, varmefølelse, rødme og ulike former for utslett og flushing (plutselig og kraftig rødming)
  • Kretsløpet: blodtrykksfall (besvimelse/nesten besvimelse), brystsmerter, hjerterytmeforstyrrelser og svimmelhet
  • Mage-tarm: sure oppstøt, luftplager, kvalme/oppkast, smerter og diaré7. Lever og milt kan være forstørret
  • Lungene: tung- eller kortpustethet eller astmalignende symptomer
  • Psykiske: slitenhet, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer, irritabilitet, angst og depresjon
  • Muskler og skjelett: smerter, beinskjørhet og økt bentetthet
  • Annet: ulike allergiske eller allergilignende reaksjoner på matvarer, medikamenter, alkohol, insektstikk med mer. Mange reagerer på kulde og/eller varme. Stress er også en vanlig symptomutløsende faktor
 • Kronisk frisetting av mediatorer kan medføre kakeksi, kroniske gastrointestinale symptomer, diffuse muskel- og skjelettsmerter, fibrose i indre organer (oftest benmarg)8

Kliniske funn

 • Ved kutan mastocytose kan en se velavgrensete brune flekker som kan være litt opphevede
  • Darier's tegn: ca. 5 minutter etter gnissing/stryking på hud- eller hudlesjon utvikles lokalisert urikaria og erytem (dermografisme)
   • Ved isolert mastocytom bør en ikke gjøre testen da dette kan medføre systemisk reaksjon på grunn av mediatorfrisetting3
 • Frisetting av mediatorer kan ved begge former for mastocytose gi anafylaksi6 eller ligne allergiske reaksjoner: vasodilatasjon, hypotensjon, flushing, kløe, synkope, magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, fatigue og hodepine8
 • Systemisk mastocytose kan gi hepatosplenomegali, lymfadenopati, steatoré, malabsorpsjon og skjelettlesjoner8
 • Kutan masteocytose - Darier's tegn.
  Kutan masteocytose - Darier's tegn.
 • Urtikaria pigmentosa, kutan mastocytose.
  Urtikaria pigmentosa, kutan mastocytose.

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

 • Blodprøver
  • Hematologisk status med differensialtelling
  • Leverfunksjonsprøver
  • Total s-tryptase (kan tas på gelglass på kontoret, sendes vanlig laboratorium, analysen gjøres på regionsykehusene)

Undersøkelser hos spesialist

 • Utredning av kutan mastocytose gjøres ved hudavdeling
  • Diagnosen bekreftes ved histopatologisk undersøkelse av punktbiopsi fra mistenkt lesjon
 • Utredningen av systemisk mastocytose gjøres av spesialist
  • Benmargsbiopsi
  • Benmineraltetthetsmåling
  • Biopsi fra affisert organ
  • Mastocytose mistenkes ved serum-tryptase > 20ng/ml1
  • Urinundersøkelse med analyse for histamin (MIAA) og prostaglandin (PGD2A)
  • KIT-mutasjonsanalyse av mastcellen
  • Flowcytometri
  • Ev. CT av thorax og bukorganer
  • Ev. gastroskopi eller kolonoskopi med histopatologisk undersøkelse av mistenkte lesjoner i slimhinnen

Når henvise

 • Ved mistanke om diagnosen henvises det til relevant spesialist:
  • Primært hematolog, men også dermatolog, pediater, revmatolog
 • Det finnes en egen diagnosegruppe ved Senter for sjeldne diagnoser ved Rikshospitalet
Forrige side Neste side