Tilstand

MCAD

Sammendrag

  • Definisjon:Mellomkjedet acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) defekt er en autosomal recessiv stoffskiftesykdom som innebærer at man ikke kan fordøye enkelte fettstoffer og omdanne disse til energi. Opphopning av ikke-nedbrutte fettstoffer kan føre til bl.a. hjerneskader.
  • Forekomst:Danmark angir at tilstanden rammer ca. 1 av 10 000 fødsler. Er forekomsten tilsvarende i Norge, fødes 6 barn med tilstanden hvert år her. 
  • Symptomer:Vanlig sykdomsdebut er mellom 3 og 24 måneder etter fødselen. Sløvhet, skjelvinger, svettetokter, kramper og koma kan bli resultatet av opphopning av mellomlange fettsyrer og/eller energimangel ved oppbrukte sukkerlager. Noen utvikler først symptomer på sykdommen som voksen, utløsende årsak er da som regel alkoholinntak eller betydelig fysisk aktivitet uten tilstrekkelig næringstilførsel.
  • Funn:Dårlig vektoppgang, økt metabolsk aktivitet som ved banale infeksjoner kan føre til lavt blodsukker og gi alvorlige følger som kramper og koma. 
  • Diagnostikk:Tilstanden inngår i nyfødt-screeningen. Ved mistanke kan blod- og urinprøver bekrefte tilstanden. 
  • Behandling:Tilstanden kan ikke helbredes, og ubehandlet vil den føre til død hos 20-25% og utviklingsforstyrrelser hos 25%. Ved tidlig diagnose (screening) og adekvat behandling kan komplikasjoner unngås hos de fleste, og livskvaliteten påvirkes i liten grad. Høyt energiforbruk må kompenseres for, og det bør ikke gå lang tid mellom måltid for denne gruppen. Faste over 4-6 timer for små barn og 12 timer for voksne må unngås. Karnitintilførsel kan være nødvendig (transport av fettkjeder). Normale kostholdsanbefalinger, men særlig oppmerksomhet for å unngå energimangel må tilstrebes.

Oslo Universitetssykehus har følgende omtale av tilstanden:

Kompetansesenter

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Deres oppgave er å gjøre det sjeldne mer kjent.

Senteret er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og ett av ni sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

De driver som hovedregel ikke med utredning og behandling.

Les mer om på kompetansesenterets nettside: Senter for sjeldne diagnoser - Oslo universitetssykehus