Syndrom

Primære immunsviktsykdommer

Sammendrag

  • Definisjon:Primære immunsviktsykdommer er en gruppe sjeldne sykdommer som hovedsakelig kjennetegnes ved økt infeksjonstendens, og er en samlebetegnelse for flere hundre ulike diagnoser. Antas å være forårsaket av genfeil, men den genetiske årsaken er kjent i kun 30% av tilfellene. Antistoffsvikt utgjør over halvparten av tilfellene, andre hovedgrupper er kombinerte cellulære immunsviktsykdommer (T-cellesvikt og kombinert B- og T-cellesvikt), fagocyttdefekter og komplementdefekter
  • Forekomst:Nøyaktig forekomst er ukjent, men behandlingsmiljøene kjenner i dag omkring 600 personer i Norge med primære immunsviktsykdommer. Den største undergruppen har antistoffsvikt, og omtrent halvparten av denne gruppen har diagnosen CVID
  • Symptomer:Særlig de første leveår er ofte preget dårlig vekst og mistrivsel, men immunsvikt-tilstander kan bryte ut når som helst i livet. Hos både barn og voksne er tilstanden preget av mange inveksjoner og ev. langvarig diaré. Infeksjoner får ofte et langtrukket og utypisk forløp ved immunsvikt, og forårsakes gjerne av uvanlige bakterier. Hyppige infeksjoner og ev. gjentatte alvorlige infeksjoner (benbetennelse, hjernehinnebetennelse eller sepsis) bør utredes for immunsvikt
  • Funn:Kombinasjonen av økt infeksjonstendens og autoimmunitet styrker mistanken om primær immunsvikt. Økt infeksjonstendens
  • Diagnostikk:Blodprøver kan sannsynliggjøre en immunsviktdiagnose (prøver brukt til utredning). Ta kontakt med kompetansesenter for spesifikk rådføring. Enkelte alvorlige medfødte immunsviktsykdommer inngår i nyfødtscreeningen
  • Behandling:Primære immunsviktsykdommer er kroniske og krever livslang behandling. Oppfølging minimum 1-2 ganger i året hos spesialist med kontroll av antistoffnivå. Tiltak i sped/småbarnsperioden for å sikre frie luftveier og tilstrekkelig matinntak. Bronkieektasi er en komplikasjon for mange, og kan gi opphopning av sekret i lungene. Egentrening, lungefysioterapi og det å unngå røyking er viktig. Immunoglobulin-behandling, stamcelletransplantasjon/benmargstransplantasjon og genterapi er andre aktuelle behandlingsmetoder ved slik sykdom. Tilrettelegging av kosthold kan være aktuelt. Tannhelsen er et mulig problem, og utgifter til regelmessig oppfølging kan delvis dekkes av NAV. Vaksiner har ikke ikke nødvendigvis full effekt, men er viktig. Forsiktighet mtp. levende svekkede vaksiner

Legehandboka har kun et sammendrag av Senter for sjeldne diagnoser sin informasjon om denne lidelsen, deres nettside ble besøkt 05.05.21:

Kompetansesenter

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Deres oppgave er å gjøre det sjeldne mer kjent.

Senteret er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og ett av ni sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

De driver som hovedregel ikke med utredning og behandling.

Les mer om på kompetansesenterets nettside: Senter for sjeldne diagnoser - Oslo universitetssykehus