Tilstand

TORCH

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • TORCH er infeksjon hos barnet like før eller like etter fødselen (pre-/postnatalt). Navnet er en forkortelse for infeksjonene Toxoplasmose, Other agent (annen årsak), Rubella (røde hunder), Cytomagalovirus og Herpes simplex, hvilket er de vanligste årsakene til slik infeksjon hos barnet1
 • Det nyfødte barnet kan vise tegn på unormal vekst, utviklingsanomalier, eller multiple kliniske og laboratoriemessige feil2

Synonymer

 • To varianter brukes, (TO)xoplasmose, (R)ubella, (C)ytomegalovirus og (H)erpes simplex. Alternativt (T)oxoplasmose, (O)ther agent, RCH er lik for de to variantene

Typiske tegn

 • Symptomene som rammer barnet, vil i de fleste tilfeller skape et noenlunde likt symptombilde, de vanligste fenomenene er listet opp under
 • Generelt
  • Feber og dårlig vekst av den nyfødte
 • Underhudsblødninger
  • Små områder med blødning under huden gir som regel knappenålshodestore røde/lilla flekker (petekkier). At disse blødningene blir større, og at hudforandringene flyter sammen og blir større forekommer også (ekkymoser)
 • Unormalt stor lever og/eller milt (hepatosplenomegali)
 • Gulsott
  • Dette er som regel mest synlig som gulfarging av det hvite på øyet, og av huden generelt (ikterus)
 • Hørsel
  • Skader på hørselen forekommer
 • Syn
  • Infeksjonene kan også sette seg i øynene på barnet og dermed gi skade på synet
 • Annet
  • Andre symptom vil også kunne oppstå, akkurat hvilke avhenger av årsaken til infeksjonen (hvilken mikrobe) og hvor langt barnet er kommet i sin utvikling

Årsak og forekomst

 • Årsak
  • Infeksjon like før eller like etter fødselen
 • Forekomst
  • Sjelden

Særlige behov og tiltak

 • Behandling av infeksjonen og oppfølging av problemene infeksjonen førte med seg
 • Særlig årvåkenhet vedrørende syn og hørsel hos helsepersonell som følger barnets oppvekst. Slike sanseskader kan være vanskelig å avdekke hos små barn

Andre informasjonskilder

 • Barneavdeling/fødeavdeling vil som regel ta hånd om denne tilstanden. Ev. følgetilstander må håndteres dersom de oppstår

 

Kilder

Referanser

 1. Johnson KE. Overview of TORCH infections. UpToDate, last updated Sep 19, 2017. www.uptodate.com
 2. Neu N, Duchon J, Zachariah P. TORCH infections. Clin Perinatol 2015; 42:77. PubMed