Informasjon, veiviser

Kortvarige anfall hos små barn, veiviser

Det kan være flere årsaker til at enkelte barn opplever kortvarige, tilbakevendende anfall med bevissthetsforstyrrelse.

Hva er kortvarige anfall hos små barn?

 • Enkelte barn opplever kortvarige, tilbakevendende anfall med bevissthetsforstyrrelser av ulik karakter
 • Slike anfall kan noen ganger fortone seg dramatisk og skremmende for foreldre og andre som observerer hendelsen
 • I de aller fleste tilfeller dreier det seg om ufarlige og uskyldige hendelser, men det er viktig å utelukke epilepsi

Forekomst

 • Fenomenet er ikke uvanlig blant barn i førskolealder

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Besvimelse
  • Kan forekomme hos opptil 20-50 prosent av barn (0-20 år)
 • Feberkramper
  • Forekommer hos ca. 3% av alle barn mellom ½ og 4 års alder
  • Krampeanfall i forbindelse med feber
 • Affektkramper
  • Affektanfall i form av sinne, smerte, frykt. Kan arte seg
   • enten som et kraftig skrikeanfall der barnet skriker seg bort, mister pusten, blir blå
   • eller der minimal skriking etterfølges av besvimelse, blir blek
  • Varer aldri over 1 minutt
 • Muskelrykninger i søvne
  • Vanlig hos småbarn og kan vare opp til skolealder
  • Avgrensede eller mer utbredte rykninger kan pågå fra barnet sovner og utover natten
  • Er en ufarlig og forbigående tilstand
 • Tics eller Tourettes syndrom
  • Mens tics forekommer forbigående hos 15-25% av alle barn, opptrer Tourettes syndrom hos 0,05-3% av alle barn, klart hyppigere hos gutter
  • Tilstander der det dominerende trekk er en eller annen form for tics - ufrivillige bevegelser eller ufrivillige lyder
 • Migrene
  • Kan debutere allerede i småbarnsalder
  • Kan arte seg på ulike måter
  • Noen har forvarsler med synsforstyrrelser, svimmelhet, oppkavethet
  • Hodepine og brekninger
 • Trassanfall, raserianfall
  • Anfallet er som regel utløst av frustrasjon eller sinne, barnet roper eller skriker eller viser annen påfallende atferd
  • Barnet husker ikke, eller angir å ikke huske, hva som skjedde under anfallet
 • Stirring
  • Barnet stivner i blikket
  • Forekommer særlig på skolen og observeres av lærere, men ikke hjemme
  • Barnet kan bringes ut av "transen" med en fast kommando
  • Opptrer oftere blant barn med lærevansker

Sjeldne årsaker

 • Natteskrekk
  • Søvnforstyrrelse som opptrer ca. 90 min inn i søvnen
  • Barnet reiser seg brått opp og skriker, er utrøstelig i opptil 30 minutter før det slapper av og sovner igjen
 • Narkolepsi
  • Er uvanlig hos barn, men forekommer noen ganger hos ungdommer
  • Uttalt søvnighet om dagen, noe som går utover skoleprestasjoner
  • Barnet kan være svært vanskelig å vekke om morgenen, og barnet kan virke forvirret, kan opptre aggressivt eller være grov i munnen
 • Pseudoepileptiske anfall
  • Psykisk betingede anfall, hyppigst blant jenter
  • Anfallene består i bestemte bevegelser; eks. gestikulerende, sparkende, gripende, syklende, fektende, knipende
  • Eller barnet ligger helt stille, tilsynelatende reaksjonsløst
  • Anfallene forekommer aldri når barnet er alene, og barnet pleier aldri å slå seg
 • Forbigående svimmelhet
  • I 1-2 årsalderen får barnet 1-5 ganger per år plutselige svimmelhetsanfall
  • Svimmelhetsanfall som varer ca. 1 minutt, der barnet blir blekt, virker skremt, skriker og faller om, klager over kvalme og svimmelhet
  • Bevisstheten er bevart
 • Forbigående skjev nakke (torticollis)
  • Ikke så vanlig, oftest blant barn i 1-2-årsalderen
  • Plutselige anfall der barnet holder hodet på skrå, ofte hele kroppen
  • Anfallene varer fra minutter til dager
 • Anfall med skjelvinger
  • Kan forekomme i småbarnsalderen, oftere i familier der større barn og voksne har plagsomme skjelvinger
  • Ingen bevissthetsforstyrrelser
 • Gastroøsofageal refluks
  • Syre fra magesekken som strømmer opp i spiserøret kan gi smerter som barnet ikke kan beskrive
  • Er vanligere blant barn med cerebral parese eller annen hjerneskade
  • Barnet kan innta påfallende stillinger som uttrykk for et forsøk på å strekke spiserøret
  • Full bevissthet, men øyerulling, pustestopp, av og til brekninger kan minne om epilepsi

Hva kan dere gjøre selv?

 • De fleste av disse anfallene er ufarlige, går over av seg selv og trenger verken legeundersøkelse eller behandling
 • Hos barn som har lett for å besvime, kan man være vár for når det kan skje og lære barnet å sette seg eller legge seg ned for å unngå å falle
 • Ved affektkramper og trassanfall er det viktig at foreldrene unnlater å lage noe "stort nummer" ut av hendelsen. Ikke gi barnet "belønning"

Når bør dere søke lege?

 • Anfall som virker skremmende og alvorlige
 • Ved uforklarlige anfall
 • Ved hyppige anfall
 • Anfall som hemmer barnet i dets utvikling

Hva gjør legen?

 • Legen vil i de fleste tilfeller kunne fastslå diagnosen ut fra sykehistorien
 • Dersom legen er usikker på om symptomene kan være uttrykk for epilepsi, vil barnet bli henvist til nevrolog eller barnelege og ev. EEG

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hvordan arter anfallene seg?
  • Barnet blir fraværende noen sekunder, men faller ikke om
  • Barnet besvimer og faller om
  • Barnet skriker og skriker uten at man får kontakt med det
  • Barnet får kramper
 • Hvor lenge varer anfallet?
  • Mindre enn 10 sekunder
  • Inntil 1 minutt
  • Flere minutter
 • Er barnet unormalt trøtt etter anfallet?
  • Ja
  • Nei
 • Når startet anfallene?
  • Like etter fødselen
  • Før 1-årsalderen
  • I 1- til 3-årsalderen
  • I 3 til 10-årsalderen
  • Etter 10-årsalder
 • Hvor hyppig kommer anfallene?
  • Flere ganger om dagen
  • Daglig
  • Ukentlig
  • Med flere ukers mellomrom
  • Ca. månedlig
  • Med flere måneders mellomrom
 • Var det problemer under svangerskap og fødsel?
  • Ja
  • Nei
 • Var det problemer eller symptomer de første dagene/ukene etter fødselen?
  • Ja
  • Nei
 • Hvordan er barnets helsetilstand utenom anfall?
  • Det er helt friskt
  • Det virker ikke friskt
  • Det er tegn på medfødt skade
 • Får barnet hodepine i tilslutning til anfallet?
  • Ja
  • Nei
 • Er det utløsende faktorer?
  1. Feber (feberkramper)
  2. Sinne, smerte, frykt (affektkramper)
  3. Annet
 • Når kommer anfallene?
  • Når som helst?
  • Bare om dagen?
  • Bare om kvelden/natten?
  • Bare når det er andre tilstede?
 • Har barnet søvnforstyrrelser?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vanligvis foreta en vanlig, generell undersøkelse
 • Legen vil se etter tegn på skader av nervesystemet, om det foreligger ufrivillige bevegelser (tics) og om det er tegn til medfødt hjertesykdom (bilyd over hjertet)

Andre undersøkelser

 • Er normalt ikke påkrevet ved undersøkelse hos allmennlegen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er vanligvis ikke påkrevd, men ved mistanke om Tourettes syndrom kan det være aktuelt å henvise til barnepsykiater eller barnelege
 • Ved usikkerhet om diagnosen vil legen vurdere å ta barnet tilbake til kontroll eller henvise til spesialist

Vil du vite mer?

 • Ikke-epileptiske og epileptiske anfall hos barn - for helsepersonell