Informasjon, veiviser

Blødningstendens, veiviser

Blødningstendens kalles det dersom blodet har nedsatt evne til å levre seg, koagulere. Hovedårsakene er sykdom i blodårer, sykdom i blodplatene (trombocyttene) eller sviktende levringssystem (koagulasjon og/eller fibrinolyse).

Temaside om Korona

Hva er blødningstendens?

 • I kroppens blodårer dannes det hele tiden små blodlevrer (blodpropper) som løses opp av seg selv
 • Vi har et system i kroppen som levrer blodet (koagulasjonssystemet) og et system som løser opp blodlevrer (fibrinolytiske system)
 • Normalt er det en balanse mellom disse systemene slik at blodet holder seg flytende i blodårene og levrer seg ved skader, blødninger og lignende
 • Blødningstendens kalles det dersom det oppløsende systemet (fibrinolytiske) får overtak over det blodlevrende systemet. Blodet blir da "for tynt", det levrer seg ikke godt nok - noe som medfører at du har lettere for å blø, eller ved at blødninger ikke stanser så raskt som normalt

Symptomer og tegn på blødningstendens?

 • Symptomene vil være at du
  • har lett for å få blåmerker, selv uten forutgående skade
  • blør lengre enn normalt dersom du skader deg
  • blør påfallende mye fra slimhinner (særlig munnhulen)

Årsaksmekanismer

 • Blødningstendens kan ha mange forskjellige årsaker, men de viktigste forklaringene er:
  • Sykdom i blodårer
  • Sykdom i blodplatene (trombocyttene)
  • Sviktende levringssystem (koagulasjon og/eller fibrinolyse)
 • Noen medisiner kan medføre blødningstendens
  • Utenfor sykehus er dette den aller vanligste årsaken. Medisiner som brukes til å fortynne blodet, slik som acetylsalisylsyre eller Marevan er hyppigst
  • Nyere blodfortynnende midler (NOAK/DOAK) som argatroban (Novastan), dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis), edoksaban (Lixiana)
  • Mange pasienter plages også med blåmerker som følge av bruk av kortisonholdig medisin

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Bivirkning av medikament
 • Blodplatemangel (trombocytopeni)
  • Kan opptre ved en lang rekke sykdommer som beinmargssvikt (aplastisk anemi), primær immun trombocytopeni (ITP), trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), non-Hodgkins lymfom, Hodgkins lymfom, massivt forstørret milt m.m.
  • Gir små hudblødninger (petekkier), blåflekker (purpura) og slimhinneblødninger
 • Defekte blodplater (trombocytopati)
  • Kan opptre ved mange ulike sykdommer, f.eks. beinmargssykdommer, nyresvikt, leversvikt, anemi som følge av vitamin B12-mangel eller folatmangel og behandling med platehemmere
  • Forekommer også ved medfødte blodplatedefekter som von Willebrands sykdom
  • Gir små hudblødninger (petekkier), blåflekker (purpura) og slimhinneblødninger

Sjeldne årsaker (enkeltsykdommer)

 • Hemofili (blødersykdom)
  • Blødersykdom er en arvelig forstyrrelse i kroppens koagulasjonssystem
  • Gir en uttalt blødningstendens, særlig i form av blødninger i ledd, muskler, urinveier
 • von Willebrands sykdom
  • En koagulasjonsforstyrrelse som gir varierende grad av blødningstendens
  • Hos kvinner kan den gi kraftige menstruasjonsblødninger, men den gir også hyppig neseblødning
 • Disseminert intravaskulær koagulasjon
  • En koagulasjonsforstyrrelse som oppstår i forbindelse med alvorlig underliggende sykdom, f.eks. infeksjon, alvorlige vevsskader, ved kreftsykdom og under graviditet
  • Den syke er preget av grunnlidelsen og en akutt innsettende blødningstilstand
 • Primær immun trombocytopeni (ITP)
  • Blodplatemangel uten kjent årsak
  • Akutt ITP opptrer hos barn, ofte etter en infeksjon, oppstår raskt og går over av seg selv
  • Kronisk ITP opptrer ofte hos yngre kvinner og har et svingende forløp
  • Typiske funn er små hudblødninger (petekkier), blåflekker (purpura) og slimhinneblødninger
 • Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
  • Blodplatemangel som gir blodpropper
  • Kan gi blodproppsymptomer fra hjernen og nyrene
  • Febril, ofte kritisk syk pasient med bevissthetsreduksjon, ofte nyresvikt eller svikt i mange organer, hudblødninger
 • Kreftsykdommer
 • Karskjørhet
  • Oslers sykdom
   • Arvelig blodåresykdom som medfører blødninger fra slimhinner i nese, mage-tarm-kanalen, lunger eller urinveier
  • Cushings syndrom
   • Sykdom med økt produksjon av kortison i kroppen
   • Medfører vektøkning, trettbarhet, bortfall av menstruasjon, psykiske forandringer (depresjon)
   • Har måneansikt, kraftig nakke, magefedme, økt hårvekst, hudblødninger, stripedannelser i huden på magen

Når bør du søke lege?

 • Ved blødningstendens bør du kontakte lege ganske raskt

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre deg om følgende:

 • Er disse plagene nyoppstått?
  • Ja !
  • Nei, har hatt det i flere måneder
  • Nei, har hatt det i flere år
 • Hvilke blødninger har du merket?
  1. Prikker i huden
  2. Lett for å få blåflekker
  3. Neseblødninger
  4. Blør lett fra mindre sår
  5. Blør i munnen
  6. Større blødninger !
  7. Sterke menstruasjonsblødninger
 • Utbredning av hudblødninger (blåflekker)?
  1. Har ingen hudblødninger
  2. Flere enn 5 samtidige blåflekker
  3. En eller flere med diameter over 1 cm
  4. På steder som ikke har vært utsatt for støt eller skade
 • Har du hatt langvarige blødninger etter små inngrep eller skader, f.eks. neseblødning?
  • Ja !
  • Ja, jeg har hemofili
  • Ja, jeg har von Willebrands sykdom
  • Nei
 • Mulige underliggende årsaker?
  1. Har nettopp, de siste ukene, hatt en virusinfeksjon/febersykdom
  2. Blødningssykdom i familien
  3. Bruker blodfortynnende medisiner (angi over)
  4. Bruker andre medisiner fast (angi over)
  5. Har høyt alkoholforbruk
  6. Har vært utsatt for mishandling
  7. Har annen sykdom

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • En lang rekke blodprøver er påkrevd

Henvisning til spesialist/sykehus

 • I akutte og alvorlige tilfeller blir du innlagt på sykehus
 • Ved mindre dramatiske og langvarige plager vil utredningen kunne foretas poliklinisk av en spesialist i indremedisin eller blodsykdommer