Informasjon, veiviser

Hoste, veiviser

Hoste er vanlig under og etter ordinære luftveisinfeksjoner. Oftest er dette tørrhoste. Varer hosten i mer enn åtte uker, betegnes det som kronisk hoste.

Temaside om Korona

Hva er hoste?

 • Hoste er en refleks hvor kroppen forsøker å fjerne fremmede elementer fra luftveiene. Det vil si at dersom det kommer fremmedelementer som støv, fremmedlegemer, slim og puss i luftveiene, eller slimhinnen blir betent, så utløser dette hoste
 • Flimmerhårene i luftveiene har også den funksjonen at de fanger opp fremmedlegemer og frakter disse oppover i luftveiene
 • Flimmerhår og hoste er til sammen viktige faktorer som beskytter luftveiene mot sykdom
 • Hoste som har vart i over 8 uker, betegnes kronisk hoste

Forekomst

 • Hoste er vanlig under og etter ordinære luftveisinfeksjoner. Oftest vil dette være tørrhoste. Det vil si at det ikke er noe slim som kommer opp ved hosten. Ved langvarige infeksjoner og ved slutten av uskyldige kortvarige infeksjoner er det som regel noe slim som kommer opp i blant, det vil si løshoste (produktiv hoste)
 • Ved bihulebetennelse renner det ofte slim bakover til svelget fra nese og bihuler - også dette utløser hoste som en refleks for å rense svelget og forhindre at slim skal renne nedover i luftrøret og til lungene
 • Ved noen sykdommer er hosterefleksen svekket. Dette er vanlig hos spedbarn og hos eldre, og det er vanlig etter hjerneslag og ved alkoholpåvirkning. Ved disse tilstandene forekommer lungebetennelser hyppigere enn vanlig

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Forkjølelse
  • Er den vanligste forklaringen
  • Forkjølelsessymptomer som går over i hoste, først tørr og irriterende, senere løsere hoste. Det er lite eller ingen reduksjon i allmenntilstand. Hosten kan noen ganger vedvare i ukevis
 • Røking
  • Fører ofte til hoste, spesielt morgenhoste ("røykhoste")
 • Akutt bronkitt
  • Er ofte en del av forløpet til en forkjølelse
  • Mistenkes ved hoste som er intensiv og som varer utover en uke, først tørr og irritativ, senere løsere; sårhetsfornemmelse i hals og bryst. Lite feber og ikke særlig redusert allmenntilstand
 • Bihulebetennelse
  • Varighet kortere enn 30 dager
  • Nesetetthet, ensidig smerte over bihule, pussholdig slim fra nesen, råtten lukt eller smak. Kan også gi hoste fordi det "drypper" fra nesen og bak i svelget
 • Astma
  • En kronisk betennelsestilstand i bronkiene som vanligvis opptrer hos barn og ungdom
  • Medfører anfall med pustevansker; eventuelt tilbakevendende perioder med plagsom og langvarig hoste, tungpust, piping i brystet
  • Kronisk hoste kan være den eneste manifestasjonen av astma hos opptil halvparten, hosten forverres ofte av kulde og anstrengelser og kan forverres om natten
 • Kronisk bronkitt (KOLS)
  • Opptrer helst hos tidligere eller nåværende røker, forekomsten øker frem mot 70 års alder
  • En tilstand som utvikler seg over tid med perioder med tungpusthet (luftveisobstruksjon) og hoste
  • Tilstanden forverres ved luftveisinfeksjoner
 • Lungebetennelse
  • Forekommer oftest blant eldre og personer med svekket allmenntilstand. Er som regel en bakterieinfeksjon
  • Gir løs hoste med gulgrønn eller rustbrun farge på det som hostes opp, feber, redusert allmenntilstand, ofte tungpust, eventuelt smerter ved pusting
 • Kikhoste
  • Opptrer ofte som epidemier. Det tar 1-2 uker fra smitte til sykdom oppstår. Hyppigere i Norge de siste årene
  • Er karakterisert ved hoste som trekker ut over uker, hosteanfall som ender med typisk kiking
 • Bivirkning av medisin
  • Gjelder spesielt såkalte ACE-hemmere som brukes ved hjertesvikt, høyt blodtrykk og til pasienter med diabetes
 • Nervøs hoste
  • Er en uvane, og det foreligger ingen sykdom i luftveiene

Sjeldnere årsaker

 • Fremmedlegeme i luftveiene
  • Kan forekomme hos barn eller sterkt svekkede personer
  • Medfører vanligvis plutselig innsettende hoste, pustevansker og vedkommende blir blå. Hos enkelte kan det etter de første symptomene være et symptomfritt intervall av dagers til ukers varighet. Deretter tiltakende pustevansker
 • Tilbakestrøm av syre fra mage til spiserør (gastroøsofageal refluks)
  • Kan oppstå i alle aldersgrupper, også blant små barn, men økende forekomst med alderen
  • Medfører reflukssymptomer som halsbrann eller brystbrann, sure oppstøt, sviende smerter øverst i magen, lindring av syrenøytraliserende, noen ganger svelgevansker. Er en viktig årsak til kronisk hoste
 • Støvlunge (pneumokoniose)
  • Sykdommer (bl.a. asbestose og silikose) med opphopning av uorganisk støv i lungene med betennelse og dannelse av arrvev (fibrose). Rammer støveksponerte personer
  • Symptomene er som regel kun pustevansker ved anstrengelse, men det kan foreligge hoste og opphost av blodig slim
 • Lungetuberkulose
  • Er vanlig i verdensmålestokk, uvanlig i Norge, ses helst blant eldre og innvandrere
  • Symptomene er lite spesifikke og tilstanden melder seg i form av slapphet, vekttap, nattsvette, tørr og senere løs hoste
 • Lungekreft
  • Utgjør 1/3 av alle krefttilfeller blant menn og ¼ av alle krefttilfeller blant kvinner. Oppstår oftest hos personer som har røkt i lang tid
  • Tidlige symptomer kan være hoste, pustevansker, brystsmerter, opphosting av blodig slim, dårlig matlyst og vekttap
 • Cystisk fibrose
  • Kronisk lungesykdom med pustebesvær (obstruktiv) hos barn og ungdom, av og til andre tilfeller i familien
  • Bør mistenkes hos barn med påfallende hyppige nedre luftveisinfeksjoner. Det kan samtidig foreligge betennelse i bukspyttkjertelen, noe som medfører fettglinsende kronisk diaré
 • Sarkoidose
  • Er en akutt eller kronisk betennelsessykdom i kroppen som rammer lungene i 90 prosent av tilfellene. Sykdommen debuterer gjerne i 30-40 års alder
  • Sykdommen kan presentere seg med slapphet, feber, uforklarlig langvarig hoste, pustevansker - eller tilstanden blir tilfeldig oppdaget. Den kan også gi symptomer fra hud, øyne, nerver, lever, nyre eller hjerte
 • Hjertesvikt
  • Opptrer som regel hos eldre mennesker
  • Akutt hjertesvikt
   • Oppstår brått og uventet, ofte i forbindelse med akutt hjerteinfarkt. Det foreligger betydelige pustevansker, surklende pust, hoste og skummende opphostet slim (akutt lungeødem)
  • Kronisk hjertesvikt
   • Er preget av pustevansker ved anstrengelse, hoste, slapphet, tungpusthet når du ligger flatt, anfall med nattlige pustevansker, vektøkning på grunn av økt mengde væske i kroppen
 • Utposninger på luftrør (bronkiektasier)
  • Er en medfødt eller ervervet tilstand
  • Gir episodisk eller kronisk hoste, betydelig mengder opphostet slim, økt mengde slim ved f.eks. leieendring

Hva kan du gjøre selv?

 • Behandlingen er avhengig av hostens årsak
 • Hostemedisin kan dempe plagsom natthoste, men vær forsiktig hos små barn (ikke til barn under 1 år)
 • Ved forkjølelse og akutt bronkitt (virusinfeksjoner) anbefales rikelig væsketilførsel, ev. hostedempende, efedrinholdig mikstur
 • Barnehage/dagmamma
  • Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det
  • Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for bl.a. kikhoste

Når bør du søke lege?

 • Hoste og nedsatt allmenntilstand krever legeundersøkelse
 • Langvarig hoste (uker) bør føre til legeundersøkelse

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvordan er hosten?
  1. Tørrhoste
  2. Løs hoste, får opp mye blankt slim
  3. Løs hoste, får opp grønt/gult slim
  4. Hard, gjøende hoste
 • Om hosten?
  1. Moderat
  2. Betydelig
  3. Verst om morgenen
  4. Verst om natten
  5. Hosten kommer særlig ved anstrengelse
 • Andre symptomer?
  1. Brystsmerter
  2. Bihuleplager
  3. Hodepine
  4. Tyngre i pusten enn normalt
  5. Hvesende pust
  6. Pipende pust
  7. Muskelsmerter
  8. Sure oppstøt og halsbrann
 • Hvor lenge har hosten vart?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Forkjølelsessymptomer?
  1. Rennende og tett nese
  2. Sår hals
  3. Heshet
 • Har du feber?
  • Ca. 38 grader
  • 38 til 39 grader
  • 39 til 40 grader
  • Over 40 grader
 • Hvordan er allmenntilstanden?
  • God
  • Litt redusert
  • Svært redusert !
 • Har du kjent sykdom som kan forklare hosten?
  1. KOLS
  2. Astma
  3. Hjertesvikt
  4. Sure oppstøt, halsbrann
  5. Annet (angi over)
 • Mulige årsaker?
  1. Forkjølelse
  2. Røyker
  3. Allergisk reaksjon
  4. Irritanter, inhalerer stoffer som irriterer luftveiene
  5. Er utsatt for mye støv og gass
  6. Har tidligere vært utsatt for mye støv og gass
  7. Bivirkning av medisin
  8. Nervøs hoste

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig undersøkelse av lungene:
  • Inspisere hvordan du puster, hvor raskt du puster, hvor mye du strever med pusten, om du er hoven i beina, om blodårene på halsen strutter
  • Banke på lungene for eventuelt å kunne påvise fortetninger i lungene
  • Lytte på lungene for å avdekke fremmedlyder som kan tyde på lungesykdom

Andre undersøkelser

 • Blodprøver er ofte aktuelle for å avdekke infeksjon eller annen underliggende sykdom
 • Røntgen av lungene vil ofte bli utført

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uklar diagnose eller manglende effekt av behandling vil du bli henvist til spesialist
 • Hvis det er tegn til alvorlig sykdom, vil du bli innlagt i sykehus

Illustrasjon

Tegning av lunger og bronkier

Tegning av nese og bihuler