Informasjon, veiviser

Oppstemthet og mani, veiviser

Oppstemthet og mani har symptomer som rastløshet, snakkesalighet, tap av hemninger, økt seksualdrift og ukritisk bruk av penger. I denne veiviseren kan du lese mer om årsaker til mani, og når du bør søke lege.

Hva er oppstemthet og mani?

 • Oppstemthet og mani er rastløshet og fysisk uro, snakkesalighet, tap av hemninger, konsentrasjonsvansker, redusert søvn, økt seksualdrift, storhetstanker, assosiasjonsrikdom, økonomisk ukritisk atferd
 • Hypomani er en mild form for mani

Forekomst

 • I løpet av livet kan cirka én prosent oppleve å bli manisk for en kortere eller lengre periode
 • Det oppstår 10-30 nye tilfeller per 100.000 innbyggere per år

Viktige forhold ved oppstemthet og mani

 • Det er viktig å fange opp personer med manier eller hypomanier tidlig. Det er stor risiko for at en manisk person kan skjemme seg ut, gjøre ting en aldri ville gjort som frisk, sette over styr store pengebeløp
 • Det er viktig å skille ut mani-lignende tilstander utløst av rus, kroppslig sykdom eller som er bivirkninger av medikament
 • Behandle tidligst mulig og forebygge nye anfall

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Hypomani
  • Lidelse kjennetegnet ved vedvarende lett heving av stemningsleiet, økt energi og aktivitet, som regel en sterk opplevelse av velvære og fysisk og psykisk effektivitet
  • Økt omgjengelighet, pratsomhet, overdreven fortrolighet, økt seksuell energi og redusert søvnbehov er ofte til stede, men ikke i en slik grad at det fører til alvorlige vansker i arbeidet eller til sosial avvisning. Irritabilitet, innbilskhet og brautende opptreden kan erstatte den mer vanlige oppstemte utadvendthet
  • Forstyrrelsene i stemningsleie og atferd ledsages ikke av hallusinasjoner eller vrangforetillinger
 • Mani uten sinnsforvirring
  • Stemningsleiet er hevet slik at det ikke harmonerer med pasientens situasjon. Det kan variere fra bekymringsløs jovialitet til nesten ukontrollerbar oppstemthet
  • Oppstemtheten ledsages av økt energi som fører til overaktivitet, taleflom og nedsatt søvnbehov. Oppmerksomheten kan ikke holdes fast, og personen lar seg lett distrahere. Selvfølelsen er ofte økt, med grandiositet og overdreven selvtillit. Tap av normale sosiale hemninger kan føre til atferd som er lettsindig, dumdristig eller upassende og utypisk for personen
 • Mani med sinnsforvirring (psykotiske symptomer)
  • Som beskrevet ovenfor. I tillegg kommer:
  • Vrangforestillinger (vanligvis grandiose) eller hallusinasjoner (vanligvis om stemmer som snakker direkte til pasienten) er til stede, eller hevingen av stemningsleiet, den overdrevne motoriske aktiviteten og tankeflukten er så ekstrem at personen er uforståelig eller utilgjengelig for vanlig kommunikasjon
 • Høyt stoffskifte (hypertyreose)
  • En tilstand som forekommer klart hyppigere blant kvinner enn menn
  • Typiske symptomer kan være skjelving, vekttap tross god appetitt, svette og varmeintoleranse, hjertebank, rastløshet, irritabilitet
 • Schizofreni
  • Generelt kjennetegnes de schizofrene lidelsene av grunnleggende og karakteristiske endringer av tenkning og virkelighetsoppfatning, og av inadekvat eller avflatet affekt. Klar bevissthet og intellektuell kapasitet er vanligvis opprettholdt, selv om visse tenkningsforstyrrelser (kognitive forstyrrelser) kan utvikles over tid
  • De viktigste psykiske sykdomsfenomenene omfatter tankeekko, tankepåføring eller tanketyveri, tankekringkasting, vrangforestillinger, hallusinasjoner - stemmer som kommenterer eller diskuterer pasienten i tredje person, tankeforstyrrelser og negative symptomer
 • Delirium tremens
  • En gruppe symptomer av variabel sammensetning og alvorlighet som oppstår ved absolutt eller relativt opphør av inntak av et psykoaktivt stoff etter vedvarende bruk av stoffet
  • Abstinenstilstandens start og forløp er tidsbegrenset og avhengig av type psykoaktivt stoff og inntatt dose like før inntaket tok slutt eller ble redusert. Abstinenstilstanden kan ledsages av kramper. Den er ofte kombinert med grov skjelving og synshallusinasjoner. Andre tegn på misbruk vanlige

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

 • Akutt rus
  • Spesielt bruk av amfetamin og andre sentralstimulantia
  • Arter seg ofte som mani
 • Medikamenter
  • Oppstemthet og manilignende tilstand kan utløses blant annet av steroider

Sjeldne årsaker som kan kreve behandling

 • Organisk delir
  • Delirium som ikke er utløst av alkohol eller andre psykoaktive stoffer
  • Skyldes hjerneforandringer av ulike årsaker som kjennetegnes av samtidig forstyrrelse av bevissthet og oppmerksomhet, virkelighetsoppfattelse, tenkeevne, hukommelse, psykomotorisk atferd, følelsesliv og søvn-våkenhetsrytme. Varigheten er skiftende, og alvorlighetsgraden varierer fra mild til svært alvorlig. Tegn på alvorlig kroppslig lidelse er ofte uttalte og dominerer bildet

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Den syke bør få sove og skjermes fra ytre stimuli
 • Den syke må akseptere at han eller hun eventuelt er dorsk på dagtid på grunn av medikasjon
 • Rusbruk må opphøre
 • Familie eller venner må hjelpe den syke til å unngå ukritisk aktivitet

Når bør du søke lege?

 • Uttalt oppstemthet og mani bør undersøkes av lege for blant annet å unngå at den syke kompromitterer, skjemmer ut seg selv

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille pårørende (deg):

 • Symptomene?
  1. Er unormalt rastløs, fysisk urolig, snakkesalig, oppstemt !
  2. Viser ukritisk adferd - blamerer seg !
  3. Opptrer lettsindig, dumdristig eller upassende - noe som egentlig er utypisk for personen !
  4. Er økonomisk ukritisk. Bruker penger helt ukritisk !
  5. Har vansker med å konsentrere seg, løse oppgaver
  6. Har sovet lite i det siste
  7. Foreligger vrangforestillinger, ukorrigerbare uriktige slutninger om den ytre verden. Pasientens forestilling er gal !
  8. Hørselshallusinert. Hører ting som ikke eksisterer eller er virkelige !
  9. Synshallusinert. Ser ting som ikke eksisterer eller er virkelige !
  10. Tankene er forstyrret, føler seg påvirket av andre !
  11. Har påfallende mange planer. Hopper raskt fra den ene planen/prosjektet til det neste
  12. Tilstanden skifter raskt
 • Hvor mye oppgiret, manisk, er vedkommende?
  • Litt
  • Moderat
  • Mye
 • Hvor lenge har tilstanden vart?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Tidligere symptomer?
  1. Har tidligere hatt perioder med mani eller hypomani. Vært unormalt oppstemt, "høy"
  2. Har tidligere hatt perioder med depresjon
 • Mulige årsaker?
  1. Har en underliggende kroppslig sykdom
  2. Rusproblem
  3. Bivirkning av medisin (angi over)
  4. Annen sykdom (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en kroppsundersøkelse for å utelukke underliggende kroppslig sykdom
 • Legen vil danne seg et inntrykk av hvor orientert den syke er i forhold til tid, sted og egen situasjon. Foreligger vrangforestillinger eller hallusinasjoner? Oppfører den syke seg ukritisk?

Andre undersøkelser

 • Enkle blodprøver er aktuelle for å utelukke underliggende kroppslig sykdom
 • Ved førstegangs psykose vil det ofte bli tatt CT av hodet

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Innleggelse i sykehus er som regel nødvendig fordi pasienten eller omgivelsene må beskyttes mot ukritisk og/eller psykotisk aktivitet. Ofte behov for tvangsvedtak