Informasjon med meny

Psykiske helseproblemer

Psykiske plager er noe de aller fleste av oss opplever fra tid til annen. Psykiske lidelser derimot betegner sykdommer med mer uttalte symptomer og tegn, og som reduserer livskvaliteten. I denne artikkelen kan du lære om hva som skiller de ulike psykiske lidelsene fra hverandre.

Hva er psykiske helseplager vs -lidelser?

 • Psykiske plager1
  • Tilstander som oppleves belastende, men ikke i så stor grad at de karakteriseres som diagnoser
  • Påvirker ofte – men ikke alltid - tanker, følelser, atferd og væremåte
  • Kan ofte medføre redusert livskvalitet og gå utover fungering i hverdagen
 • Psykiske lidelser
  • Betegner tilstander der bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt
  • Er som regel mer belastende enn psykiske plager
  • Påvirker ofte tanker, følelser, atferd og væremåte mer enn ved psykiske plager
  • Kan ofte medføre redusert livskvalitet og gå utover fungering i hverdagen
  • Mange som har en diagnostiserbar psykisk lidelse, vil ikke nødvendigvis oppfattes som syk
 • I likhet med kroppslige lidelser omfatter psykiske lidelser både mindre alvorlige, moderate og svært alvorlige tilstander

Forekomst

 • Psykiske lidelser et utbredt problem i alle aldersgrupper2
 • Blant barn og unge 
  • Har 1 av 3 16-åringer en gang i livet hatt symptomer som oppfyller kriteriene for psykiatriske diagnoser – eksempelvis atferdsforstyrrelser, angst eller depresjon
  • Ca. 8% har på et gitt tidspunkt en psykisk lidelse
  • Vanligst er angst, depresjon og atferdsforstyrrelser
  • 3-5% av barn i grunnskolealder antas å ha ADHD
 • Blant voksne
  • I løpet av 1 år har 10-30% minst én psykisk lidelse
  • I løpet av livet har minst én psykisk lidelse
 • Angst
  • På ethvert tidspunkt har 10% angst
  • I løpet av livet vil 20-25% oppleve angst
  • Hyppigste angstlidelser, 5-10% i året, er spesifikke fobier og sosial angst
  • Mindre hyppige angstlidelser, 0,5-3%, er panikkangst, agorafobi, generalisert angstlidelse, tvangslidelse
 • Depresjon
  • På ethvert tidspunkt har 6-12% angst
  • I løpet av livet vil 15-20% oppleve depresjon
 • Alkoholmisbruk eller avhengighetstilstand
  • I løpet av 1 år har 15% alkoholmisbruk eller avhengighet
  • I løpet av livet har 15-20% alkoholmisbruk eller avhengighet
 • Alvorlige psykiske lidelser
  • 1% har schizofreni
  • 1-2% har bipolar lidelse
 • Uføretrygd
  • Psykiske lidelser er årsak til 1/3 av alle uføretrygder
  • Gjennomsnittsalder ved innvilgelse av uførepensjon er 46 år

Hva kan årsakene være?

Vanlige årsaker

Søvnvansker

 • Søvnløshet er vansker med å falle i søvn eller holde på søvnen, eller å våkne opp uopplagt
 • 10% av den voksne befolkning har kroniske søvnproblemer og nær halvparten av alle over 65 år har søvnvansker
 • En søvnforstyrrelse kan ha sammenheng med kroppslig eller psykisk sykdom, eller det er en egen tilstand
 • Dårlig søvn som følge av innsovningsvansker, urolig nattesøvn, tidlig oppvåkning eller opplever at søvnen er av dårlig kvalitet
 • Noen har samtidig søvnapné. De snorker kraftig, har flere episoder med pustestans gjennom natten og er sliten på dagtid

Fobisk angst

 • Spesifikke fobier er karakterisert av sterk angst/frykt i en viss situasjon, ved en viss plass eller i relasjon til en spesiell oppgave som ikke innebærer reell fare. Som følge av dette blir disse situasjonene typisk nok unngått eller gjennomlevd med frykt.
 • Pasientens bekymring kan være fokusert på enkeltsymptomer som hjertebank eller følelse av å skulle besvime, og er ofte forbundet med sekundær redsel for å dø, miste kontroll eller bli gal.
 • Tanken på å gå inn i en fobisk situasjon fremkaller vanligvis forventningsangst. Unngåelse av situasjonen gir angstreduksjon

Sosial angst

 • Er en kronisk angst for en rekke dagligdagse situasjoner hvor en møter andre mennesker
 • Personer med sosial angst vil gjerne unngå viktige aktiviteter som å gå på skole eller delta i møter, eller de møter opp men unngår aktiv deltakelse
 • Skiller seg fra skyhet og prestasjonsangst ved at tilstanden har høyere alvorlighetsgrad, er mer gjennomgående og fører til mye ubehag og funksjonstap
 • Tilstanden kompliseres av forventningsangst og unngåelsesatferd

Generalisert angst

 • Uttalt bekymring, angst, nervøsitet og anspenthet som ikke er begrenset til bestemte situasjoner eller omstendigheter, og som vedvarer i minst 6 måneder
 • De sentrale symptomene veksler, men omfatter klager over vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svetting, ørhet, hjertebank, svimmelhet og ubehag i epigastriet
 • Det uttrykkes ofte frykt for at pasienten selv eller en slektning av vedkommende snart vil bli syk eller utsatt for en ulykke

Panikkangst

 • Tilbakevendende anfall av alvorlig angst (panikk) som ikke er begrenset til spesielle situasjoner eller omstendigheter, og derfor uforutsigbar
 • Som ved andre angstlidelser omfatter de sentrale symptomene plutselig innsettende hjertebank, brystsmerter, kvelningsfornemmelse, svimmelhet og opplevelse av uvirkelighet
 • Det oppstår også ofte en sekundær frykt for å dø, miste kontrollen eller bli gal
 • Frykt for nye anfall og unngåelse av situasjoner der man frykter at et panikkanfall kan oppstå

Depresjon

 • Karakteristiske symptomer er senket stemningsleie, nedtrykthet, negative tanker
 • Opplever at tilværelsen ikke har mening
 • Dårlig selvfølelse
 • Manglende interesse for andre mennesker og vanlige gjøremål
 • Mangel på energi, søvnforstyrrelser
 • Det senkede stemningsleiet forandrer seg lite fra dag til dag, varierer ikke med omstendighetene, tap av interesse og lystfølelser, oppvåkning om morgenen flere timer tidligere enn vanlig, depresjon som er tyngst om morgenen, uttalt treghet, uro, appetittløshet, vekttap og tap av seksualdrift

Post-traumatisk stressforstyrrelse

 • Oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste. Tilstanden debuterer gjerne uker til måneder etter hendelsen
 • Symptomer av tilbakevendende opplevelse av hendelsen (traumet), irritabilitet, mareritt, følelsesmessig avflating, unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om hendelsen. Det foreligger vanligvis en tilstand med forhøyet alarmberedskap og vaktsomhet, økt skvettenhetsreaksjon og søvnløshet

Atferdsforstyrrelser

 • ADHD er en tilstand karakterisert ved konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og økt impulsivitet i så stor grad at det skaper funksjonsvansker i hverdagen
 • Atferdsforstyrrelse i form av gjentatt og vedvarende dyssosial, aggressiv eller utfordrende atferd med klare brudd på sosiale forventninger og normer i forhold til alderen
 • Bipolar lidelse - se nedenfor

Rusmisbruk

 • Overdreven bruk av alkohol og medikamenter, eventuelt narkotiske stoffer
 • Kan ha startet for å døyve sosialfobiske trekk

Sjeldnere årsaker

Spiseforstyrrelse

 • Anoreksi er en forstyrrelse av eget selvbilde, der personen ser på seg selv som overvektig, selv når kroppsvekten er lavere enn det som er normalt i forhold til høyden. Symptomene er ekstrem slanking og spisevegring, ofte mindreverdighetsfølelse. Angst, tvangstanker og humørsvingninger er også hyppige
 • Bulimi er en spiseforstyrrelse som karakterisert av gjentatte anfall med overspising og overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten. Pasienten forsøker å oppveie den «fetende» virkningen av mat på en eller flere av følgende måter: selvfremkalte brekninger, misbruk av avføringsmidler, vekslende sulteperioder, bruk av appetittdempende midler, stoffskiftepreparater eller vanndrivende midler

Tvangslidelse

 • Tilstand kjennetegnet ved stadige tvangstanker eller tvangshandlinger
 • Tvangstankene er gjentatte ubehagelige tanker, følelser, idéer eller fornemmelser. Disse kan være svært skremmende og dreier seg ofte om redsel for smitte, sykdom og vold
 • Tvangshandlinger er en reaksjon på tvangstankene og har som mål å redusere ubehag og forhindre visse innbilte, fryktede hendelser. Det dreier seg om gjentatte tvangsmessige handlinger eller mentale ritualer, f.eks. om å vaske (vasketvang), kontrollere dører, låser eller kokeplater (kontrolltvang) eller gjøre ting på en spesiell måte (andre ritualer)

Schizofreni

 • Forvirringstilstand særlig hos yngre voksne.
 • Generelt kjennetegnes de schizofrene lidelsene av grunnleggende og karakteristiske endringer av tenkning og virkelighetsoppfatning, og av inadekvat eller avflatet affekt. Klar bevissthet og intellektuell kapasitet er vanligvis opprettholdt, selv om en viss tenkningsforstyrrelse kan utvikles over tid
 • De viktigste psykiske sykdomsfenomenene omfatter tankeekko, tankepåføring eller tanketyveri, tankekringkasting, vrangforestillinger, hallusinasjoner - stemmer som kommenterer eller diskuterer pasienten i tredje person, tankeforstyrrelser og negative symptomer

Bipolar lidelse

 • Manisk depressiv lidelse består av periode(r) med mani (type I) eller hypomani (type II), og periode(r) med depresjon, med gode perioder imellom. Mani er en sykelig heving av stemningsleiet, økt hastighet på tanker og tale, stor selvtillit og aktivitet. Hypomani er en lavgradig mani som vanligvis ikke medfører arbeidsuførhet
 • Flertallet av pasienter vil ha flere og lengre perioder med depresjon enn med mani gjennom livet

Annen psykose

 • Akutte og forbigående psykoser er en uensartet gruppe sinnslidelser som karakteriseres ved akutt utvikling (mindre enn 2 uker) av psykose med symptomer som vrangforestillinger, hallusinasjoner og sansebedrag, og med klare avvik fra vanlig atferd. Tilstanden skal gå over innen 2-3 måneder og kan være forbundet med akutt belastende livshendelse/ekstreme påkjenninger (skal inntre innen 2 uker etter hendelsen)
 • Paranoid psykose er karakterisert ved gradvis utvikling av velsystematiserte vrangforestillinger, ofte på bakgrunn av en paranoid personlighetstype uten tegn på schizofreni, bipolar lidelse eller organisk sinnslidelse. Pasienter med paranoia søker sjelden legehjelp for psykiske problemer, men de kan søke leger for somatiske plager, politi og advokater

Narkomani

 • Skadelig bruk er når psykoaktive substanser brukes slik at det gir helseskade
 • Personer med ruslidelser har 2-3 ganger høyere risiko for å ha behandlingstrengende psykisk lidelse enn befolkningen forøvrig. Og personer med psykisk sykdom har betydelig økt forekomst av samtidig ruslidelse

Hva kan du gjøre selv?

 • Søvnproblemer
  • Søvnhygieniske tiltak som innebærer å ta vare på døgnrytmen og redusere aktivering mot kveld/natt
  • Unngå søvn på dagtid, særlig om kvelden
  • Egenadministrert internettbasert kognitiv atferdsterapi for søvnvansker
 • Ved angst
  • Prøv å finne om det er et mønster i dine angstplager
  • Ved milde og moderate plager kan du forsøke å øve opp evnen din til å tåle angstutløsende situasjoner, steder, gjenstander, dyr
  • Egenadministrert internettbasert kognitiv terapi
 • Ved depresjon
  • Mosjon og fysisk aktivitet er moderat effektivt ved mild og moderat depresjon
  • Unngå isolasjon
  • Oppretthold normal døgnrytme
  • Unngå alkohol eller andre rusmidler
  • Egenadministrert internettbasert kognitiv terapi kan ha god effekt

Når bør du søke lege?

 • Søvnproblemer og angst
  • Plager som er så uttalte at det hemmer livet ditt, ødelegger tilværelsen for deg (og for dine nærmeste)
 • Depresjon
  • En depresjonsfølelse som hemmer deg i dine daglige aktiviteter, eller som har vedvart over lengre tid
 • Andre psykiske lidelser
  • Bør vurderes av lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor sterke er dine psykiske plager?
  • Milde - hemmer meg i liten grad
  • Moderate - hemmer meg til en viss grad i mine daglige aktiviteter
  • Betydelige - begrenser meg i høy grad. Klarer eksempelvis ikke å arbeide eller gjennomføre andre aktiviteter som er viktig for meg
 • Har du noen av disse psykiske helseproblemene?
  1. Søvnproblemer
  2. Angst
  3. Depresjon eller depresjonsfølelse
  4. Atferdsforstyrrelse - hyperaktivitet
  5. Spiseforstyrrelse
  6. Tvangslidelse/tvangstanker
 • Har du et rus- eller avhengighetsproblem?
  1. Nei
  2. Alkoholmisbruk
  3. Narkotikamisbruk
  4. Medikamentavhengighet - sovemedisin, beroligende medisin
 • Har du noen av disse symptomene?
  1. Uttalt følelse av tretthet eller slitenhet
  2. Konsentrasjonsvansker
  3. Tristhet
  4. Har ingen interesser eller gleder lengre
  5. Appetittendring
  6. Tiltaksløshet
  7. Smerter
  8. Selvmordstanker
  9. Har kroppslige plager som magesmerter, muskelsmerter, hodepine
  10. Kan i perioder være uvanlig oppstemt, "høy"
  11. Andre mener jeg er uvanlig oppstemt, "høy"
  12. Er forvirret og desorientert 
 • Hvor lenge har du hatt dine psykiske plager?
  • Jeg har ingen psykiske plager
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Ca. to uker
  • Ca. en måned
  • Ca. tre månder
  • Ca. et halvt år
  • Lengre enn et halvt år
 • Dersom du har søvnvansker, hvordan arter vanskene seg?
  1. Jeg har ingen søvnvansker
  2. Innsovningsvansker
  3. Urolig nattesøvn
  4. Tidlig morgenoppvåkning
  5. Snorker kraftig og har episoder med pustestans under søvn
  6. Jeg får ikke sove grunnet bekymringer
 • Hvor hyppig forekommer søvnproblemene?
  • Jeg har ikke søvnproblemer
  • Hver natt
  • Mer enn 2-3 netter per uke
  • Ca. en gang i uken
  • Sjeldnere enn en gang i uken
 • Hvilke konsekvenser har søvnvanskene?
  1. Ingen
  2. Er sliten og uopplagt neste dag
  3. Fungerer dårlig på skole eller jobb
  4. Er bekymret for mine søvnvansker og hva jeg kan gjøre med problemet
 • Har du angstplager?
  • Ja
  • Nei
 • Hva består angstplagene i?
  1. Jeg har ingen angstproblemer
  2. Opptrer som panikkanfall
  3. Inntrer ved tanken på en person/ en situasjon/ ved synet av et sted, en gjenstand eller et dyr. Fører til at jeg unngår situasjonen
  4. Uttalt bekymring, angst, nervøsitet og anspenthet som ikke er begrenset til bestemte situasjoner eller omstendigheter, og som vedvarer i minst 6 måneder
  5. Kan føre til anfall med hyperventilasjon, åndenød
  6. Gir kroppslige symptomer som skjelving, muskelspenninger, svetting, ørhet, hjertebank, svimmelhet
  7. Kom som en reaksjon på en opprivende, belastende livshendelse eller situasjon av usedvanlig truende eller katastrofal art
  8. Kan opptre som anfall, fra sekunder til minutter, med plutselig sterk angst, frykt eller ubehag, ofte i ulike situasjoner? - og som ofte etterfølges av hjertebank, åndenød og svimmelhet
  9. Anfall med plutselig sterk angst, frykt eller ubehag i spesielle typiske situasjoner hvor du vet at de fleste ikke ville få det
  10. Kan oppleve særlig ubehag på steder eller i situasjoner der det kan være vanskelig å komme seg unna eller få hjelp (kø, buss, butikk, møte)
  11. Er redd for å dumme meg ut eller bli latterliggjort hvis jeg kommer i sentrum for oppmerksomheten (ta ordet, spise sammen med andre, opptre i sosiale sammenhenger)
  12. Bekymrer meg mye eller engster meg svært for ting som økonomi, barnas helse eller ulykker? Mer enn folk flest?
  13. Jeg har lenge følt at det er noe galt med kroppen min selv om legen mener jeg er frisk
 • Hvor hyppige er angstplagene?
  • Jeg har ingen angstplager
  • Er til stede det meste av tiden
  • Mer enn 2-3 dager i uken
  • Ca. en gang i uken
  • Sjeldnere enn en gang i uken
 • Hvilke konsekvenser har angstplagene?
  1. Jeg har ingen angstplager
  2. Jeg unngår situasjoner som utløser angst
  3. Jeg er sterkt bekymret for å ha en underliggende kroppslig sykdom
  4. Jeg går oftere til lege enn andre
  5. Jeg isolerer meg fra andre på grunn av angst
  6. Jeg blir deprimert
  7. Jeg må bruke angstmedisiner
  8. Jeg drikker mer alkohol enn jeg har godt av
 • Føler du deg deprimert?
  • Nei
  • Litt - hemmer meg i liten grad
  • Moderat - hemmer meg til en viss grad i mine daglige aktiviteter
  • Mye - begrenser meg i høy grad. Klarer eksempelvis ikke å arbeide eller gjennomføre andre aktiviteter som er viktig for meg
 • Er depresjonsfølelsen konstant eller kommer den i perioder?
  • Jeg har ingen depresjonsfølelse
  • Konstant
  • I perioder
 • Hvilke depressive følelser har du?
  1. Ingen
  2. Er nedtrykt, lei meg, gledesløs
  3. Nedsatt selvtillit og selvfølelse
  4. Selvbebreidelser eller skyldfølelse
  5. Tenke- og konsentrasjonsvansker
  6. Triste og pessimistiske tanker om fremtiden
  7. Tanker om selvskade eller selvmord !
  8. Hemmet i all min aktivitet
 • Skyldes depresjonen sosiale hendelser?
  1. Har ingen depresjon
  2. Ingen utløsende hendelser
  3. Tap av nære personer
  4. Ulykke
  5. Samlivskrise
  6. Økonomisk krise
  7. Annen sykdom
  8. Overgrep
  9. Tap av jobb
  10. Alkoholproblem
  11. Er flyktning, asylsøker eller innvandrer
 • Hvilke konsekvenser har de depressive følelsene?
  1. Jeg har ingen depressive følelser
  2. De depressive følelsene gir ingen konsekvenser
  3. Jeg har noen vansker sosialt eller i arbeid / på skole
  4. Jeg fungerer ikke så bra sosialt eller i arbeid / på skole
  5. Jeg fungerer dårlig sosialt eller i arbeid / på skole
 • Vil du si at du har atferdsforstyrrelser hvis du sammenligner deg med andre?
  1. Nei
  2. Er hyperaktiv og urolig
  3. Er uvanlig impulsiv
  4. Har konsentrasjonsproblemer
  5. Mangler utholdenhet i aktiviteter som krever tenkning
  6. Skifter raskt fra en aktivitet til en annen uten å gjøre ting ferdig
 • Har du spiseforstyrrelser?
  1. Nei
  2. Er underernært
  3. Driver med ekstrem slanking
  4. Er ekstremt fysisk aktiv
  5. Kaster opp regelmessig etter måltid
  6. Overspiser
  7. Er overvektig
 • Sliter du med tvangstanker eller tvangshandlinger?
  1. Nei
  2. Påtrengende tanker med ubehagelig innhold som er vanskelige å få bort
  3. Gjentakende handlinger som håndvask, sjekking av kokeplater, dører, låser o.l.
  4. Tanker som telling eller gjentakelse av ord
  5. Jeg må unngå situasjoner som utløser tvangstanker eller tvangshandlinger
 • Opplever du noen av tankene som står listet opp nedenfor her?
  1. Nei
  2. Jeg er en meget viktig person, eller jeg har spesielle evner eller krefter !
  3. Jeg har følelsen av å bli kontrollert av krefter utenfor meg selv !
  4. Jeg kan føle at tankene mine blir kringkastet slik at andre mennesker hører hva jeg tenker !
  5. Jeg tar store risikoer uten å tenke over hva som kan gå galt !
  6. Siste uken har jeg nesten ikke sovet uten at det har lagt noen demper på meg !
  7. I løpet av det siste året har jeg hatt ekstreme humørsvingninger som jeg ikke tror er normale !
  8. Det kommer tanker inn i hodet mitt som ikke er mine egne !
  9. De snakker om meg på TV eller i radio, eller de sender meg meldinger !
  10. Jeg hører lyder og stemmer som andre ikke hører !
  11. Stemmer inne i meg forteller hva jeg skal gjøre !
  12. Jeg ser ting som andre ikke ser !
  13. Jeg har så mye aggresjon i meg som jeg ikke klarer å kontrollere !
 • Hvordan er ditt alkoholforbruk?
  • Jeg er avholdsperson
  • Jeg drikker mindre enn gjennomsnittet
  • Jeg drikker omtrent som gjennomsnittet
  • Jeg drikker mer enn gjennomsnittet
 • Generelle konsekvenser?
  1. Bruker vanedannende medisiner (sovemedisiner, Vival, Valium, Stesolid, Sobril, Xanor)
  2. Klarer ikke utføre normale daglige aktiviteter
  3. Klarer ikke gå på skole eller i arbeid
  4. Kan ikke omgås venner
  5. Familien blir skadelidende
  6. Drikker mer alkohol enn jeg har godt av
  7. Røyker
  8. Opplever over tid at stemningsbildet mitt svinger mellom å være oppstemt og deprimert
  9. Er forvirret og ikke orientert for tid, sted eller egen situasjon
 • Andre opplysninger?
  1. Er gravid
  2. Har nylig født barn

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vurdere grad av psykisk lidelse, om det kan foreligge tegn til alvorlig sinnslidelse, hvilke konsekvenser de psykiske plagene har for deg
 • Ved behov for å utelukke kroppslig sykdom gjøres en kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Legen kan forsøke å måle grad av psykiske plager ved å stille deg spørsmål hentet fra et spørreskjema
 • Ved behov for å utelukke underliggende sykdom kan ulike blodprøver være aktuelle

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • De fleste med milde til moderate psykiske plager kan behandles av allmennlegen
 • Ved mer uttalte psykiske plager som ikke blir bedre med behandling, vil du bli henvist til psykiater eller psykolog. Unntaksvis kan det være nødvendig å legge deg inn i sykehus
 • Alvorlige psykiske lidelser med forvirring, vrangforestillinger og hallusinasjoner krever innleggelse i psykiatrisk institusjon, som regel i form av tvangsinnleggelse

Kilder

Referanser

 1. Mykletun A, Knudsen AK, Schjelderup Mathiesen K. Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Folkehelseinstituttet. Rapport 2009:8. www.fhi.no
 2. Folkehelseinstituttet. Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Mars 2015. legehandboka.no