Informasjon, veiviser

Barnemishandling, symptomsjekker

Barnemishandling omfatter fysisk vold, psykisk vold og seksuelle overgrep. Fravær av handlinger i form av fysisk og emosjonell neglisjering og omsorgssvikt er også barnemishandling.

Hva er barnemishandling?

 • Barnemishandling omfatter fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt/neglekt utført av foreldre eller annen omsorgsperson før barnet er 18 år
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt forekommer hyppig i alle land og i familier av alle etniske og religiøse grupper
 • Undersøkelser har vist at 5 til 10 prosent av norske barn er utsatt for barnemishandling
 • Omkring én av 20 har opplevd alvorlig fysisk vold som å bli sparket, slått med en hard gjenstand eller banket opp
 • Én av fem har opplevd mindre alvorlig fysisk vold i oppveksten, som for eksempel lugging, klyping, eller klaps med flat hånd
 • Omkring én av fem har opplevd psykisk vold fra foreldre, altså gjentatte tilfeller av psykiske krenkelser
 • Familieøkonomi og foreldres vansker med rus, psykisk sykdom eller kriminalitet henger sammen med å ha hatt volds- og overgrepserfaringer i oppveksten
 • Blant skoleelever som opplevde vold fra en voksen i familien, oppga de fleste (76 prosent) mor eller far som stod for volden
 • Barnemishandling har sjelden én enkelt årsak

Ulike former for barnemishandling

 • Se egen omtale av seksuelle overgrep mot barn
 • Barnemishandling inndeles gjerne i fire hovedtyper, men som regel forekommer en kombinasjon av disse:
  • Fysisk mishandling
  • Psykisk mishandling
  • Omsorgssvikt
  • Andre typer vold mot barn

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Si fra, ta kontakt med helsetjenesten eller barnevernet

Når bør du/dere søke lege?

 • Ved mistanke om barnemishandling

Hva gjør legen?

 • Ifølge Helsepersonelloven skal den som yter helsehjelp i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikt etter § 21 melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold
 • Legen må ha grunn til å tro at det foreligger barnemishandling
 • Med «grunn til å tro» menes noe «mer enn en vag mistanke», men det kreves ikke sikker viten eller overvekt av sannsynlighet. Legen bør ha ett eller flere konkrete holdepunkter som underbygger mistanken
 • Barnevernstjenesten har rett og plikt til å vurdere en melding om barnemishandling eller omsorgssvikt, og undersøke forholdene som barnet lever under
 • Se egen omtale/spørsmål om seksuelle overgrep mot barn

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre deg/dere om:

 • Hvilken type barnemishandling har du/barnet blitt utsatt for?
  1. Fysisk mishandling
  2. Psykisk mishandling
  3. Omsorgssvikt
  4. Seksuelle overgrep
  5. Andre typer vold mot barn
 • Hvilken type fysisk mishandling har du/barnet blitt utsatt for?
  1. Er ikke utsatt for fysisk mishandling
  2. Fysisk avstraffelse
  3. Slag og spark
  4. Lugging, klyping, biting
  5. Brenning, skålding
  6. Hodeskade
  7. Kjønnslemlestelse
 • Hvilken type psykisk mishandling har du/barnet blitt utsatt for?
  1. Er ikke utsatt for psykisk mishandling
  2. Trusler og terrorisering
  3. Nedsettende utsagn og sårende kritikk av barnet
  4. Avvisning, isolasjon, ignorering eller psykologisk utilgjengelighet
  5. Urealistiske, uakseptable forventninger eller krav til barnet
  6. Ekstrem sosial kontroll eller overvåkning
  7. Bevisst skade av kjæledyr eller materielle ting som er spesielt betydningsfulle for barnet
 • Hvilken type omsorgssvikt har du/barnet blitt utsatt for?
  1. Har ikke vært utsatt for omsorgssvikt
  2. Fysisk omsorgssvikt når det f.eks. gjelder mat, kosthold, et trygt hjem, hygiene, gode klær
  3. Psykisk omsorgssvikt når det gjelder f.eks. manglende tilstedeværelse, forutsigbarhet, psykisk støtte, veiledning, kjærlighet, respekt
  4. Omsorgssvikt knyttet til opplæring, barnet får ikke dekket sine mest grunnleggende opplæringsbehov (eks. barnet holdes borte fra skolen)
  5. Medisinsk omsorgssvikt ved at omsorgsgiver forsinker, avviser eller på annen måte hindrer at barnet mottar nødvendig helsehjelp
 • Har du/barnet vært utsatt for seksuelle overgrep?
  1. Seksuell krenkende atferd - ikke fysisk kontakt mellom barnet og overgriper
  2. Seksuell handling - fysisk kontakt mellom barnet og overgriper
  3. Seksuell omgang - barnet tvinges til samleie eller samleieliknende handlinger
  4. Incest - innebærer seksuelle overgrep mellom nære familiemedlemmer
  5. Voldtekt - barnet tvinges til seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd
 • Har du/ barnet vært utsatt for andre typer vold?
  1. Nei, har ikke vært utsatt for disse typer vold
  2. Mobbing
  3. Vitne til vold i hjemmet
  4. Sterk sosial kontroll fra foreldrene, eks. ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang
  5. Æresrelatert vold
 • Hva kan være medvirkende faktorer til mishandlingen?
  1. Nei, ingen av disse
  2. Dårlig familiøkonomi
  3. Foreldres innvandrerbakgrunn
  4. Rusproblemer hos foreldre
  5. Psykisk sykdom hos foreldre
  6. Voldelige foreldre, partnervold
  7. Uerfarne, umodne foreldre
  8. Arbeidsledighet hos foreldre
  9. Skilsmisse
  10. Foresatt med aggressive og/eller psykopatiske trekk
 • Er det forhold ved barnet som øker risikoen for mishandling?
  1. Nei, ingen av disse
  2. Uønsket barn
  3. Barnet har alvorlig sykdom eller funksjonshemming
  4. Barnet har høyt støynivå/er krevende
  5. Barnet er annerledes enn foreldrene
 • Har mishandlingen gitt barnet problemer i ettertiden?
  • Nei
  • Angst og frykt
  • Depresjon
  • Tap av selvfølelse
  • Skyldfølelse
  • Følelse av avmakt/hjelpesløshet
  • Ensomhetsfølelse
  • Utrygghet
  • Selvmordstanker
  • Selvskading
  • Har ikke tillit til andre
  • Ukritisk klenging til andre
  • Problemer med skolearbeidet
  • Problemer i arbeidssituasjonen
 • Har mishandlingen ført til atferdsendring hos barnet?
  • Nei
  • Ja, i noen grad
  • Ja, i høy grad
  • Er blitt mer innadvendt, stille, taus
  • Er blitt mer sint og aggressiv
  • Er blitt svært føyelig
  • Er blitt svært krevende
  • Er blitt svært passiv
  • Er blitt mer rastløs
  • Er blitt mer ulydig
  • Er blitt mer irritabel
  • Mobber andre
  • Er blitt rusmisbruker
  • Er blitt prostituert
 • Har barnet utviklet noen av disse problemene?
  • Nei
  • Søvnvansker
  • Nedsatt matlyst
  • Økt tretthet
  • Økt bekymring for egen helse
  • Kroppssmerter
  • Tvangspregede symptomer

Legeundersøkelsen

 • Sykehistorien er fastlegens viktigste verktøy
 • Legen ser etter om barnet utviser uvanlig atferd og samspill under konsultasjonen
 • Legen foretar eventuelt en generell kroppsundersøkelse og ser etter tegn til skader

Andre undersøkelser

 • Det er vanligvis ikke nødvendig med tilleggsundersøkelser som blodprøver og bildeundersøkelser, men dersom barnet har vært utsatt for fysisk vold kan bildeundersøkelser være aktuelle

Henvisning til spesialist, sykehus eller barnevern

 • Henvisning til andrelinjen skjer som regel på bakgrunn av symptombilde, ev. som følge av hendelser
 • Barnet henvises til barneavdeling ved mistanke om fysisk vold eller seksuelle overgrep, helseskade eller sykdom grunnet omsorgssvikt eller barnemishandling
 • Ved mistanke om barnemishandling skal barnevernet alltid varsles