Informasjon

Plutselig funksjonssvikt hos eldre

Hva er det?

 • Svikt i minst én evne til basal egenomsorg i løpet av de siste to ukene hos personer ≥ 65 år betegnes som akutt (plutselig) funksjonssvikt hos eldre
  • Basal egenomsorg inndeles i ti delfunksjoner: spising, bading, personlig hygiene, påkledning, tarmkontroll, blærekontroll, toalettbesøk, forflytting mellom seng og stol, mobilitet generelt og trappegang 
  • Symptombildet varierer. Personen kan for eksempel ha hyppige fall, dårlig balanse, nedsatt forflytningsevne, problemer med av- og påkledning, dårlig hygiene, inkontinens, nedsatt væske- og matinntak eller forvirring  

Forekomst

 • Plutselig funksjonssvikt forekommer hos omtrent fire av ti personer ≥ 65 år som innlegges i sykehus
 • Ofte er den akutte funksjonssvikten selve grunnen til innleggelse
 • Kroppen til eldre personer har generelt mindre reserver enn kroppen til yngre voksne eller barn
  • Hos eldre er det forholdsvis lite som skal til for at én av egenomsorgsfunksjonene svikter helt
  • Behandlingen retter seg mot årsaken til funksjonssvikten, som ofte krever akutt utredning i sykehus 

Hva kan årsaken være?

 • Årsaken til plutselig funksjonssvikt hos eldre er ofte akutt kroppslig sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom
  • Det er særlig hos de eldste, skrøpelige og noen ganger demente personer at akutte sykdommer viser seg som akutt funksjonssvikt 

Mulige årsaker

 • Alle former for akutte kroppslige og noen ganger psykiske sykdommer eller plutselige forverringer av kroniske sykdommer kan gi plutselig funksjonssvikt hos eldre, for eksempel
  • Infeksjoner
  • Hjertesykdom (hjerteinfarkt, hjertesvikt)
  • Hjerneslag
  • Blodpropp i lungene
  • Skader
  • Alkohol
  • Medikamentbivirkninger
  • Forstoppelse
  • Mangelfull tømming av urinblæren (urinretensjon)
  • Stoffskiftesykdommer
  • Diabetes
  • Depresjon
  • Kreftsykdommer
 • Vanlige symptomer til sykdommene over kan mangle, og symptombildet er ofte diffust

Hva kan pårørende gjøre?

 • Pårørende som oppdager plutselig svikt av en eller flere egenomsorgsevner hos en eldre person, bør ta kontakt med lege eller ansvarlig sykepleier
  • Dette bør helst skje med pasientens samtykke. Dersom pårørende har tvil om den eldre personen forstår sitt eget beste, kan man be legen om å foreta en vurdering av pasientens samtykkekompetanse
 • Det er viktig å skille mellom akutt funksjonssvikt og akutt behov for pleie
  • Ved akutt behov for pleie der den gamles funksjonsevne er uendret, bør pårørende ta kontakt med kommunens pleie- og omsorgstjeneste i første omgang 

Når bør legen kontaktes?

 • Ved mistanke om akutt og vesentlig redusert evne til egenomsorg bør legen kontaktes

Hva gjør legen?

 • Legen vil spørre om forskjellen mellom vanlig og nåværende egenomsorgsevne
 • Dersom legen er enig i at det foreligger plutselig svikt av egenomsorgsevne, vil legen foreta en vurdering av mulige sykdomsårsaker
  • Legen kan foreta en rekke kliniske undersøkelser og kan ta en del blodprøver og andre undersøkelser på legekontoret
  • Ikke sjeldent er symptombildet ganske diffust, og innleggelse i sykehus er nødvendig for å finne årsaken til funksjonssvikten 

Aktuelle tiltak og råd

 • Årsaken til plutselig svikt av egenomsorgsevne hos eldre er ofte akutt kroppslig sykdom med symptomer som kan være vanskelig å tolke
 • Rask vurdering av lege eller annet kvalifisert helsepersonell er vanligvis påkrevd, og ikke sjeldent må pasienten innlegges i sykehus
 • Akutt pleiebehov med uendret egenomsorgsevne bør håndteres av kommunens omsorgsapparat