Informasjon

Fysisk aktivitet ved muskelskjelettlidelser

Muskelskjelettlidelser er den dominerende årsaken til sykefravær og uføretrygd. Fysisk aktivitet forebygger slike sykdommer og står sentralt i behandlingen og rehabiliteringen av muskelskjelettlidelser.

Voksne og barn er i dårligere fysisk form enn i tidligere tider. Parallelt ser vi en økning i antallet pasienter med sykdommer og plager i bevegelsesapparatet. Muskelskjelettlidelser er årsak til mer enn 50 prosent av sykemeldingene. Og nær halvparten av langtidssykmeldte har muskelskjelettlidelser. Omtrent en tredjedel av nye uførepensjonister tilhører denne gruppen. Muskel- og skjelettlidelser er de vanligste diagnosene som fører til uførepensjon.

Barn risikogruppe

Motorikken utvikles i barneårene, og grunnlaget for utvikling av sykdommer i bevegelsesapparatet legges i disse årene. Barn som fungerer dårlig fysisk, vil ikke delta i aktiviteter som innbefatter fysisk trening. De kommer inn i en ond sirkel med stadig dårligere motoriske ferdigheter og økende passivitet. Dermed er de en risikogruppe for utvikling av sykdommer i bevegelsesapparatet i voksen alder.

Beinvev (osteoporose)

Regelmessig fysisk aktivitet vil kunne motvirke osteoporose. Enkelte undersøkelser indikerer at barn som er aktive, får sterkere beinbygning enn inaktive barn. Dette kan resultere i mindre osteoporose senere i livet. Også barn med andre lidelser synes å oppnå økt beintetthet via trening. For at fysisk aktivitet skal motvirke osteoporose, er det viktig å beholde en aktiv livsstil opp gjennom årene. Trening hos pasienter med etablert osteoporose kan resultere i mindre plager.

Fall og brudd

Eldre personer faller ofte, og opp mot 6 prosent av dem brekker noe når de faller. En stor del av lårhalsbruddene skyldes faktorer vi kan gjøre noe med. Blant mange risikofaktorer for fall er muskulær svakhet, dårlig balanse og dårlig kondisjon. Dette er faktorer som kan bedres gjennom regelmessig fysisk aktivitet.

Regelmessig styrke- og spensttrening bidrar til økt beintetthet og motvirker derfor osteoporose. Dette fører til økt maksimal beintetthet som voksen, og motvirker fallet som opptrer hos eldre, særlig hos kvinner etter menopausen.

Muskulatur

Med økende alder reduseres muskelmassen og muskelstyrken svekkes. Det er store individuelle forskjeller i hvor raskt muskelmasse tapes. Regelmessig fysisk aktivitet vil kunne motvirke denne utviklingen, også i meget høy alder. Det er også vist at å delta i treningsopplegg kan gi noe mindre muskel/skjelettplager, spesielt hos dem som ikke har vært regelmessig aktive før.

For eldre kan manglende styrke medføre at de i verste fall ikke kan gå eller stelle seg selv. Redusert muskelmasse vil i tillegg medføre at kondisjonen svekkes i betydelig grad, noe som igjen resulterer i mindre fysisk aktivitet. Styrketrening gir økt muskelstyrke og muskulær utholdenhet og dermed bedret evne til å utføre dagliglivets aktiviteter.

Dårlig muskelstyrke og kondisjon hos yngre kan medføre at de blir fysisk slitne. De mister overskuddet i forhold til dagliglivets krav. I neste omgang kan dette resultere i flere belastningsskader i muskler, sener og ledd.

Ryggplager

Omlag 90 prosent av alle over 40 år har hatt en episode med vondt i ryggen. Kun 10 prosent får kroniske plager. Ryggplager er hyppig årsak til sykemeldinger og uførhet.

Både utholdenhetstrening og styrketrening av rygg- og magemuskler kan forebygge ryggplager. I tillegg vil trening være et ledd i behandlingen av de fleste pasienter med rygglidelser.

Konklusjon

Regelmessig fysisk aktivitet bidrar til økt beintetthet og motvirker derfor osteoporose. Dette fører til økt maksimal beintetthet som voksen, og motvirker fallet i beinmasse som opptrer hos eldre, særlig hos kvinner etter menopausen.

Muskelstyrke og utholdenhet avtar med økende alder og et avtagende aktivitetsnivå. Fysisk aktivitet vil i betydelig grad kunne motvirke og snu denne utviklingen, også i høy alder. Økt muskelstyrke og utholdenhet synes å gi bedre funksjon både hos yngre og eldre. Det gir i tillegg mindre muskelsykdom/plager i alle aldersgrupper.

Fysisk aktivitet i form av styrketrening av ryggstabiliserende muskler gir noe mindre ryggplager, særlig hos dem som har hatt ryggplager tidligere, men også til en viss grad hos andre.

Vil du vite mer?