Nyhetsartikkel

Trene ute eller inne - hva er best for psyken?

Er det forskjell på å trene inne eller ute?

Kribler det i føttene når bjørka grønnes og kveldene blir lyse og lange? Eller fortrekker du helst å trene innendørs?

Fysisk aktivitet er i de fleste tilfellene positivt uansett hvor det foregår. Mange opplever at trening gir økt velvære og at det har en positiv effekt på den mentale helsa - men er det forskjell på å trene inne eller ute?

Forskere har forsøkt å finne svar på dette, blant annet i en studie1 publisert i forskningstidsskriftet Environmental Science and Technology. Studien er en metaanalyse som har inkludert 11 randomiserte og ikke-randomiserte forsøk der til sammen 833 voksne mennesker har deltatt.

Her ville forskerne sammenligne fysisk aktivitet i naturlige omgivelser sammenlignet med fysisk aktivitet innendørs sett i lys av mental og fysisk velvære, livskvalitet og treningsmotivasjon.

Mer energi og velvære

Utendrstrening

Ved å gjøre en systematisk gjennomgang av forskning på området, konkluderer forfatterne bak analysen med at det å trene ute i naturlige omgivelser gir bedre opplevd mental velvære sammenlignet med å trene innendørs.

Å trene utendørs ble sett i sammenheng med større følelse av revitalisering, økt energi og positivt engasjement, men også mindre spenning, sinne og depresjon. Deltakerne rapporterte også om større glede og tilfredshet med utendørsaktivitet og at det var mer sannsynlig at de kom til å fortsette med treninga.

At det er gunstige effekter å hente ved å trene utendørs i naturlige omgivelser, interesserer mange. Forskerne skriver at denne gjennomgangen har vist lovende effekter på selvrapportert psykisk velvære umiddelbart etter trening i naturen - som ikke er observert etter de samme øvelsene innendørs. Men de skriver også at det er mangel på forskning av høy kvalitet på temaet, og at det er behov for ytterligere bevis for å gjøre gode nok konklusjoner.

Grønne miljøer må beskyttes

Utendrstrening

En annen studie som har sett på sammenhengen mellom å drive fysisk aktivitet ute i nærmiljøet sammenlignet med å trene inne, er en observasjonsstudie der folk som allerede var fysisk aktive, var inkludert.

Les mer om denne studien her

Studien konkluderer med at fysisk aktivitet i naturlige omgivelser er forbundet med en reduksjon i risikoen for dårlig psykisk helse i større grad enn fysisk aktivitet i andre miljøer. Men den konkluderer også med at aktivitet i ulike typer miljø kan fremme ulike typer positiv psykologisk respons.

Forskerne skriver i rapporten at tilgang til naturmiljøer for fysisk aktivitet bør beskyttes og fremmes som et bidrag til å øke og forbedre befolkningens mentale helse.

Utetrening inspirerer mest

Utendrstrening

En tredje studie gjennomført blant eldre voksne, viser at de som trener utendørs holder på lengre og trener oftere enn de som sverger til innendørs trening. Forskerne utstyrte en gruppe menn og kvinner over 66 år med et elektronisk måleinstrument som registrerte fysisk aktivitet gjennom uka. Registreringen viste at de som trente ute, var signifikant mer fysisk aktive enn de som trente inne.

Les mer om denne studien her

Hvorfor det å trene utendørs virker bedre på den mentale helsa og inspirerer til mer trening, er uvisst. Men enkelte studier mener å ha funnet at folk har lavere nivåer av kortisol, et hormon relatert til stress, etter å ha trent ute sammenlignet med inne.

Kanskje kan også eksponering for direkte sollys, som er kjent for å påvirke humøret, spille en rolle.

Eller som forskerne bak studien "The great outdoors: how a green exercise environment can benefit all" skriver:

"Utendørs naturmiljøer kan gi oss økt fysisk aktivitet med lavere nivåer av opplevd anstrengelse, reduksjon i stressnivåer, bedret humør og selvfølelse og bedre opplevd helse. Dermed kan trening i grønne områder og flott natur være en nyttig naturmedisin for å møte helseutfordringene i utviklede land."

Kilder

Referanser

  1. Coon T, Boddy K, et.al. Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review.. Environ Sci Technol. 2011.
  2. Kerr, J, Sallis JF, et.al. Outdoor physical activity and self rated health in older adults living in two regions of the U.S.. Int J Behav Nutr Phys Act. 2012. DOI:10.1186/1479-5868-9-89. DOI