Nyhetsartikkel

Urovekkende lavt nivå av fysisk aktivitet

9- og 15-åringer var stillesittende 40 minutter mer per dag i 2011 enn de var i 2005/2006. Dette ifølge Helsedirektoratets rapport om fysisk aktivitet fra 2014. Blant rådene for å få økt aktivitetsnivået hos barn og unge, fremmes daglige gymtimer i skolen, og nærmiljø som innbyr til variert og aktiv lek.

I februar 2014 publiserte Helsedirektoratet en ny rapport om fysisk aktivitet - "Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen"1. I april 2019 publiserte Helsedirektoratet sine Nasjonale råd om fysisk aktivitet for barn, unge, voksne, eldre og gravide2.

Formålet med rapporten var å få oversikt over fysisk aktivitet i et bredt samfunnsmessig perspektiv, og legge grunnlaget for en forsterket satsing på å øke befolkningens aktivitetsnivå, og redusere stillesitting, skrev forfatterne. De nasjonale rådene er en oppfølging av rapporten.

Les også: Opp fra stolen!

Urovekkende lavt nivå av fysisk aktivitet

Med unntak av de yngste barna, er det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen urovekkende lavt. Aktivitetsnivået synker allerede fra 6 til 9-års alderen. Blant 9-åringene oppfyller 86 prosent av guttene, og 70 prosent av jentene anbefalingene om minst 60 minutter fysisk aktivitet om dagen. Blant 15-åringene oppfyller 58 prosent av guttene, og 43 prosent av jentene anbefalingene. Det samme gjelder kun en av fem voksne. Totalt fysisk aktivitetsnivå synker med 31 prosent fra 15-års alderen til voksen alder i 20-årene. Blant voksne er totalt fysisk aktivitetsnivå forholdsvis jevnt fra 20-årene til 60-årene.

Selv om deler av befolkningen trener mer, kompenserer ikke dette for stillesittingen resten av dagen. Ifølge forfatterne er stillesitting økende, og det bør ses på som et selvstendig atferdsproblem.

Les også: Godt trent - men inaktiv

240 timer mer stillesitting i året

Organisert idrett engasjerer mange av de yngste barna, men i ungdomsårene er det her et markert frafall. Blant de medvirkende årsakene til frafallet er tidlig spesialisering og økt fokus på konkurranser.

Stillesitting foran PC har økt kraftig blant 6., 8. og 10.-klassinger i perioden 1997-2005. Registreringer med aktivitetsmåler viser videre at 9- og 15-åringer satt 40 minutter mer per dag i 2011 enn de gjorde i 2005/6. Dette tilsvarer 240 timer i løpet av et år.

Undersøkelser viser også at seks år gamle jenter med foreldre med kun grunnskole eller videregående skole, i gjennomsnitt brukte 14 minutter mindre på aktivitet per dag, enn de med foreldre med minst fire års universitets- eller høgskoleutdanning. Samme tendens så man hos 9-årige jenter - der var forskjellen på 17 minuter mindre aktivitet blant jentene med foreldre med minst utdanning.

Les også vår kommentar til rapporten: De viktige fagene

Gym hver dag - positivt for resten av livet

Blant anbefalingene i rapporten, var innføring av daglig kroppsøvning i skolen. Den potensielle velferdsgevinsten av et slikt tiltak beregnes til 27 ganger kostnadene (som er beregnet til 7500 kroner per elev per år). Deltagelse i fysisk aktivitet og idrettsaktiviteter i ung alder ser ut til å være viktig for aktivitetsvaner senere i livet. Forfatterne understreker at det er viktig at lærerne har kompetanse på feltet. Slike tiltak har også betydning for fysisk aktivitet på fritiden. En godt utrustet skolegård med rom for positiv aktivitet, er også sentralt i arbeidet med å redusere mobbing.

Les også: Barn og fysisk aktivitet - en gave for livet

Andre tiltak som kan bidra til økt fysisk aktivitet, er knyttet til nærmiljøet. Studier viser her at nærmiljø med mulighet for variert lek og aktivitet er sentralt for graden av fysisk aktivitet, og for utjevning av aktivitetsvaner knyttet til sosiale helseforskjeller.

Mer aktiv = mer robust og mindre syk

Globalt er nå fysisk inaktivitet den 4. hyppigste dødsårsaken. På 1950-tallet hadde Norge høyest forventet levealder i verden. I dag har et titalls land høyere forventet levealder enn oss.

Les også: Mirakelkur for kropp og sinn

En fysisk aktiv befolkning er mer robust, mindre syk, og kan være yrkesaktiv lenger. Anbefalingene fra norske helsemyndigheter er minst 60 minutter variert fysisk aktivitet for barn og unge hver dag, og minst 30 minutter med moderat fysisk aktivitet for voksne og eldre hver dag.

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen. 2014.
  2. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet for barn, unge, voksne, eldre og gravide. Sist faglig oppdatert: 29. april 2019. www.helsedirektoratet.no