Informasjon

Sikkerhet på sykkelen

Fire av fem sykkelulykker er eneulykker, der kun syklisten selv er involvert. For å begrense skaderisikoen må sykkelen være i god stand, og hjelm bør alltid brukes.

"På hjul er du kjørende"

"På hjul er du kjørende" - med dette menes at du har de samme rettigheter og plikter som en bilfører, og det er derfor viktig at du kjenner trafikkreglene. Reglene som gjelder særlig for sykkel finner du her. Husk for all del at det dessverre alltid vil være sykkelen som er den tapende part i en eventuell ulykke når det gjelder skader, og da hjelper det lite at du har retten på din side. Det er også viktig å være klar over at det kan være vanskelig å se sykler i trafikken, og særlig når mørket faller på. Godt synlig bekledning, lys og reflekser er fornuftige tiltak for å bedre på dette problemet. Bemerk også at en viktig årsak til alvorlige sykkelulykker er syklister som sykler på feil side av veien - mot trafikken.

Det er også viktig å være oppmerksom på at de samme reglene for alkoholinntak gjelder enten du kjører bil eller sitter på en sykkel. I USA regner man med at omtrent 25 prosent av alle dødsfall som følge av sykkelulykker, involverer alkohol hos minst en av partene i ulykken. Heldigvis er nok ikke tallene i Norge nær like høye, men alkohol og sykkel hører på ingen måte sammen.

Sykling på fortau er også tillatt hvis det er god plass på fortauet. Her har du dog ingen rettigheter, bare plikter i forhold til de fortauet er ment for - fotgjengerne. Det innebærer at du til enhver tid har vikeplikt for alle fotgjengere, uansett. Sjansen for en svært alvorlig ulykke er nok mindre på fortauet, men ulykker som innebærer et uønsket besøk på legevakten, forekommer ikke sjelden ved sykling på fortau.

Sykkel som fremkomstmiddel

Sykkelen har mange store fordeler, ikke bare som rekreasjon, men også som transportmiddel. Ved mellomkorte avstander og stor trafikk kan den til og med være det raskeste alternativet, og som regel det billigste. I tillegg gir sykkelen god mosjon og er et friskt og trivelig innslag i hverdagen. I dagens stillesittende samfunn er all bevegelse kjærkommen for kroppen, og på sykkelen har du stor mulighet til selv å velge hvor stor belastningen fra sykkelturen skal være og hvor lang turen blir. Dette gjør at sykling innebærer en "snillere" belastning på kroppen enn for eksempel jogging. Dessuten kan du i høyere grad nyte naturen rundt deg når du sykler. Sykkelen er en forurensningsfri måte å bevege seg fra A til Å på. Sykling om vinteren kan være en god og sprek aktivitet, men som ved all annen kjøring vinterstid, må du ta hensyn til forholdene. Piggdekk til sykkelen er en nødvendig investering ved vinterbruk. At sykkelen er i god stand er viktig, særlig må du påse at bremsene fungerer godt. Nesten alle som bor i Norge har egen sykkel, og det selges omlag 300.000 nye sykler hvert år.

Sykling innebærer en viss risiko for skader og uhell. Som syklist er du dessverre mer utsatt for ulykker enn bilister. Syklister har faktisk 6-9 ganger så høy ulykkesrisiko per km tilbakelagt i trafikken som bilister (TØI). Mye er imidlertid avhengig av syklistens egen oppførsel i trafikken, og for å unngå ulykker er det også en fordel å kjenne til reglene for sykling i trafikken. Se også trafikkreglene for syklister hos Trygg Trafikk. For å begrense skaderisikoen bør sykkelen være i god stand og tilfredsstille de krav som gjelder for sykkel. Sykkelhjelm bør alltid brukes.

Off-road sykling er blitt populært, og det er ikke uvanlig med skader som sår og brudd hos denne gruppen, men det er få alvorlige ulykker - noe som trolig skyldes en utstrakt bruk av hjelm!

Sykkelskader - bruk hjelm!

Visste du at fire av fem sykkelulykker er eneulykker, der kun syklisten selv er involvert? Eller at 9.000 nordmenn må til lege etter sykkelvelt hvert år? Tall fra Personskaderegisteret til Folkehelseinstituttet viser at det hvert år er 9.000 syklister som trenger behandling i sykehus eller hos legevakt - 3.000 av dem for hodeskader. I USA er 90 prosent av alle sykkelulykker med dødelig utgang knyttet til kollisjon med motorisert kjøretøy. De aller fleste ulykker med dødelig utgang skyldes hodeskader, noe som igjen understreker viktigheten av å benytte hjelm.

Halvparten av hodeskadene rammer barn i alderen 4 til 14 år. En undersøkelse som omfatter flere sykehus i Seattle, USA, konkluderer med at syklister som bruker hjelm, reduserer risikoen for hodeskader med 85 prosent, og at hjelm er spesielt viktig for barn, fordi de får de mest alvorlige hodeskadene i sykkelulykker.

 • 15 prosent av sykkelulykkene fører til sykehusinnleggelse (SIF)
 • Ca. 80 prosent av sykkelulykkene er eneulykker (fall/ulykker i tilknytning til stasjonære objekt), 5 prosent skjer i kollisjon med annen sykkel, 11 prosent i kollisjon med bil (SIF)
 • 25 prosent av sykkelskadene blir betegnet som middels livstruende, 5 prosent prosent som alvorlig livstruende (f.eks. brudd på hjerneskallen) (SIF). I et sykkelvelt treffer 70 prosent av slagene mot hodet, panne og tinning.
 • Syklistenes skaderisiko i trafikken er 40 ganger så høy som bilføreres (TØI).

Disse tallene bekreftes i en Cochrane-rapport1. Å påby bruk av sykkelhjelm hos barn gir færre hjerneskader, mens virkningen av påbud blant voksne ikke er kjent. Det er heller ikke kjent hvorvidt påbud gjør at folk sykler mindre, eller om det gir andre ulemper. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Sykkel og barn

Sykkelen har en sentral plass i barns lek, den stimulerer til sosial omgang barn i mellom, og den er et godt hjelpemiddel i barns motoriske utvikling. Når barn skal sykle i trafikken, er det viktig å være klar over barns begrensninger, tenke over hvor gamle barna bør være før de sykler i trafikken, og ikke minst sørge for at barna får opplæring og trening før de skal ut i trafikken. Reflekser og lys er en selvfølge, særlig om barnet sykler i trafikkerte områder etter mørkets frembrudd. God sikring er også en forutsetning om en bruker sykkelen for å transportere et barn som ennå ikke har begynt å sykle selv, enten du benytter barnesete eller sykkeltilhenger for barn.

Gutter i 10-14 års alder synes å være mest utsatte for ulykker på sykkelen. Yngre syklister er som regel ikke tilstrekkelig kjent med trafikkreglene, noe som gjør at de er mer utsatte for alvorlige ulykker.

De 8 sykkelvettreglene

 1. Vær synlig i trafikken
 2. Gi tydelige tegn
 3. Se andre trafikanter i øynene
 4. Lytt til trafikken, ikke musikken
 5. Vent på grønt
 6. Gi fotgjengerne førsterett på fortauet
 7. Bruk lys i mørket
 8. Bruk hjelm

Kilder

Referanser

 1. Macpherson A, Spinks A. Bicycle helmet legislation for the uptake of helmet use and prevention of head injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD005401. DOI: 10.1002/14651858.CD005401.pub3. DOI