Annonse fra 

 Annonsørartikkel     Kun for helsepersonell

3 anbefalinger for god oppfølging av pasienter med KOLS

Lungesykdommer, inkludert kols, var i 2021 den fjerde hyppigst registrerte dødsårsaken i Norge.1

 

Om lag 6–7 prosent av den norske befolkningen over 40 år har kols.1 Ettersom vi blir flere eldre, kommer dette tallet til å holde seg høyt i årene fremover. Skal vi redusere sykdomsbyrden mest mulig i tiden som kommer, krever det fremdeles oppfordring til røykeslutt – i tillegg til gode rutiner for både screening og behandling.


1. Se pasientene tidlig

Forverringer av kols er en av de hyppigste årsaker til sykehusinnleggelse. Tidlig og god oppfølging er derfor viktig.2 Forverringer bør behandles på lavest mulig omsorgsnivå, fra egenbehandling i hjemmet, behandling i primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten. Rask behandling er viktig ettersom mange pasienter kan utvikle mer alvorlig sykdom.3

2. Gjennomfør grundig screening

Pasienter underrapporterer ofte symptomene på kols. Dette skyldes i stor grad at et redusert aktivitetsnivå er gradvis tilpasset funksjonsnivået, og at plager tilskrives aldring og/eller røykevaner.4

Resultatet er at mange oppsøker primærhelsetjenesten først når lungefunksjonen er betydelig redusert. Helsedirektoratets veileder anbefaler derfor å aktivt spørre pasienten om symptomer på kols.4

Et praktisk verktøy som anbefales i retningslinjene til Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), er COPD Assessment Test (CAT)2. En norsk versjon av denne testen finnes tilgjengelig her. GOLD-retningslinjene anbefaler også å gjennomføre spirometri for symptomatiske pasienter og pasienter i risikogrupper.2

3. Tilpasse behandlingsvalg

De nyeste GOLD-retningslinjene (2023) fremhever den kliniske relevansen av forverringer ved å slå sammen behandlingsgruppe C og D til en ny behandlingsgruppe (E). For denne ukontrollerte pasientgruppen, og alle med en indikasjon for ICS, anbefales nå trippelbehandling i stedet for ICS+LABA.2

Tabell1_.png
Tabell hentet fra GOLD 2023.2

 For den gitte behandlingen skriver GOLD også at «Fixed-dose triple inhaled combination therapy in one inhaler may help improve health status compared to treatment using multiple inhalers».2

Å velge inhalator

Ifølge norske retningslinjer bør pasienter få inhalator tilpasset ønske, motoriske ferdigheter, alvorlighetsgrad og inspirasjonskraft. De bør også få færrest mulig inhalatortyper så vel som god opplæring og oppfølging.5 Om valg av inhalasjonsform har liten betydning, bør pasienten gis pulverinhalator eller mekanisk drevet inhalator framfor inhalatorer som inneholder drivhusgasser (HFA 134a).5

Selv om utslippene fra inhalasjonsaerosoler er små i den store sammenhengen, er de likevel ikke helt ubetydelige. Én dose legemiddel tilsvarer i størrelsesorden 100–140 gram CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer utslippene ved én kilometer kjøring med bensinbil.6

En systematisk review fra 2018 fant at feil bruk av inhalator fører til verre pasientutfall.7 TRELEGY Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol) er en trippelbehandling som kun tas én gang om dagen. En studie med over 50 000 kolspasienter viste at «once daily» dosering hadde signifikant høyere etterlevelse enn andre doseringsfrekvenser (p < 0.0001).8

Etterlevelse ble målt ved bruk av andel av dekket dager (PDC) over 12 måneder etter behandlingsstart. PDC var 43,3 %, 37,0 %, 30,2 % og 23,0 % for QD (en gang daglig), BID (to ganger daglig), TID (tre ganger daglig) og QID (fire ganger daglig) i henhold til pasientkohorter.8

Riktig medikamentbruk er generelt knyttet til i hvilken grad en pasient bruker sin medisin som foreskrevet. Manglende etterlevelse er en betydelig risikofaktor for dødelighet, sykelighet, sykehusinnleggelser og redusert livskvalitet.8

En studie fant at Ellipta var den foretrukne inhalatoren blant astma- og kolspasienter.9 Inhalatoren var også assosiert med høy pasienttilfredshet.

I en sammenligning av inhalatorer var det en større andel som rapporterte at ELLIPTA var «veldig enkel» eller «enkel» i bruk sammenlignet med DISKUS (97 % vs 60 %), MDI (92 % vs 44 %), Turbuhaler (96 % vs 55 %), Handihaler (98 % vs 38 %) eller Breezhaler (94 % vs 55 %).10

Den samme studien fant også at færre kolspasienter gjorde kritiske feil ved bruken av ELLIPTA etter å ha lest pasientinformasjonsbrosjyren, sammenlignet med DISKUS, 9/171 (5%) vs 75/171 (44%); MDI, 10/80 (13%) vs 48/80 (60%); Turbuhaler, 8/100 (8%) vs 44/100 (44%); Handihaler, 17/118 (14%) vs 57/118 (48%); Breezhaler, 13/98 (13%) vs 45/98 (46%; alle P<0.001).10

Kan redusere symptomer og forverrelser11

Behandling med TRELEGY Ellipta er vist å kunne gi en signifikant reduksjon i antall alvorlige forverrelser som krever sykehusinnleggelse.11 En randomisert studie (n=10 355) som sammenlignet trippelterapi vs LAMA/LABA, fant at TRELEGY-gruppen hadde en årlig rate på 0,13 mot 0,19 i LAMA/LABA-gruppen, altså en 34 % forskjell. (RR: 0,66; 95 % KI, 0,56 til 0,78; P<0,001).11

Over 99% av kolspasienter i kliniske studier og klinisk praksis* hadde tilstrekkelig inspirasjonskraft til å bruke Ellipta12

Tabell4.png

 * Fase IV, replisert, 12-ukers, randomisert, dobbeltblind studie (207608/207609, NCT03478683/NCT03478696) evaluerte flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol via ELLIPTA DPI versus budesonid/formoterol+tiotropium12 hos kols-pasienter. Denne post hoc-analysen vurderte spirometrisk PIF-fordeling ved screening og forholdet mellom PIF- og lungefunksjonsutfall i den samlede 207608/207609-populasjonen. Spirometriske PIF-fordelinger i en real-world populasjon av kols-pasienter ble evaluert ved retrospektiv analyse av Kaiser Permanente Northwest (KPNW)-
databasen for å vurdere likheter mellom kliniske studier og populasjoner fra klinisk praksis.

 

Vurder TRELEGY Ellipta én gang om dagen på din neste kols-pasient som behøver trippelbehandling.


TRELEGY Ellipta én gang daglig er indisert for vedlikeholdsbehandling hos voksne med moderat til alvorlig kols som ikke er tilstrekkelig behandlet med en kombinasjon av ICS/LABA eller LAMA/LABA. Økt forekomst av pneumoni er sett hos kolspasienter som bruker inhalasjonssteroider, inkludert TRELEGY Ellipta. Brukes med forsiktighet ved trangvinkelglaukom, ustabil eller livstruende kardiovaskulær sykdom, urinretensjon eller ved risikofaktorer for urinretensjon, f.eks. benign prostatahypertrofi. Seponeres umiddelbart dersom paradoksal bronkospasme oppstår. Les preparatomtalen før forskrivning av Trelegy Ellipta. Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på tlf 22 70 20 00.

Pris: 92 μg flutikasonfuroat/55 μg umeklidinium/22 μg vilanterol i Ellipta 30 doser (inhalator) 702,60 kr, 3 × 30 doser (inhalator) 1943,50 kr.
Refusjonsberettiget bruk: Vedlikeholdsbehandling ved kols, i henhold til preparatomtale.
Refusjonskode: ICPC: R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom. ICD: J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom.

Referanser

 1. Folkehelseinstituttet. Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i Norge [Internett]. 30.06.2014 [oppdatert 09.11.2022; hentet 18.03.2023]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/kols/
 2. GOLD Report 2023. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease website. Tilgjengelig fra: https://goldcopd.org/2023-gold-report-2/. Hentet februar 2023.
 3. Helsedirektoratet. Behandling ved forverringer av kols [Internett]. [Oppdatert 15 februar.2022, hentet 27. februar 2023] Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols/behandling-ved-forverringer-av-kols#kolsforverringer-bor-behandles-raskt-og-vurdert-ut-ifra-alvorlighetsgrad-av-pasienten-selv-hos-fastlege-legevakt-eller-i-sykehus-begrunnelse
 4. Helsedirektoratet. Kols – diagnostisering og behandling [Internett]. [Oppdatert 15. februar 2022, hentet 05. mars 2023] Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols/diagnose-utredning-og-vurdering-av-alvorlighetsgrad#behandlende-lege-bor-stille-diagnosen-kols-hos-pasienter-som-har-kroniske-luftveissymptomer-og-har-en-postbronkodilatorisk-ratio-fev1-fvc-under-nedre-normalgrense-lnn-ved-minst-to-malinger-i-stabil-fase-praktisk
 5. Legeforeningen. Veileder for kols [Internett]. [Hentet 5. mars 2023] Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-lungemedisin/fag/veiledere/retningslinjer-for-kols/?chapter=11
 6. Legemiddelverket. Nytt om legemidler (2019) [Internett]. [Hentet 21. februar 2023] Tilgjengelig fra: https://legemiddelverket.no/
 7. Kocks, J.W.H., Chrystyn, H., van der Palen, J. et al. Systematic review of association between critical errors in inhalation and health outcomes in asthma and COPD. npj Prim Care Resp Med 28, 43 (2018). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30446655/
 8. Toy EL, Beaulieu NU, McHale JM, Welland TR, Plauschinat CA, Swensen A, Duh MS. Treatment of COPD: relationships between daily dosing frequency, adherence, resource use, and costs. Respir Med. 2011 Mar;105(3):435-41. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2010.09.006
 9. Svedsater H et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the ElliptaTM dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulm Med 2013;13:72.doi:
 10. van der Palen J et al. A randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. NPJ Care Respir Med 2016:26:16079. https://doi.org/10.1038%2Fnpjpcrm.2016.79.
 11. Lipson DA, Barnhart F, Brealey N, Brooks J, Criner GJ, Day NC, Dransfield MT, Halpin DMG, Han MK, Jones CE, Kilbride S, Lange P, Lomas DA, Martinez FJ, Singh D, Tabberer M, Wise RA, Pascoe SJ; IMPACT Investigators. Once-Daily Single-Inhaler Triple versus Dual Therapy in Patients with COPD. N Engl J Med. 2018 May 3;378(18):1671-1680. doi: 10.1056/NEJMoa1713901. Epub 2018 Apr 18. PMID: 29668352.
 12. Anderson M, Collison K, Drummond MB, Hamilton M, Jain R, Martin N, Mularski RA, Thomas M, Zhu CQ, Ferguson GT. Peak Inspiratory Flow Rate in COPD: An Analysis of Clinical Trial and Real-World Data. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2021 Apr 12;16:933-943. doi: 10.2147/COPD.S291554. PMID: 33883890; PMCID: PMC8055277.

Godkjenningskode: PM-NO-FVU-ADVT-230001 mai 2023
©2023 GSK group of companies or its licensor Trademarks are the property of their respective owners.

 

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.