Nyhetsartikkel

Vold mot kvinner: De skjulte slagene

I de fleste tilfeller der kvinner blir utsatt for vold av partneren, fører dette til samlivsbrudd. Dessverre fører ikke dette nødvendigvis til at overgrepene stopper.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Av 30 drap begått i Norge i 2006, var ti av disse kvinner som ble drept av samlivspartneren. Fra 2000 - 2007 ble 74 kvinner drept i Norge av sin tidligere eller daværende samlivspartner1.

Ifølge en studie utført av Verdensbanken er vold mot kvinner så omfattende at det utgjør en global helsetrussel på linje med HIV/AIDS og kreft. Vold som oppstår i et parforhold, er en type vold som kommer i særstilling sammenlignet med andre typer vold og overgrep. "Det rokker ved vår oppfattelse av hjemmet som et sted å søke trygghet, og ekteskapet/samlivet som et uttrykk for respekt, omsorg og kjærlighet", skrev daværende justisminister Odd Einar Dørum i forordet til regjeringens handlingsplan "Vold mot kvinner", som ble publisert i 20002.

Et av momentene i handlingsplanen dreier seg om å heve kunnskapsnivået om vold i familien - både hos fagpersoner som direkte involveres i dette, og blant folk flest. Økt kompetanse og forståelse for dette området kan bidra til å forebygge gjentatt vold, og kanskje føre til at kvinnen som mishandles kan få hjelp på et tidligere tidspunkt.

Betydelig omfang

Omfanget av vold i nære relasjoner er vanskelig å fastslå. Basert på undersøkelser gjennomført de siste årene, anslås det at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Det er trolig store mørketall.

NIBR-rapporten "Vold i parforhold - ulike perspektiver" fra 20053, viser at det er et betydelig omfang av bruk av makt og fysisk vold i parforhold. Mer enn hver fjerde kvinne, og mer enn hver femte mann, har opplevd at ektefellen eller samboeren minst en gang har anvendt fysisk makt. Litt over fem prosent har opplevd dette fra partneren sin i løpet av det siste året.

Hver 10. kvinne og to prosent av alle menn har opplevd voldsomme overgrep i et parforhold. Eksempler på slike overgrep er å bli tatt kvelertak på, overgrep der kniv eller annet våpen har blitt brukt, å få banket hodet mot en gjenstand, mot veggen eller mot gulvet. Mer enn tre prosent av kvinnene oppgir at partneren brukte en eller flere former for fysisk makt mens de var gravide.

Det var 1 110 anmeldelser av voldtekter i 2014, men det er store mørketall. Det antas at rundt 10 prosent av de voldtektene og voldtektsforsøkene som begås, anmeldes til politiet.

Yngre er betydelig mer utsatt for fysisk maktbruk fra partneren, enn eldre er.

Neste side