Nyhetsartikkel

Vold mot kvinner: De skjulte slagene

Vold i hjemmet kommer i særstilling sammenlignet med andre typer vold fordi det rammer på det stedet der vi skal føle oss trygge og ha det bra. Slik vold rammer like mange kvinner som menn, men kvinner blir oftere utsatt for grovere vold og alvorlige skader.

Partnervold inkluderer fysisk, psykisk, seksuell og følelsesmessig mishandling og kontrollerende atferd.

Omtrent 25 prosent av drapene i Norge begås av en person i et nåværende eller tidligere forhold til den drepte.  I 90 prosent av tilfellene begås partnerdrap av menn. 

Ifølge en studie utført av Verdensbanken er vold mot kvinner så omfattende at det utgjør en global helsetrussel på linje med hiv/aids og kreft. Vold som oppstår i et parforhold, er en type vold som kommer i særstilling sammenlignet med andre typer vold og overgrep. "Det rokker ved vår oppfattelse av hjemmet som et sted å søke trygghet, og ekteskapet/samlivet som et uttrykk for respekt, omsorg og kjærlighet", skrev daværende justisminister Odd Einar Dørum i forordet til regjeringens handlingsplan "Vold mot kvinner", som ble publisert i 20001.

Vold i parforhold regnes som et betydelig samfunnsproblem i Norge og i resten av verden. Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - NKVTS blir like mange kvinner og menn, 17 prosent, utsatt for vold fra samlivspartner. For mennenes del er dette stort sett mindre alvorlig vold. Ni prosent av kvinner har vært utsatt for alvorlig partnervold. Det samme gjelder for to prosent av mennene.

Kvinner opplever mer og grovere vold fra partner og frykter i større grad å bli skadet eller drept, skriver forfatterne av en kommentar som ble publisert i Forskersonen i 2019.

Videre skriver de at seksuell vold og vold i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel er en viktig del av volden kvinner opplever i parforhold. 3.8 prosent av kvinner har opplevd å ha blitt voldtatt av partner og 5.5 prosent hadde vært utsatt for andre alvorlige overgrep fra partner. For menn var tallene på samme felt små: 0,1 prosent og 0,5 prosent.

Vold i svangerskapet er forbundet med spontanabort, dødfødsel, for tidlig fødsel, fosterskade og lav fødselsvekt.

I denne artikkelen fokuseres det hovedsaklig på kvinner som blir utsatt for vold i parforhold. Ettersom det er langt færre menn som opplever alvorlig og gjentatt vold fra partneren, er det vanskelig å finne god informasjon om hvilke erfaringer voldsrammede menn har, inkludert likheter og ulikheter fra kvinner som blir utsatt for vold fra partneren. 

Betydelig omfang

NIBR-rapporten "Vold i parforhold - ulike perspektiver" fra 20052, viser at det er et betydelig omfang av bruk av makt og fysisk vold i parforhold. Mer enn hver fjerde kvinne, og mer enn hver femte mann, har opplevd at ektefellen eller samboeren minst en gang har anvendt fysisk makt. Litt over fem prosent har opplevd dette fra partneren sin i løpet av det siste året.

Hver tiende kvinne og to prosent av alle menn har opplevd voldsomme overgrep i et parforhold. Eksempler på slike overgrep er å bli tatt kvelertak på, overgrep der kniv eller annet våpen har blitt brukt, å få banket hodet mot en gjenstand, mot veggen eller mot gulvet. Mer enn tre prosent av kvinnene oppgir at partneren brukte en eller flere former for fysisk makt mens de var gravide.

Det var 1 110 anmeldelser av voldtekter i 2014, men det er store mørketall. Det antas at rundt ti prosent av de voldtektene og voldtektsforsøkene som begås, anmeldes til politiet.

Yngre er betydelig mer utsatt for fysisk maktbruk fra partneren, enn eldre er.

Flertallet av de som utsettes for vold i parforhold, anmelder ikke partneren. Forekomstundersøkelsen NKVTS publiserte i 2014 viste at litt over en fjerdedel av kvinner og menn som var utsatt for grov vold, hadde anmeldt hendelsen selv. 

Anmeldelse er sjelden aktuelt med mindre den som blir utsatt for volden, har tenkt å forlate partneren. Frykt for vold og utrygghet kan tale både for og imot å anmelde, ifølge rapporten "Ikke verdt å gå til politiet med", som ble publisert i 2019.

Omtrent 70 prosent av alle anmeldte saker om vold i parforhold henlegges.

En langvarig prosess

Mange opplever at volden i et parforhold går i syklus. Etter den første episoden med vold, følger ofte en periode der partneren angrer, viser kjærlighet og lover at det ikke skal skje igjen. Før ny vold oppstår øker spenningen i forholdet. Voldsutøveren blir mer irritabel og oppfarende, partneren og eventuelle barn tilpasser gjerne atferden sin i håp om å begrense skaden.

Å bryte ut av et forhold med vold er ofte en lang prosess. Grunner til at kvinner blir i et voldelig forhold, eller bruker lang tid før de bryter ut av det, er sammensatte og inkluderer blant annet frykt for hevn, økonomiske bekymringer, bekymring for barna - noe som inkluderer redsel for at barna skal være alene sammen med den voldelige partneren etter et samlivsbrudd, redsel for å miste foreldreomsorgen for barna ved en skilsmisse, mangel på støtte fra familie og venner, og kjærlighet og håp om at partneren skal endre seg. De som blir utsatt for vold kan strekke seg langt for å forstå partnerens smerte.

Til tross for disse barrierene er det mange som forlater den voldelige partneren. Ofte etter flere mislykkede forsøk på å forlate og flere år med vold først.

Faktorer forbundet med å forlate den voldelige partneren for godt, inkluderte økning av alvorlighet av volden, å innse at partneren ikke vil endre seg, og erkjennelse av at volden påvirker barna.

Neste side