Informasjon

Svangerskapskontroll

Svangerskapskontrollene er kontroller som blir utført av jordmor eller lege. Ved første svangerskapskontroll blir det gjerne satt av ekstra tid til blant annet informasjon og blodprøver.

Temaside om Korona

Hvorfor kontrollere?

Selv om unormale hendelser er unntaket, vet vi alle at det forekommer uhell og uventede komplikasjoner.

Kontrollprogrammet tar sikte på å identifisere de unormale hendelsene i så tidlig fase at det fortsatt går an å forebygge utvikling av sykdom eller skade hos fosteret og hos mor. Dette gjelder både fysisk og psykisk sykdom eller skade.

Spedbarnsdødeligheten har blitt betydelig redusert de siste 30 til 40 årene. Dette skyldes nok i første rekke at den generelle helsen og levestandarden i befolkningen er bedret. Men det er også vist at et systematisk kontrollprogram av gravide er av stor betydning for å redusere forekomsten av fosterskade og fosterdød.

fosterutvikling
Fosterutvikling

Hyppighet av kontroller

Tidligere var det vanlig at gravide gikk til kontroller omtrent en gang hver måned, og noe oftere i tiden før fødsel. Etter hvert som det er gjort forskning på dette området, viser det seg at man ikke risikerer noe ved å foreta sjeldnere kontroller.

I de faglige retningslinjene for svangerskapsomsorgen fra Helsedirektoratet anbefales et kontrollprogram med tilsammen åtte kontroller. Det betyr at der det ikke oppdages noe unormalt, og hvor det ikke foreligger noen faktorer som kan tenkes å være en risiko for svangerskapet, er åtte kontroller faglig forsvarlig. Dersom det blir funnet unormale forhold, eller dersom kvinnen har sykdom eller annen risiko som har betydning, som høyt blodtrykk, diabetes eller erfaringer med vold i nære relasjoner, anbefales hyppigere kontroller.

Det anbefales at første svangerskapskontroll gjøres tidlig i svangerskapet for å veilede kvinnen om gode levevaner og tidlig avdekke eventuell risiko for svangerskapet. Kontrollen i uke 18 til 19 er ultralydundersøkelse. I løpet av 2022 vil i tillegg tidlig ultralyd mellom uke 11 og 14 innføres i Norge som et tilbud til alle gravide.

Uke 6-12 18-19 24 28 32 36 38 40 (41-42)
Kontroller L/J Ultralyd L/J L/J L/J L/J L/J L/J Spesialist
  • L/J=kontroll av lege eller jordmor

Det er ingen enighet om hvor mange kontroller som skal foretas av jordmor eller av lege. Et samarbeid anbefales og anses fornuftig, men avhenger av tilgang på jordmor, og av den gravides egne ønsker. Det er ikke vist at et slikt samarbeid fører til redusert antall fosterskader eller komplikasjoner. 

Animasjon om ultralyd i svangerskapet

Innholdet i kontrollene

Ved første svangerskapskontroll er det gjerne satt av ekstra tid for innhenting av all informasjon om deg og din partner relevant for svangerskap, fødsel og barseltid. Du vil få veiledning og råd om gode levevaner, inkludert kosthold, ernæring, tobakksbruk, bruk av alkohol eller andre rusmidler og fysisk aktivitet. Helsepersonell oppfordres til å spørre alle gravide om de har opplevd nedstemhet, depresjon eller andre psykiske helseproblemer, og om erfaringer med vold i nære relasjoner.

Det blir tatt en rekke tester i første trimester, blant annet blodprosent, jernstatus, Rhesus-typing og blodtypeantistoffer. En urinprøve blir undersøkt med tanke på innhold av proteiner eller bakterier. En del blir anbefalt å ta en blodprøve eller en sukkerbelastningstest for å avklare om det foreligger diabetes eller svangerskapsdiabetes. Jordmor eller lege informerer om normale bevegelser hos fosteret igjennom svangerskapet, og i hvilke situasjoner du skal ta kontakt med helsevesenet.

Måling av blodtrykk og undersøkelse av urinen for protein gjøres ved hver kontroll. I andre og tredje trimester registrerer jordmor eller lege symfyse-fundus mål, som er avstanden mellom underlivsbeinet (symfysen) og toppen av livmor, og hører på fosterlyden. I svangerskapsuke 36 vurderes fosterleie ved at jordmor/lege kjenner på magen med et bestemt sett av håndgrep kalt Leopolds håndgrep.

Hva med komplikasjoner?

Det finnes en rekke sykdommer eller forhold i svangerskapet som tilsier at kontrollene bør foretas oftere enn normalt. Du vil få beskjed om det er aktuelt fra fastlegen eller jordmoren din.