Informasjon

Kontrollprogrammet i svangerskapet

Svangerskapet er ingen sykdom. Når mor er helt frisk og ikke utsettes for noen farlige påkjenninger eller sykdommer i svangerskapet, er også utfallet av et svangerskap nesten alltid normalt.

Illustrasjonsfoto

Hvorfor kontrollere?

Selv om unormale hendelser er unntaket, vet vi alle at det forekommer uhell og uventede komplikasjoner.

Kontrollprogrammet tar sikte på å identifisere de unormale hendelsene i så tidlig fase at det fortsatt går an å forebygge utvikling av sykdom eller skade hos fosteret og hos moren. Dette gjelder både fysisk og psykisk sykdom eller skade.

Spedbarnsdødeligheten har blitt betydelig redusert gjennom de siste 30-40 år. Dette skyldes nok i første rekke at den generellen helsen og levestandarden i befolkningen er bedret. Men det er også vist at et systematisk kontrollprogram av gravide er av stor betydning for å redusere forekomsten av fosterskade og fosterdød.

fosterutvikling
Fosterutvikling

Hyppighet av kontroller

Tidligere var det vanlig at gravide gikk til kontroller ca. 1 gang hver måned, og noe oftere i tiden før fødsel. Etter hvert som det er gjennomført forskning på dette området, viser det seg at man ikke risikerer noe ved å foreta sjeldnere kontroller.

I de faglige retningslinjene anbefales nå et kontrollprogram med tilsammen 8 kontroller. Det betyr at hos kvinner hvor det ikke oppdages noe unormalt, og hvor det ikke foreligger noen faktorer som kan tenkes å være en risiko for svangerskapet, er 8 kontroller faglig forsvarlig. Dersom man oppdager unormale forhold, eller dersom kvinnen har sykdom som har betydning, f. eks. høyt blodtrykk eller diabetes, anbefales hyppigere kontroller.

Uke 8-12 18 24 28 32 36 38 40 (41-42)
Kontroller L/J Ultralyd L/J L/J L/J L/J L/J L/J L/J
  • L/J=kontroll av lege eller jordmor

Det er ingen enighet om hvor mange kontroller som skal foretas av jordmor eller av lege. Et samarbeid anbefales og anses fornuftig, men avhenger av tilgang på jordmor, og av den gravides egne ønsker. Det er ikke vist at et slikt samarbeid fører til redusert antall fosterskader eller komplikasjoner.

ultralyd i svangerskapet
Animasjon om ultralyd i svangerskapet

Hva med komplikasjoner?

Det finnes en rekke sykdommer eller forhold i svangerskapet som tilsier at kontrollene bør foretas oftere enn normalt. Du vil få beskjed om det er aktuelt fra fastlegen eller jordmoren din.