Nyhetsartikkel

Mobilmaster øker ikke kreftfaren

En ny studie viser at barn av gravide som bor nær mobilmaster, ikke har større risiko enn andre barn for å utvikle kreft i tidlig barnealder.

Mange bekymrer seg for at det å bo nær en mobilmast skal gi uheldige helseeffekter. Denne frykten ser ut til å øke i takt med at nye mobilmaster har dukket opp.

Nå har britiske forskere undersøkt om det er slik mange frykter - at gravide som bor nær en mobilmast, får barn med økt risiko for å utvikle kreftsykdom.

Undersøkte avstand til mobilmaster og strålingsmengde

Studien ble publisert i British Medical Journal i juni 20101. Deltakerne i studien var 1397 barn i alderen 0-4 år, med leukemi, hjernesvulst, lymfekreft (Non-Hodgkins lymfom), kreft i sentralnervesystemet eller andre typer kreft. Disse ble sammenlignet med en kontrollgruppe av barn som ikke hadde kreft, men som ellers var like gamle, og hadde en lik kjønnsfordeling.

Forskerne så på hvor langt unna mobilmastene mødrene hadde bodd i svangerskapet, og på mengden stråling fra hver mast.

Det ble ikke funnet noen økning i risiko for kreftsykdom i tidlig barndom blant barn av kvinner som bodde nær en mobilmast i svangerskapet.

Angst for strålingen gir større helserisiko

Forskerne påpeker at strålingen fra mobilmastene er lavere enn strålingen fra mobiltelefoner. Så langt er det ikke vist noen biologisk effekt fra radiobølger.

Noen få tidligere rapporter har vist tilsynelatende opphopning av krefttilfeller i områder i nærheten av mobilmaster. Disse rapportene har vært vanskelige å tolke fordi det har vært få deltakere, og flere andre mangler ved rapportene som gjør at de har lav kvalitet. Forskerne viser også til at det så langt ikke finnes noen kjent radiobiologisk forklaring for slik kreftoppblomstring.

I en lederartikkel2 i samme utgave av BMJ, skriver forfatteren at en eventuell risiko ved det å bo nære en mobilmast, uansett er minimal sammenlignet med risikoen ved å snakke i mobiltelefon mens du kjører. Videre oppfordrer han leger til å berolige pasientene sine. Det finnes så langt ingen forskning som viser at det er gunstig for helsen å flytte fordi du bor nært en mobilmast. Eller, som han også sier; Angst for strålingen fra mobilmastene, og stresset knyttet til det å flytte, gir en langt større helserisiko enn mastene gjør.

Kilder

Referanser

  1. Elliott P, Toledano MB, Bennett J, Beale L, de Hoogh K, Best N, Briggs DJ.. Mobile phone base stations and early childhood cancers: case-control study. BMJ 2010; 340: Forhåndspublisert på nett. www.bmj.com
  2. Bithell JF. Childhood cancer and proximity to mobile phone masts. BMJ 2010; 340: c3015. www.bmj.com