Nyhetsartikkel

Lovendring i psykisk helsevernloven

Samtykkekompetente pasienter

Pasienter som har samtykkekompetanse, kan dermed nekte å ta imot tilbud fra psykisk helsevern. Dette med mindre pasienten altså utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv og helse. For de pasientene som underlegges tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern og som etter en tids behandling gjenvinner samtykkekompetansen, vil da ha rett til å avslutte behandlingen. Denne retten gjelder selv om pasienten har en alvorlig sinnslidelse og helsepersonellet mener at pasienten trenger behandling. Retten gjelder også selv om konsekvensene er at pasienten igjen blir så dårlig at vilkårene for etablering av tvungent psykisk helsevern på nytt kan bli oppfylt.

Det er viktig å bemerke seg at det ikke ble gjort unntak fra vilkåret om manglende samtykkekompetanse for pasientens «helse». Altså: så lenge pasienten har samtykkekompetanse er det kun «nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv og helse» som vil gjøre at man kan se bort fra dette vilkåret.

Forrige side Neste side