Informasjon

Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard

Hva er en randomisert, kontrollert studie?

Hovedkravene til et randomisert, kontrollert forsøk er at studien er - ja nettopp - randomisert og kontrollert.

En behandlingsstudie innebærer at den nye behandlingen som vi ønsker å vite mer om, blir sammenlignet med en annen behandling, en kontrollbehandling. En slik kontrollbehandling kan være narremedisin, placebo, eller det kan være en anerkjent behandling som brukes mye. En kontrollert studie betyr derfor at den nye behandlingen blir sammenlignet med en kontrollbehandling. En slik sammenligning er avgjørende for å kunne si om den nye behandlingen er bedre, like bra eller dårligere enn kontrollbehandlingen.

Fordelingen av pasienter til de to behandlingsgruppene - den gruppen som får den nye behandlingen, og den gruppen som får kontrollbehandlingen - må skje på en slik måte at de to gruppene er mest mulig like før behandlingsforsøket starter. Det betyr at de to gruppene bør være noenlunde likt sammensatte når det gjelder slike forhold som alder, kjønn, arbeid, sykdomskarakteristika, risikofaktorer og alle tenkelige og ukjente faktorer som kan påvirke resultatet i forsøket. Hvis for eksempel den ene gruppen er klart eldre enn den andre, så kan det føre til at resultatet i de to gruppene blir forskjellig - bare på grunn av forskjell i alder. Hvis den ene gruppen er sykere enn den andre før behandlingen starter, så er det økt sjanse for at denne gruppen også er dårligere etter gjennomført behandling.

Randomisering betyr at utvelgelsen av pasienter til de to behandlingsgruppene skjer på en tilfeldig måte, og at utvelgelsen ikke er bestemt ut fra egenskaper hos pasienten. Randomisering er en form for loddtrekning. Vi oppnår at de to behandlingsgruppene blir så like som mulig, gruppene er i gjennomsnitt sammensatt av personer med omtrent de samme egenskapene. Og når behandlingsgruppene er like før behandlingen starter, så betyr det at resultatet når forsøket er over, utelukkende kan tilskrives egenskaper ved de to behandlingene. Er den ene behandlingen bedre enn den andre, så betyr det at den faktisk er bedre.

Forrige side Neste side