Informasjon

Vergemål

Vergemålslov

Ny vergemålslov og vergemålsforskrift trådte i kraft 1. juli 2013. Overformynderiene i kommunene ble lagt ned, og Fylkesmannen - som nå betegnes Statsforvalter - overtok som administrator for vergemålssaker. Det er opprettet en ny sentral vergemålsmyndighet ved Statens sivilrettsforvaltning, med klage- og tilsynsfunksjon overfor statsforvalterne.

Vilkår for å opprette vergemål

Vergemålsloven § 20 angir vilkårene som må være oppfylt for å opprette vergemål for voksne.

  1. Personen må ha fylt 18 år
  2. Personen er ikke i stand til å ivareta sine egne interesser på grunn av sinnslidelse, demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred av annen grunn
  3. Ut fra en totalsituasjon må foreligge et behov for verge
  4. Skriftlig samtykke fra personen, hvis vedkommende er samtykkekompetent

Hvem kan begjære opprettelse av vergemål?

Ifølge vergemålsloven § 56 er det statsforvalteren som treffer vedtak om opprettelse eller endring av vergemål, enten etter eget tiltak, eller etter begjæring fra:

  1. Personen selv
  2. Personens ektefelle, samboer, foreldre, nærmeste livsarving eller søsken
  3. Vergen, hvis personen allerede har verge
  4. Behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon der personen er innlagt eller bor

Begjæring om opprettelse av vergemål skal alltid begrunnes. Det er derfor nødvendig med erklæring fra lege eller annen sakkyndig som beskriver bakgrunnen for at personen ikke kan ta vare på sin egne interesser. Det må også tas standpunkt til om personen forstår hva samtykke til vergemål innebærer. I tillegg må det foreligge uttalelse fra den som har begjært vergemålet.

Statsforvalterens rolle

For at statsforvalteren skal kunne sikre en tilfredsstillende saksbehandling, herunder avklare om vilkårene for opprettelse av vergemål foreligger, må statsforvalteren bl.a. legge til grunn erklæring fra lege eller annen sakkyndig. Det kan også være behov for fremleggelse av sakkyndigerklæring ved senere endring av vergemålet. For eksempel kan det være nødvendig med en fornyet vurdering av personens samtykkekompetanse og evne til å ivareta egne interesser.

Legeerklæring

Erklæringen fra lege eller annen sakkyndig skal avgis på eget skjema. Skjemaet finner du i Norsk Elektronisk Legehåndbok og på www.vergemal.no. Skjemaet sendes statsforvalteren i det fylket der den aktuelle personen er folkeregistrert innen tre uker etter utstedelse av erklæringen, om ikke annet er avtalt. En adresseliste til statsforvalterembetene er tilgjengelig på www.statsforvalteren.no.

Legeerklæring (bokmål)/(nynorsk) ekstern lenke i pdf-format.

Honorar

Arbeidet med utfylling av erklæringen godtgjøres med halv offentlig salærsats per erklæring (stykkpris). Den offentlige salærsatsen fastsettes årlig gjennom statsbudsjettet etter forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet. I 2021 er den offentlige salærsatsen 1085 kr per time (ekskl. mva).

Kostnadene dekkes av den som har bestilt erklæringen. Når statsforvalteren er bestiller, sendes regningen til statsforvalteren i henhold til gjeldende sats. For utfyllelse av erklæringen gjelder helsepersonelloven § 15 om krav til varsom, nøyaktig og objektiv fremstilling mv. Det påhviler den enkelte lege eller annen sakkyndig å vurdere om vedkommende er kvalifisert til å utstede erklæringen i tråd med helsepersonelloven § 4, eller om personen/pasienten skal henvises til annet kvalifisert helsepersonell.

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål. Fullmakten må skrives mens vedkommende ennå har full forståelse for innholdet i fullmakten. Den må være skriftlig og signeres med to vitner tilstede. Vergemålsloven krever ikke at en fremtidsfullmakt er fulgt av en legeerklæring, men personer med begynnende kognitiv svikt anbefales å innhente en legeerklæring så snart fullmakten er skrevet. En legeerklæring kan bekrefte at vedkommende forstår fullmaktens betydning på de områdene den regulerer. 

Les mer om fremtidsfullmakt på statsforvalteren.no