Informasjon

Vergemålsreformen

Temaside om Korona

Vergemålslov

Ny vergemålslov og vergemålsforskrift trådte i kraft 1. juli 2013. Overformynderiene i kommunene legges ned, og Fylkesmannen overtar som administrator for vergemålssaker. Det er opprettet en ny sentral vergemålsmyndighet ved Statens sivilrettsforvaltning, med klage- og tilsynsfunksjon overfor Fylkesmennene.

Vilkår for å opprette vergemål

Vergemålsloven § 20 angir vilkårene som må være oppfylt for å opprette vergemål for voksne.

  1. Personen må ha fylt 18 år
  2. Personen er ikke i stand til å ivareta sine egne interesser på grunn av sinnslidelse, demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred av annen grunn
  3. Ut fra en totalsituasjon må foreligge et behov for verge
  4. Skriftlig samtykke fra personen, hvis vedkommende er samtykkekompetent

Hvem kan begjære opprettelse av vergemål?

Ifølge vergemålsloven § 56 er det fylkesmannen som treffer vedtak om opprettelse eller endring av vergemål, enten etter eget tiltak, eller etter begjæring fra:

  1. Personen selv
  2. Personens ektefelle, samboer, foreldre, nærmeste livsarving eller søsken
  3. Vergen, hvis personen allerede har verge
  4. Behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon der personen er innlagt eller bor

Begjæring om opprettelse av vergemål skal alltid begrunnes. Det er derfor nødvendig med erklæring fra lege eller annen sakkyndig som beskriver bakgrunnen for at personen ikke kan ta vare på sin egne interesser. Det må også tas standpunkt til om personen forstår hva samtykke til vergemål innebærer. I tillegg må det foreligge uttalelse fra den som har begjært vergemålet.

Fylkesmannens rolle

For at Fylkesmannen skal kunne sikre en tilfredsstillende saksbehandling, herunder avklare om vilkårene for opprettelse av vergemål foreligger, må Fylkesmannen bl.a. legge til grunn erklæring fra lege eller annen sakkyndig. Det kan også være behov for fremleggelse av sakkyndigerklæring ved senere endring av vergemålet. For eksempel kan det være nødvendig med en fornyet vurdering av personens samtykkekompetanse og evne til å ivareta egne interesser.

Legeerklæring

Erklæringen fra lege eller annen sakkyndig skal avgis på eget skjema. Skjemaet finner du i Norsk Elektronisk Legehåndbok og på www.vergemal.no. Skjemaet sendes Fylkesmannen i det fylket der den aktuelle personen er folkeregistrert innen tre uker etter utstedelse av erklæringen, om ikke annet er avtalt. En adresseliste til fylkesmannsembetene er tilgjengelig på www.fylkesmannen.no.

Legeerklæring (bokmål)/nynorsk ekstern lenke i pdf-format.

Honorar

Arbeidet med utfylling av erklæringen godtgjøres med halv offentlig salærsats per erklæring (stykkpris). Den offentlige salærsatsen fastsettes årlig gjennom statsbudsjettet etter forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet. I 2013 er den offentlige salærsatsen 945 kr per time (ekskl. mva).

Kostnadene dekkes av den som har bestilt erklæringen. Når Fylkesmannen er bestiller, sendes regningen til Fylkesmannen i henhold til gjeldende sats. For utfyllelse av erklæringen gjelder helsepersonelloven § 15 om krav til varsom, nøyaktig og objektiv fremstilling mv. Det påhviler den enkelte lege eller annen sakkyndig å vurdere om vedkommende er kvalifisert til å utstede erklæringen i tråd med helsepersonelloven § 4, eller om personen/pasienten skal henvises til annet kvalifisert helsepersonell.