Skjema

Edinburgh postnatal depresjonsskår (EPDS)

Edinburgh postnatal depresjonsskår er et spørreskjema som er laget for å oppdage pasienter med depresjon etter fødsel (fødselsdepresjon). Pasienten kan selv fylle ut skjemaet, men vurderingen av skåren, behovet for ytterligere utredning og eventuell behandling må tas av legen.

Edinburgh postnatal depresjonsskår ble opprinnelig utviklet av professor John Cox i Edinburgh1. Spørreskjemaet har fått en stor utbredelse og brukes i mange land. Det er testet ut og funnet nyttig også i Norge2-3.

 

EPDS-skjema oversatt til 22 validerte språk finner du her

Skåringsveiledning norsk versjon

EPDS er i en norsk studie blitt validert i forhold til DSM-IV-kriteriene for alvorlig depresjon ("major depression"). Selv om den norske studien har et begrenset omfang, stemmer resultatene godt med valideringsstudier i andre land.

Ved å bruke en skårgrense på 10 eller høyere, hadde testen en sensitivitet på 100 % og en spesifisitet på 87 %. Det vil si at alle tilfeller med alvorlig depresjon ble fanget opp av testen (sensitivitet), og 87 % av dem uten depresjon ble korrekt klassifisert som uten depresjon (spesifisitet). Men, 13 % ble feilaktig klassifisert som deprimerte (falske positive).

For å redusere andelen av falske positive ble det testet ut en høyere skårgrense på 11, men dette førte til en signifikant lavere sensitivitet (67 %). To EPDS-målinger samt intervju er blitt anbefalt, men er foreløpig utilstrekkelig utprøvd4

Kilder

Referanser

  1. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987; 150: 782-786. British Journal of Psychiatry
  2. Eberhard-Gran M, Eskild A, Tambs K, Schei B, Opjordsmoen S. The Edinburgh Postnatal Depression Scale: Validation in a Norwegian community sample. Nord J Psychiatry 2001; 55: 113-7. PubMed
  3. Eberhard-Gran M, Eskild A, Tambs K, Opjordsmoen S, Samuelsen SO. Review of validation studies of the Edinburgh Postnatal Depression Scale. Acta Psychiatr Scand 2001; 104: 243-9. PubMed
  4. Eberhard-Gran M, Slinning K, Rognerud M. Screening for postnatal depression--a summary of current knowledge. Tidsskr Nor Laegeforen 2014; 134(3): 297-301. pmid:24518477 PubMed