Skjema

MMSE-NR2 (MMS - norsk revisjon)

Norsk revidert mini-mental status evaluering (MMSE-NR2). Carsten Strobel og Knut Engedal, 2014.

Testen bør administreres av en person som har klinisk erfaring og er vant til å vurdere demente slik at tolkningen blir så korrekt som mulig. Utfør testing en-til-en, uten pårørende til stede. Sett hake for riktig svar.

Skår under 24 indikerer ofte kognitiv svikt, men også pasienter med mental svikt eller demenssykdom kan skåre innenfor testens normalområde.

MMSE-NR2 Skjema 2014 (pdf)

Testark (lukk øynene) (pdf)

MMSE-NR manual (pdf)


Testleder starter med følgende spørsmål: Synes du hukommelsen har blitt dårligere? Ja__ Nei__ Vet ikke__
Jeg skal nå stille deg noen spørsmål, som vi spør alle om. Svar så godt du kan.
Instruksjonen kan gjentas, unntatt på oppgave 12 og 17.

TIDSORIENTERING

1. Hvilket årstall har vi nå? (kun fullt årstall med 4 sifre gir poeng) 0 1
2. Hvilken årstid har vi nå? (ta hensyn til vær og geografiske forhold) 0 1
3. Hvilken måned har vi nå? (kun riktig navn på måned gir poeng) 0 1
4. Hvilken ukedag har vi i dag? (kun riktig navn på dag gir poeng) 0 1
5. Hvilken dato har vi i dag? (kun dagsledd trenger å være riktig for å få poeng) 0 1

STEDSORIENTERING

På spørsmål 7 brukes "Landsdel" ved testing i Oslo. "Fylke" utenfor Oslo.

6. Hvilket land er vi i nå? 0 1
7. Hvilket fylke/landsdel er vi i nå? (Sør Norge gir også poeng for landsdel) 0 1
8. Hvilken by/kommune er vi i nå? 0 1
9. Hva heter dette stedet/bygningen/sykehuset/legekontoret/hvor er vi nå? 0 1
10. I hvilken etasje er vi nå? (Spørsmål stilles også om man er i 1. etasje) 0 1

UMIDDELBAR GJENKJENNING/REGISTRERING

Ved retesting: [2. adm: STOL-BANAN-MYNT], [3. adm: SAFT-LAMPE-BÅT], [4. adm: KATT-AVIS-LØK], [5. adm: FLY-EPLE-SKO].

11. Hør godt etter. Jeg vil si 3 ord som du skal gjenta etter at jeg har sagt dem, og som du skal prøve å huske, for jeg kommer også til å spørre deg om dem senere. Klar? Nå kommer ordene;.... Hus (pause). Kanin (pause). Tog (pause). Nå kan du gjenta disse ordene.

Dersom pasienten ikke gjentar alle 3 ord, repeteres alle ord inntil alle gjentas i samme forsøk, maks. 3 presentasjoner. Det gis kun poeng etter 1. presentasjon, rekkefølge pasienten sier ordene er uten betydning.

HUS [Ord ved retest.............] 0 1
KANIN [Ord ved retest.............] 0 1
TOG [Ord ved retest.............] 0 1

Husk disse ordene, for jeg vil be deg gjenta dem senere.

OPPMERKSOMHET OG HODEREGNING

Vær oppmerksom på eventuell distraksjonsbetingelse**

Bruk følgende starttall ved retesting: [2. adm: 50], [3. adm: 90], [4. adm: 40], [5. adm:60]

12. Kan du trekke 7 fra 80? [Dersom pasienten ikke gir et tallsvar, si: Hva er 80 minus 7?] Rett etter tallsvar gis videre instruksjon: Og så fortsetter du å trekke 7 fra tallet du kommer til, helt til jeg sier stopp (instruksjonen gis kun en gang). Dersom pasienten heller ikke nå gir et tallsvar, gås videre til distraksjonsbetingelsen**.

Starttall: 80 50 90 40 60    
Om nødvendig si: og så videre... [73] [43] [83] [33] [53] 0 1
Om nødvendig si: og så videre... [66] [36] [76] [26] [46] 0 1
Om nødvendig si: og så videre... [59] [29] [69] [19] [39] 0 1
Om nødvendig si: og så videre... [52] [22] [62] [12] [32] 0 1
Om nødvendig si: og så videre... [45] [15] [55] [5] [25] 0 1

Etter 5 subtraksjoner si: Fint det holder [Gå til oppg. 13].

**Evt. distraksjonsbetingelse - obs er ikke poenggivende! Dersom pasienten ikke vil utføre eller kan besvare oppgave 12 med 5 avgitte tallsvar, skal distraksjonsbetingelsen brukes for å sikre kartlegging av langtidshukommelse på oppgave 13. Be da pasienten telle baklengs fra 100 ca. 30 sek. med følgende instruksjon: (Tell baklengs fra 100 på denne måten: 99, 98, 97...., helt til jeg sier stopp. Vær så god)

UTSATT GJENKALLING

13. Hvilke tre ord var det jeg ba deg om å huske? (ikke gi hjelp/stikkord)

HUS [Ord ved retest.......] 0 1
KANIN [Ord ved retest.......] 0 1
TOG [Ord ved retest.......] 0 1

Nevnes mer enn tre ord, må pasienten velge hvilke tre ord som skal være svaret. Rekkefølge er uten betydning. Det gis kun poeng for eksakt gjengivelse, dvs bolighus, hytte, hare, kanindyr, togbane, lokomotiv etc. gir ikke poeng.

BENEVNING

14. Hva heter dette? [Pek på en blyant] 0 1
15. Hva heter dette? [Pek på et armbåndsur] 0 1

Bruk kun blyant og armbåndsur, gjelder også retesting. Alternative poenggivende svar: Penn, gråblyant, klokke, ur etc.

REPETISJON

16. Gjenta ordrett det jeg sier. Er du klar? [Si tydelig]: "Aldri annet enn om og men" 0 1

TL kan si frasen 3 ganger. Poeng gis kun etter 1. presentasjon. Dialektvariasjoner godtas.

FORSTÅELSE

Legg et blankt A4-ark på bordet midt foran pasient, kortsiden mot pasienten. Testleder legger egen hånd på arket til all instruksjon er gitt. Gi poeng for hver utført delhandling, også dersom pasienten bretter arket med en hånd eller legger arket foran testleder.

17. Hør godt etter, for jeg skal be deg om å gjøre 3 ting i en bestemt rekkefølge. Er du klar? Ta arket med én hånd, (pause) brett arket på midten én gang med begge hender samtidig, (pause) og gi arket til meg. (pause) Vær så god! (Instruksjonen gis kun en gang)

Tar arket med kun én hånd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1
Bretter arket på midten kun én gang_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1
Legger arket på bordet foran, eller gir arket til testleder_ 0 1

LESNING

18. Nå vil jeg at du gjør det som står på arket (vis pasienten teksten: LUKK ØYNENE DINE). Pasienten må lukke øynene for poeng.

Lukk øynene dine ___________________________ 0 1

SKRIVNING/SETNINGSGENERERING

Legg et blankt A4-ark med kortsiden foran pasienten og gi vedkommende en blyant.

19. Skriv en meningsfull setning her [Pek på øvre del av arket]
  Skriver ikke pasienten noe, si: Skriv om været 0 1

Skrives imperativsetning med kun ett ord, f. eks. "spis", si: Skriv en lengre setning. Skrives tidligere gitt setning/frase, f. eks. "Lukk øynene dine" eller "en meningsfull setning", si: Skriv en setning du lager selv.

Setningen må være forståelig, men trenger ikke inneholde objekt. Se eksempler i manual*. Det gis poeng ved riktig utførelse selv etter supplerende instruksjon. Ignorer stave- og grammatikalske feil.

TEGNING/FIGURKOPIERING

Figurark plasseres med figurspiss mot pasienten, viskelær ved siden av.

20. Kopier figuren så nøyaktig du kan her [Pek på nedre del av arket]
Du kan bruke viskelær. Ta deg god tid. Si fra når du er ferdig.
0 1

Det gis poeng når tegningen består av to 5-kantede figurer som former en 4-sidet figur der 5-kantene overlapper. Tegnet figur trenger ikke være identisk med modellen. Se skåringseksemplar i manual*.

Samlet skår MMSE-NR: