Informasjon

Brokk

Det finnes ulike typer brokk. Lyskebrokk hos gutter og menn utgjør mer enn 80 prosent. Risikoen med et brokk er at det hos gutter og unge menn kan bli inneklemt. Derfor er det disse gruppene som anbefales operasjon.

Hva er brokk?

Brokk er en utposning av bukhulen gjennom et svekket område i bukveggen. Brokket fremtrer som en kul når pasienten står oppreist, hoster eller presser ut magen. Noen ganger kan brokket gi svie og ubehag før det blir synlig. Over tid kan brokket bli større og gi økende plager som smerter.

Lyskebrokk
Lyskebrokk
Lårbrokk
Lårbrokk

Det finnes fire hovedlokalisasjoner for brokk:

  • I lysken - lyskebrokk (se tegningen)
  • I overgangen til låret - lårbrokk (se tegning)
  • Rundt navlen - navlebrokk, vanligst hos barn
  • Brokk kan også oppstå i operasjonsarr (arrbrokk)

Av disse fire brokktypene er det særlig lyskebrokk hos barn og unge som kan skape komplikasjoner. Ved lyskebrokk kan slynger av tynntarm presse seg ut i brokket gjennom en trang, innvendig "brokkport". Noen ganger kan det føre til at tarmslyngen i brokket klemmes så hardt i brokkporten at blodstrømmen til tarmen (venene) klemmes av, stanses. Tarmslyngen hovner da opp, og klemmingen av blodårene blir sterkere. Dermed kan blodforsyningen til tarmen (arteriene) bli avklemt, og denne avklemte delen av tarmen vil kunne dø (såkalt koldbrann) dersom pasienten ikke kommer under umiddelbar behandling. Dersom tarmslyngene blir klemt i brokket, og de ikke lar seg dytte på plass i magen, kalles dette "inneklemt brokk". Tilstanden gir kraftige smerter og ømhet. Dette krever innleggelse i sykehus for eventuelt å dytte brokket inn under narkose, eller for akutt operasjon. 

Lyskebrokk er den vanligste typen brokk (80 prosent) og forekommer først og fremst hos menn. Lårbrokk (10 prosent) opptrer hyppigst hos kvinner. Navlebrokk (5 prosent) er den tredje hovedtypen brokk.

Årsaker

Lyskebrokk hos barn skyldes en medfødt svakhet i lyskekanalen og bukveggen, mens lyskebrokk som kommer i godt voksen alder, som regel skyldes tunge løft eller andre tilstander med økt trykk inne i bukhulen. Brokk hos barn og unge omtales som indirekte brokk. Brokket kommer ut via lyskekanalen - den kanalen som testiklene vandrer gjennom i fosterlivet, fra magehulen og ned i pungen. Denne kanalen kan bli et svakt område i bukveggen med økt risiko for å utvikle et indirekte lyskebrokk

Lyskebrokk hos voksne skyldes økt trykk og svekkelse av muskulatur og bindevev i bukveggen og betegnes direkte brokk. 

Lårbrokk oppstår også i et område hvor muskulaturen dekker litt dårlig. Lårbrokk er vanligst hos eldre kvinner.

Navlebrokk skyldes en medfødt svakhet i bukveggen rundt navlen, men faktorer som overvekt, graviditet og trykktilstander i bukhulen spiller også en viktig rolle.

Tilstander som fører til økt trykk inne i bukhulen, øker risikoen for at det oppstår et brokk. Eksempelvis forstoppelse, prostatabesvær, overvekt og graviditet.

Diagnostikk

Diagnosen er som regel enkel å stille. Pasienten har kjent en kul i lysken som forsvinner når han eller hun legger seg ned. I mange tilfeller har denne kulen økt i størrelse over tid. Hos barn og unge kan det oppstå en akuttsituasjon med inneklemt brokk, noe som gir sterke smerter og uvelhet.

Vanligvis er det ikke behov for ytterligere undersøkelser. Idrettsutøvere kan ha plager med svie eller smerter og ubehag i lysken uten at det foreligger et synlig brokk. I slike tilfeller kan ultralyd eller eventuelt MR være nødvendig for å avdekke tilstanden.

Behandling

Formålet med behandling hos barn og unge er å hindre eller forebygge inneklemming av brokksekken. Hos voksne menn og eldre er formålet å lindre plager og ubehag.

Når du har brokk, bør du være forsiktig med tunge tak og løft, det kan gjøre at brokket raskt blir større. Brokkbind kan forebygge en videre brokkutvikling hos voksne menn og kan gi tilstrekkelig symptomlindring hos noen. Et brokkbind, eller brokkshorts, er et støttende undertøy for (eldre) menn laget for å holde et brokk på plass og lindre ubehag. Brokkbindet bidrar imidlertid ikke til at brokket forsvinner. Dersom det er mye plager, anbefales operasjon.

Lyskebrokk hos barn og unge skal alltid opereres fordi de er i risko for at det skal oppstå et akutt, inneklemt brokk. Navlebrokk behøver ikke nødvendigvis operasjon. Hos voksne anbefales kun operasjon av lyskebrokk som gir ubehag eller smerter, fordi akutt inneklemt brokk er en sjelden komplikasjon i denne aldersgruppen.

Inngrepet utføres idag oftest med kikkhullsteknikk (laparoskopi) og ved at det opereres inn et kunstig nett som forsterker bukveggen. Disse metodene har gjort at det er blitt atskillig færre tilbakefall av brokk og mindre smerter etter inngrepet. Økt bruk av dagkirurgi har ført til betydelig reduksjon i liggetiden etter inngrepet. Tilnærmet alle førstegangs operasjoner på lyskebrokk kan i dag utføres dagkirurgisk, enten i lokalbedøvelse eller i narkose.

En del plages med smerter i noen uker etter operasjonen, men dette gir seg gradvis hos de aller fleste. Det er imidlertid et problem at noen kan oppleve vedvarende smerter som er såpass sterke at de forstyrrer dagliglivets funksjoner. Dette er en av grunnene til at man bare anbefaler operasjon for pasienter som plages med smerter fra brokket sitt. Den laparoskopiske operasjonsmetoden gjør imidlertid at færre plages etter operasjonen sammenlignet med de tilfellene hvor det gjøres en åpen operasjon.

Resultatene ved planlagt operasjon for lyskebrokk er svært gode: Sårinfeksjon 1 prosent,  nytt brokk 0,5 prosent, skade på testikkel 1 prosent. Ved inneklemming er tiden til denne oppheves avgjørende for komplikasjonsfrekvens.

Brokkirurgi har gradvis utviklet seg til å bli en høyt spesialisert disiplin og utføres flere steder i verden ved sentre der man utelukkende opererer brokk. 

Etter brokkoperasjonen

Oppfordringen i dag er at pasienten skal gjenoppta normale aktiviteter og arbeid så snart som mulig. Etter et ukomplisert inngrep kan pasienter som har et lett eller tilrettelagt arbeid, normalt gå tilbake i arbeid etter 2-7 dager. Ved tyngre arbeid kan det være behov for opptil 2-3 ukers sykmelding. De som er operert med kikkhulls-kirurgi, trenger normalt kortere sykmelding enn de som er operert med åpen kirurgi. Behovet for sykmelding vurderes individuelt. 

Prognose

Lyskebrokk hos barn opereres med godt resultat. Noen brokktyper kan forsvinne spontant. Dette gjelder for eksempel navlebrokk. Lyskebrokk hos yngre voksne opereres i dag ofte ambulant, det vil si uten innleggelse.

De fleste brokk hos eldre har en tendens til å bli større, og de kan etter hvert volde besvær. Det er imidlertid sjelden fare for komplikasjoner.

Ved akutt inneklemt brokk er det fare for å miste blodforsyningen til den delen av tarmen som er i "brokksekken". Dette kan skape en alvorlig bukhinnebetennelse og koldbrann i brokksekken. Inneklemt brokk blir derfor alltid operert.

Vil du vite mer?