Informasjon

Forekomst av hiv-infeksjon

På verdensbasis er hiv/aids den sykdommen som tar livet av flest unge voksne mennesker. I Norge påvises 200-250 nye hiv-smittede hvert år.

Hiv ble oppdaget i 1981, og det har vært en skremmende utvikling i forekomsten, særlig i utviklingsland.

I Norge

Antall nye tilfeller

Folkehelseinstituttets tall viser at det i 2017 ble diagnostisert 213 nye hivsmittede i Norge - ett av de laveste tallene på 20 år. Sammenliknet med toppåret 2008 (299 tilfeller) ser vi en stadig synkende trend. Nedgangen ses i hovedsak blant heteroseksuelt smittede. Antall tilfeller blant menn som har sex med menn som smittes mens de er bosatt i Norge går også litt ned, men er økende i verden forøvrig. Økt testaktivitet, kondombruk og flere hivsmittede på effektiv behandling er de viktigste forebyggende tiltakene.

Cirka 60 - 70 % av nye smittetilfeller skjer i utlandet. Nær 80 % av nysmittede er mellom 20 og 50 år, hvorav 2/3 er menn. Av de 213 nye hivsmittede i 2017 var 155 menn og 58 kvinner.

Hiv-situasjonen blant heteroseksuelle som er bosatt i Norge er relativ stabil. Menn som har ubeskyttet sex i utlandet dominerer denne gruppen.  Påviste hivpositive blant nyankomne asylsøkere til Norge falt også i 2017. Nedgangen kan relateres til nedgang i antall asylsøkere de siste årene.

Blant norskfødte kvinner, ungdommer og personer som tar stoff med sprøyter, er det fortsatt en stabil og lav hiv-forekomst.

Mor/barn smitte er under god kontroll i Norge selv om vi i 2013 fikk meldt ett barn smittet ved fødsel i Norge. Dette er det første tilfelle av mor/barn-smitte hos barn født i Norge siden 2000.

Antall tilfeller totalt

Totalt er det ved nyttår 2017 diagnostisert 6 277 hivpositive i Norge, 4 260 menn og 2 017 kvinner. De siste årene rapporteres rundt 20 - 30 tilfeller av aids, men lave tall kan skyldes en rapporteringssvikt. Totalt 618 personer er meldt døde av aids siden registreringen startet fram til utgangen av 2012.

Dødelighet av hiv-aids infeksjon er fortsatt litt forhøyet, men er sterkt avtagende. Ved god behandling og etterfølging av behandlingen er risikoen omtrent den samme som for resten av befolkningen.

Internasjonalt

Hivinfeksjon er påvist i alle land i verden. WHO anslo at nær 37 millioner mennesker levde med hiv-infeksjon ved utgangen av 2017, og i overkant av 50% av disse mottar effektiv (antiretroviral) behandling . Hiv har krevd 35 menneskeliv totalt fram til og med 2017, bare dette året døde 940 000 av hiv-relaterte årsaker globalt. 1,8 millioner mennesker ble smittet for første gang i 2017.

Globalt er tuberkulose den vanligste dødsårsak for personer som lever med hiv, og har ansvaret for 1 av 3 hiv-relaterte dødsfall.

Antall personer som globalt lever med sin hivinfeksjon fortsetter å øke, hovedsakelig på grunn av at flere blir behandlet for sin hivinfeksjon og lever lengre med sykdommen. Verdens aidsdag markeres 1.desember hvert år.

Mor til barn overføring av hiv

Risikoen hvis det ikke gis antivirus-behandling, varierer fra 15-35 prosent. Risiko for smitte hvis mor og barn gis optimal antivirus behandling (slik som i Norge), er mindre enn 1 prosent.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering