Informasjon

Behandling av neglesopp

Neglesopp er en kronisk og hyppig forekommende tilstand som sjelden gir alvorlige symptomer.

Temaside om Korona

Neglesopp er en kronisk og hyppig forekommende tilstand som sjelden gir alvorlige symptomer. Neglesopp forekommer hos 2- 8% i normalbefolkningen, men den forekommer hyppigere hos idrettsfolk, hos personer som bruker tett fottøy og stadig er fuktige på føttene.

Sykdomsbilde

Det er først og fremst negleplaten som angripes. Sopp bryter ned bestanddeler i neglen. Infeksjonen starter ofte ytterst på eller på siden av neglen og brer seg innover neglen. Dette gir gulig misfarging av neglen. I starten er negleoverflaten glatt og jevn. Etter hvert blir neglens fremre del fortykket og løsner fra underlaget. Over tid kan hele neglen ødelegges. I noen tilfeller kan infeksjonen starte innerst på neglen, under neglebåndet, og bre seg utover. Huden rundt negleroten vil da som regel være betent. Tåneglene har langt hyppigere soppinfeksjoner enn fingerneglene. Ubehandlet over lang tid kommer det gjerne spredning til flere negler. I de fleste tilfeller er det samtidig soppinfeksjon i huden mellom tærne, rundt neglene eller i fotsålene. Neglesopp smitter ikke ved direkte kontakt med andre individer.

Diagnose

Det er vanskelig å stille diagnosen neglesopp bare på grunnlag av utseende, og overdiagnostisering forekommer ofte. Negleforandringer utløst av psoriasis, eksem med neglerotbetennelse eller forstyrrelser i negleveksten, kan til forveksling likne soppinfeksjoner. Det er derfor viktig at diagnosen bekreftes med påvisning av soppelementer ved direkte mikroskopi av kalilutpreparat og/eller med positiv dyrkingsprøve.

Behandling

Som oftest er tåneglforandringer bare av kosmetisk karakter og behandling er ikke nødvendig. De senere årene er det utviklet en rekke nye effektive preparater mot sopp både til lokal og systemisk bruk (tabletter). Soppsykdommer i hud og negler er derfor blitt enklere å behandle.

Lokalbehandling

Lokalbehandling ved neglesopp har tidligere hatt svært liten effekt.

Loceryl er et preparat som påføres som en neglelakk, og er det eneste lokalmidlet registrert mot neglesopp i Norge. Neglelakken påføres 1-2 ganger i uken på angrepet negl. Dersom flere negler er angrepet, anbefales ikke lokalbehandling. Den soppdrepende bestanddelen i preparatet trenger gjennom negleplaten. Fingernegler bør behandles i seks måneder, tånegler i 12. Behandlingen er altså både langvarig og tidkrevende og forutsetter god etterlevelse og behandlingsmotivasjon. Man kan forvente helbredelse kun ved forandringer på den ytre delen av neglen og ved helt overflatisk infeksjon. Ved mer omfattende negleinfeksjon og i tilfeller hvor tablett behandling ikke er aktuelt, vil Loceryl neglelakk kun gi symptomlindring og bare delvis bedring.

Tablett behandling

Lamisil

Tablett behandling er vanligst og mest effektivt ved neglesopp. Lamisil er det mest brukte preparatet. Etter inntak som tablett påvises det virksomme stoffet (terbinafin) i Lamisil hurtig i hudens hornlag, hår og negler. Lamisil 250 mg daglig er anbefalt dose. Etter 12 ukers behandling er terbinafin påvist i tånegler i ytterligere 36 uker.

Ved soppinfeksjon i fingerneglene anbefales Lamisil 250 mg daglig i seks uker, mens infeksjon av tåneglene bør behandles i 12 uker. Ulike studier viser at slik behandling gir 75-85% helbredelse av soppinfeksjoner ett til to år etter avsluttet behandling.

Det kreves som regel full gjenvekst eller fornying av neglen før den blir normal, noe som tar 6 - 8 måneder for fingernegler og 12-18 måneder for tånegler.

Lamisil gir lite bivirkninger. 1% av pasientene opplever smaksforstyrrelser, som går tilbake etter endt behandling. Det er hos ellers friske pasienter ikke nødvendig med kontroll av laboratorieprøver under behandlingen.

Fungoral

Fungoral er et alternativ til Lamisil. Ved soppinfeksjoner i negl er behandlingstiden 6 - 12 måneder. Fungoral kan påvirke leveren og behandlingen må derfor følges med kontrollprøver på leverens funksjon. Behandlingen må igangsettes av spesialist.

Kirurgi

Kirurgisk fjerning av soppinfisert negl med eller uten samtidig tabeltt behandling har ikke vist seg å ha effekt og anbefales derfor ikke.

Praktiske råd

Tablett behandling ved neglesopp gis bare etter grundig vurdering av behovet og god informasjon til pasienten (som dette skrivet). Selv om behandlingen gir få bivirkninger, er den langvarig og kostbar, og den fører ikke til målet hos 15-25% av pasientene. Infeksjon av fingernegler, plager, samt omfattende infeksjoner av tåneglene, taler for tablett behandling. Ved soppinfeksjon i tånegler med bare lett misfarging av neglen og med liten tendens til økning, er det i mange tilfeller riktig å avvente forløpet uten behandling. Hos pasienter med diabetes og hos immunsvekkede pasienter (f.eks. kreftpasienter) er det spesielt viktig å ha intakt hudbarriere for å hindre bakterielle infeksjoner. Disse pasientene ser ut til å være særlig utsatt for tilbakefall etter vellykket behandling mot neglesopp. Hos mange vil derfor målet være symptomlindring, og lokalbehandling er da den beste løsningen.

Vil du vite mer?