Informasjon

Behandling av neglesopp

Neglesopp er en kronisk og hyppig forekommende tilstand som sjelden gir alvorlige symptomer.

Neglesopp er en kronisk og hyppig forekommende tilstand som sjelden gir alvorlige symptomer. Neglesopp forekommer hos cirka ti prosent i normalbefolkningen, men den forekommer hyppigere hos idrettsfolk, hos personer som bruker tett fottøy og stadig er fuktige på føttene, hos personer med diabetes og hos immunsvekkede pasienter.

Sykdomsbilde

Det er først og fremst negleplaten som angripes. Sopp bryter ned bestanddeler i neglen. Infeksjonen starter ofte ytterst eller på siden av neglen og brer seg innover neglen. Dette gir gulig misfarging av neglen. I starten er negleoverflaten glatt og jevn. Etter hvert blir neglens fremre del fortykket og løsner fra underlaget. Over tid kan hele neglen ødelegges. I noen tilfeller kan infeksjonen starte innerst på neglen, under neglebåndet, og bre seg utover. Huden rundt negleroten vil da som regel være betent. Tåneglene har langt hyppigere soppinfeksjoner enn fingerneglene. Ubehandlet over lang tid kommer det gjerne spredning til flere negler. I noen tilfeller er det samtidig soppinfeksjon i huden mellom tærne, rundt neglene eller i fotsålene. Neglesopp smitter ikke ved direkte kontakt med andre individer.

Diagnose

Diagnosen stilles oftest på grunn av det typiske utseendet, men den kan forveksles med andre neglelidelser. Negleforandringer utløst av psoriasis, eksem med neglerotbetennelse eller forstyrrelser i negleveksten, kan til forveksling likne soppinfeksjoner. Det er derfor viktig at diagnosen bekreftes med påvisning av soppelementer ved direkte mikroskopi av kalilutpreparat og/eller med positiv dyrkingsprøve.

Behandling

Som oftest er tåneglforandringer bare av kosmetisk karakter, og behandling er ikke nødvendig. Eventuell medikamentell behandling må være langvarig for å ha effekt, og det er høy risiko for tilbakefall etter avsluttet behandling. Fingernegler responderer bedre enn tånegler på medikamentell behandling. Medikamentell behandling gis enten som tabletter, eller som lakk som males på neglen.

En årsak til dårlig effekt av lokalbehandling er at legemidlene ikke trenger gjennom neglen i stor nok grad. Samtidig lys- eller laserbehandling kan føre til at medikamentene lettere trenger gjennom neglen. Såkalt fotodynamisk behandling er tilgjengelig via fotklinikker, men behandlingen er kostbar og det mangler fortsatt vitenskapelige bevis for hvor godt det virker.

Lokalbehandling

Lokalbehandling ved neglesopp har tidligere hatt svært liten effekt. Slik behandling er kun aktuell dersom mindre enn 70 prosent av neglen er angrepet, og aller helst kun den ytre halvdelen. Det finnes to preparater som er aktuelle: ciclopirox (Onytec) og amorolfin (Loceryl).

Studier tyder på at ciclopirox sannsynligvis er noe mer effektivt enn amorolfin. Man mener dette skyldes at førstnevnte trenger lettere gjennom neglen. Ciclopirox påføres neglen daglig i 48 uker - amorolfin to ganger i uken i 9-12 måneder. Resultatene av denne langvarige behandlingen er ikke svært gode. Studier har vist at maksimalt en av tre som behandles kan forvente helbredelse. Best er resultatene dersom infeksjonen bare er tilstede i de ytre deler av neglen.

Man kan forvente helbredelse kun ved forandringer på den ytre delen av neglen og ved helt overflatisk infeksjon. Ved mer omfattende negleinfeksjon og i tilfeller hvor tablettbehandling ikke er aktuelt, vil Loceryl neglelakk kun gi symptomlindring og bare delvis bedring.

Det selges også andre produkter (Nailner repair og Scholl Professional neglesoppbehandling). Preparatene er ikke registrert som legemidler, og det mangler dokumentasjon for at preparatene har effekt.

Tablettbehandling

Lamisil

Tablettbehandling er mest effektivt ved neglesopp. Som regel anbefales at det tas dyrkningsprøve for å påvise sopp før behandlingen startes. Behandlingen er langvarig og kostbar, og hos 20 til 30 prosent av pasientene fører den ikke til målet. Normalisering av neglen skjer først i månedene etter avsluttet behandling, slik at det endelige behandlingsresultatet ikke kan vurderes før det har gått ett år.

Tablettbehandling anbefales ved angrep på mer enn halv negl, når flere enn to negler er angrepet, eller om 6-12 måneders behandling med lokalbehandling ikke har ført frem.

Lamisil er det mest brukte preparatet. Medisinen tas som en tablett daglig i seks uker (fingernegler) eller tolv uker (tånegler). Ulike studier viser at slik behandling gir omtrent 70-80 prosent helbredelse av soppinfeksjoner ett til to år etter avsluttet behandling.

Ved soppinfeksjon i fingerneglene anbefales Lamisil 250 mg daglig i seks uker, mens infeksjon av tåneglene bør behandles i 12 uker. Ulike studier viser at slik behandling gir 75-85% helbredelse av soppinfeksjoner ett til to år etter avsluttet behandling.

Det kreves som regel full gjenvekst eller fornying av neglen før den blir normal, noe som tar 6-8 måneder for fingernegler og 12-18 måneder for tånegler.

Lamisil gir få bivirkninger. 1 prosent av pasientene opplever smaksforstyrrelser, noe som går tilbake etter endt behandling. Det er hos ellers friske pasienter ikke nødvendig med kontroll av laboratorieprøver under behandlingen.

Andre legemidler i tablettform er ikke like effektive som terbinafin.

Kirurgi

Kirurgisk fjerning av soppinfisert negl med eller uten samtidig tablettbehandling har ikke vist seg å ha effekt og anbefales derfor ikke.

Praktiske råd

Tablettbehandling ved neglesopp gis bare etter grundig vurdering av behovet og god informasjon til pasienten (som dette skrivet). Selv om behandlingen gir få bivirkninger, er den langvarig og kostbar, og den fører ikke til målet hos 15-25 prosent av pasientene. Infeksjon av fingernegler, plager, samt omfattende infeksjoner av tåneglene, taler for tablettbehandling. Ved soppinfeksjon i tånegler med bare lett misfarging av neglen og med liten tendens til økning, er det i mange tilfeller riktig å avvente forløpet uten behandling. Hos pasienter med diabetes og hos immunsvekkede pasienter (f.eks. kreftpasienter) er det spesielt viktig å ha inntakt hudbarriere for å hindre bakterielle infeksjoner. Disse pasientene ser ut til å være særlig utsatt for tilbakefall etter vellykket behandling mot neglesopp. Hos mange vil derfor målet være symptomlindring, og lokalbehandling er da den beste løsningen.

Vil du vite mer?