Informasjon

Hiv-infeksjon i svangerskapet

Gravide med hiv som ikke er under behandling, vil i 15-35 prosent av tilfellene overføre smitten til sitt barn ved fødselen. Alle gravide tilbys hiv-test.

Hiv kan overføres fra en smittet mor til hennes barn under svangerskap, fødsel og amming. I de aller fleste tilfellene skjer smitten like før eller under fødselen eller via morsmelk. Med effektiv behandling er risiko for å smitte barnet svært lav, omkring én prosent. Dersom mor er ubehandlet er risikoen for at barnet skal bli smittet 15 til 35 prosent. Risiko for smitte antas å ha sammenheng med virusmengden i morens blod, morens sykdomsstadium og fødselsmåte. Risikoen kan deles i risikoen knyttet til svangerskap og fødsel (cirka 15 til 20 prosent), og tilleggsrisikoen knyttet til amming (cirka 14 prosent). 

Alle gravide tilbys hiv-test. Dersom den gravide er risikoutsatt for hivsmitte under graviditeten (for eksempel gjennom å injisere rusmidler), anbefales flere tester under svangerskapet. I perioden 1985 til 2016 ble det ved rutineundersøkelse av gravide påvist 230 hiv-tilfeller hos gravide i Norge. Cirka ni av ti av disse er gravide innvandrere, de resterende er født i Norge. I samme periode er det registrert 12 barn som er født i Norge med hiv-infeksjon, kun to av disse er født etter 2000.

Behandling

Gravide som får påvist hiv-infeksjon tilbys antiviral kombinasjonsbehandling. Virusmengden hos mor er avgjørende for hvilken forløsningsmetode som foretrekkes, om virusaktiviteten er for høy anbefales keisersnitt. Risikoen for mor-til-barn smitte ved optimale tiltak er sannsynligvis under én prosent. 

Mor tilrås til ikke å amme barnet, men det kan være aktuelt om hun viser svært lav virusaktivitet og under visse forutsetninger.

Barnet vil bli behandlet mot hiv-infeksjon forebyggende inntil man med sikkerhet vet at barnet ikke er smittet under fødselen, eller dersom mor ammer barnet. Behandlingen av barnet starter straks (timer) etter fødselen. 

Oppfølging etter fødselen

Morens hiv-antistoffer passerer morkaken og kan gjenfinnes hos barnet inntil 18 måneders alder. Antistoffbestemmelse kan derfor ikke anvendes til å bekrefte eventuell smitte fra mor. I stedet tas en annen prøve (HIV-PCR). Første prøve tas et par uker etter fødselen. Ved tre negative PCR-tester ved fire til seks måneders alder kan smitte utelukkes, og kontrollene avsluttes.

Om barnet er smittet

Som regel er barn av mødre med hiv-infeksjon ikke smittet ved fødselen. Ved alvorlig hiv-sykdom/AIDS hos mor er det imidlertid risiko for at barnet er veksthemmet, og sjansen for smitte er større.

Om det viser seg at barnet bærer på smitten vil behandlingen vedvare, og barnet skal fortrinnsvis følges opp av en barneavdeling med erfaring med hiv-smittede barn. Barnet vil følge normalt vaksinasjonsprogram, med unntak av at de ikke vil få såkalte levende svekkede vaksiner (BCG). MMR vaksine anbefales allikevel til alle. Barn med hiv-infeksjon representerer i praksis ingen smitterisiko overfor andre barn eller voksenpersoner i sitt nærmiljø, og kan derfor gå i barnehage sammen med andre barn.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Hivinfeksjon og graviditet. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 06.04.2019. Siden besøkt 20.09.2021 www.fhi.no