Informasjon

Koronavirus (coronavirus), SARS og MERS

Infeksjon med koronavirus hos mennesker forårsaker vanlig forkjølelse i de fleste tilfellene. Men noen koronavirus kan forårsake influensalignende sykdommer som kan få et alvorlig forløp, f.eks. SARS-CoV, SARS-CoV-2 (forårsaker covid-19) eller MERS-CoV.

Temaside om Korona

Hva er covid-19, SARS og MERS?

I desember 2019 ble det observert en opphopning av sykdomstilfeller med lungebetennelse i den kinesiske byen Wuhan. I begynnelsen av januar 2020 fastslo kinesiske myndigheter at et nytt koronavirus (kalt SARS-CoV-2) er årsaken til luftveissykdommen (kalt covid-19). Viruset smittet antakeligvis fra dyr, som ble solgt  på et matmarked i byen Wuhan (Kina), til mennesker. Etter at viruset begynte å smitte mellom mennesker, spredte covid-19 seg over hele verden. Alvorlighetsgraden til luftveissykdommen som viruset utløser, varierer fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Verdens helseorganisasjon drøfter aktuelle tiltak for å begrense smitten.

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), eller på norsk alvorlig akutt luftveissyndrom, er en influensalignende sykdom med høy smittsomhet, sykelighet og en dødelighet på ca. ti prosent. De første sykdomstilfellene var i Guangdong provinsen i Kina i november 2002. Senere spredte sykdommen seg til Hong Kong og til andre land i Øst-Asia, og til Canada. Sporadiske tilfeller (flybårne) ble meldt på andre kontinenter. Majoriteten av pasientene var i alderen 25-70 år, og de fleste hadde vært friske på forhånd. I mai 2003 var forekomsten av SARS globalt ca. 10 000 tilfeller. I juli 2003 erklærte WHO SARS-epidemien 2003 for over.

Høsten 2012 ble det påvist en ny type koronavirus hos personer som hadde oppholdt seg i Midtøsten. Viruset ble senere påvist i prøver tatt i et utbrudd i Jordan mars 2012, hvor blant annet to helsearbeidere døde. Viruset kan forårsake en sykdom med lungebetennelse og akutt lungesviktsyndrom: "Middle East Respiratory Syndrome" (MERS). Dødeligheten er høy og ligger på rundt 35 prosent, basert på de rapporterte tilfellene. Men sykdommen kan også ha et mildt forløp eller ikke gi symptomer i det hele tatt. Slike tilfeller blir sannsynligvis rapportert i mindre grad. Derfor ligger den virkelige dødeligheten sannsynligvis på et noe lavere nivå. Verdens helseorganisasjon har mottatt rapporter om totalt rundt 2500 MERS-tilfeller fra 27 land over hele verden, inkludert land i Europa. Så langt er det ikke påvist tilfeller i Norge. Det rapporteres fremdeles nye tilfeller av MERS, de fleste i Saudi-Arabia. I 2019 ble det meldt 203 nye tilfeller fra kongeriket.  

Årsak

Koronavirus utgjør en stor familie virus som kan forårsake sykdom som spenner fra vanlig forkjølelse til alvorlige sykdommer som covid-19, SARS og MERS. Faktisk er koronavirus årsaken til rundt én av fem øvre luftveisinfeksjoner hos voksne.

SARS-viruset (SARS-CoV), covid-19 viruset (SARS-CoV-2) og MERS-viruset (MERS-CoV) er nye typer i koronavirus-familien. Virustypene sprer seg vanligvis kun blant dyrene som de er tilpasset til. I løpet av evolusjonen havnet noen typer hos mennesket som vertsorganisme. Noen ganger kan det oppstå spontane endringer i arvestoffet til en type virus, som tillater at viruset sprer seg til andre dyr, fra dyr til mennesker (zoonose) eller omvendt. 

Det er mekanismen som antakeligvis er årsaken til at SARS-viruset, som opprinnelig var tilpasset et ukjent dyr (muligens flaggermus), plutselig kunne smitte katter og så mennesker. SARS-viruset er svært smittsomt, og mer enn halvparten av helsepersonell som pleide SARS-pasienter ble selv syke. Inkubasjonstiden, tiden fra du smittes til du blir syk, synes å være cirka 2-10 dager. Dråpesmitte antas å være smittemåten. 

Ifølge genetiske analyser kan også MERS-viruset tidligere ha hatt flaggermus som vertsorganisme, før dromedaren ble hovedverten. MERS-viruset kan smitte mellom kameler og mennesker. Smitte mellom mennesker er mulig, men mindre vanlig. Inkubasjonstiden er 1-13 dager. Sykdommen forårsaker et sykdomsbilde som ligner influensa. 

Symptomer

Sykdommene skiller seg i starten ikke særlig fra andre infeksiøse luftveissykdommer. Milde forløp som arter seg som en lett forkjølelse forekommer. 

De første 3-7 dagene vil mange ha feber. Mange plages med tørrhoste, tung pust, muskelsmerter og utmattelse. Andre symptomer er slimhoste, blodig opphostet slim, frysninger, hodepine, svimmelhet, frostanfall, sår hals, rennende nese, uvelhet, ev. diaré. De fleste viser gradvis tegn til bedring etter 6-7 dager.

I neste fase av sykdommen kan det oppstå tung pust ved anstrengelse, senere også i hvile, eventuelt brystsmerter. Åndenød som krever oksygentilførsel, oppstår hos noen fra omkring femte sykdomsdag. Dødeligheten i disse mer alvorlige tilfeller ser ut til å være høyest hos pasienter over 40 år med annen underliggende sykdom.

Symptomer på infeksjon med coronavirus.

Smitte

Koronavirus smitter omtrent som andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Den beste måten å forebygge smitte er derfor god håndhygiene, å holde minst én meter avstand til personer med luftveissymptomer (om mulig) og å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken. 

Tiden fra smitte med covid-19-viruset inntil første symptomer oppstår (inkubasjonstiden), er vanligvis 5-6 dager, men kan være opptil to uker. Dersom vi blir smittet, er sannsynligvis helserisikoen for de fleste av oss forholdsvis liten. Men det er viktig å begrense smitten og følge helsemyndighetenes og helsepersonellets anbefalinger. Slik det ser ut, er også covid-19 en sykdom som en godt fungerende helsetjeneste vil håndtere uten større problemer.

Inkubasjonsperioden til covid-19.

Den viktigste grunnen til at myndighetene er bekymret for spredningen av covid-19, er at personer med svekket helsetilstand fra før, kan bli alvorlig syke. Derfor er det viktig å unngå at smitten spres. De som tåler sykdommen godt må også unngå å bli smittet – ikke fordi det er farlig å bli syk, men for å unngå at smitten når de som ikke klarer å stå imot – eldre, pasienter på cellegift og kronisk syke med svekket motstandskraft.

Har du flere spørsmål knyttet til smitte, se Folkehelseinstituttets temaside om koronavirus. Du kan også ringe informasjonstelefon koronavirus: 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117.

Koronarvirus og smittevern.

Diagnostikk

Hvis du er bekymret om å være smittet, ring til helsetjenesten før du møter opp. Ved mistanke om covid-19/SARS/MERS er det svært viktig å ta hensyn til smittevernprosedyrer når pasienten møter på behandlingsstedet. Det er aktuelt å teste mistenkte tilfeller på forekomst av virusets arvestoff med en pinneprøve (PCR). Røntgen av lungene kan avsløre om det foreligger lungebetennelse.

Covid-19 versus influensa.

Behandling

Det finnes ingen spesifikk antiviral behandling mot koronavirusene. Behandling av SARS-pasienter med en kombinasjon av hiv-medisinene lopinavir og ritonavir var assosiert med færre uheldige utfall.

Det er ingen kjent behandling som har effekt mot luftveissykdommen covid-19. Den generelle behandling består i god væsketilførsel, oksygen og eventuelt bruk av pustemaskin (respirator) hos kritisk syke og behandling av komplikasjoner. Smitteforebygging vil stå helt sentralt i håndteringen av tilfeller med covid-19/SARS/MERS.

Akutt lungesviktsyndrom.

Prognose

Sykdommen kan forløpe med svært varierende alvorlighet fra mild sykdom til død. Dødeligheten er rundt ti prosent for SARS og 35 prosent for MERS.

Covid-19: Dødeligheten, som er beregnet på de rapporterte tilfellene, ligger på rundt fem prosent. Man går ut ifra at ikke alle covid-19-tilfeller med kun smittekontakt eller som har kun milde symptomer oppsøker helsehjelp. Derfor ligger dødeligheten av covid-19 trolig lavere. Norske eksperter antar at dødeligheten er godt under 1% i gjennomsnitt. Eldre, personer med nedsatt immunforsvar og personer med kroniske sykdommer er mest utsatt for komplikasjoner.

Det er ikke usannsynlig at nye koronavirus-epidemier kan gjenoppstå fra dyrereservoarer til virusene. Av denne grunn er det viktig med vedvarende beredskap.

Vil du vite mer?