Informasjon

Histoplasmose

Histoplasmose er en soppinfeksjon inne i kroppen som kan gi sykdom av varierende alvorlighet. Infeksjonen starter vanligvis i lungene.

Hva er histoplasmose?

Histoplasma capsulatum. Fra Centers for Disease Control and Prevention.
Histoplasma capsulatum. Fra Centers for Disease Control and Prevention.

Histoplasmose er en soppinfeksjon i kroppen, en såkalt systemisk soppinfeksjon, som kan gi sykdom av varierende alvorlighet. Infeksjonen starter vanligvis i lungene. Tilstanden er ofte uten symptomer hos på forhånd friske mennesker, men utbrudd av sykdom er rapportert, og da særlig etter opphold i grotter med flaggermus eller i rom med mye fuglelort.

Sykdommen forekommer sjelden i Skandinavia, og bare sporadiske tilfeller etter reise i Nord- og Sør-Amerika er beskrevet. Histoplasmose er en sykdom som sjelden diagnostiseres i Norge, men i 2006 ble 15 av 20 personer som deltok på en gruppereise til Mellom-Amerika smittet etter besøk i grotter, og noen ble syke.

I USA er sykdommen ganske vanlig i Ohio og statene i Mississippi River Valley regionene. Opptil 500.000 nye tilfeller av infeksjon oppstår årlig i dette området.

Årsak

Årsaken til histoplasmose er infeksjon med soppen Histoplasma capsulatum. Den trives best i nitrogenrikt jordsmonn ved ansamlingssteder for flaggermus og fugler. Denne sopptypen finnes i Amerika, Asia og Australia, men er mer sjelden i Europa. Reservoar for soppen er jordsmonn og dyr, spesielt fugler og flaggermus. Mennesker smittes ved inhalasjon av sporer som frigis fra jordsmonn forurenset av avføring fra dyr. Inngangsporten for sykdom er lungene. Histoplasmose smitter ikke fra person til person.

I grotter med flaggermus er forholdene for soppvekst gode, og det antas at eksponering for store mengder soppsporer er nødvendig for at ellers friske mennesker skal bli syke. Hos personer med immunsvikt slik som AIDS, kan histoplasmose gi alvorlige sykdomsbilder.

Symptomer

De fleste som utsettes for smitte, blir ikke syke, men ved stor eksponering for soppsporer er det rapportert flere utbrudd med høy innsykning blant ellers friske personer. Immunfriske mennesker får sjelden eller aldri de alvorligste sykdomsbildene. AIDS-pasienter og andre immunsvekkede er mer mottakelige og kan bli alvorlig syke.

Sykdommen kan gi ulike sykdomsbilder. Oftest preges sykdommen av luftveissymptomer (akutt lungehistoplasmose), men feber og leddsmerter forekommer også. Inkubasjonsperioden er vanligvis 3-17 dager, men den kan noen ganger være lenger.

Diagnostikk

Lungehistoplasmose

Opplysninger om reisemål, grottebesøk og luftveissymptomer kan gi mistanke om diagnosen. Blodprøver på antistoffer, eventuelt dyrkningsprøver fra luftveiene, kan bekrefte diagnosen. Dersom dyrkingen er negativ - det vil si det er ingen oppvekst av sopp, må diagnosen stilles ut fra en samlet vurdering av tilgjengelige opplysninger, det vil si sykehistorie, funn, røntgenfunn og antistoffbestemmelser (serologi).

Behandling

Behandling er som regel ikke nødvendig. Hos de fleste går akutt lungehistoplasmose over uten behandling, og soppbehandling anbefales kun ved alvorlig eller langvarig sykdom ut over fire uker. Hos immunsvekkede eller personer med alvorlig eller langvarig symptombilde kan det være nødvendig å gi soppbehandling i tablettform (eventuelt intravenøst hos alvorlig syke personer med underliggende sykdom, f.eks. aids).

Forebygging

Opplevelsesreiser til eksotiske områder blir stadig mer populære, og det er viktig at reiserådgivningen følger opp med hensyn til dette. Spesielt utsatte grupper, blant annet personer som er immunsvekkede eller har kroniske sykdommer, gravide og eldre bør få informasjon, slik at de vet hvordan de kan unngå særlig smittefarlige situasjoner under reisen. Reisearrangører må vurdere om besøk i grotter bør inngå som besøksmål for gruppereiser til histoplasmose endemiske områder. Dette gjelder særlig hvis det er snakk om grotter som vanligvis ikke besøkes av turister. Hvis det anses nødvendig å besøke grotter der det foreligger særlig høy risiko for eksponering for histoplasmose-aerosol, bør det vurderes å bruke åndedrettsvern (P3-maske).

Vil du vite mer?

  • Histoplasmose - for helsepersonell