Informasjon

Kreftfremkallende stoffer

Følg arbeidsforskriftene som skal hindre at du utsettes for stoffer som kan være kreftfremkallende. Flere hundre kjemiske stoffer er i dag klassifisert som kreftfremkallende.

Vis ansvar når du arbeider med kreftfremkallende stoffer

Blant kjente kreftfremkallende stoffer finner vi arsenikk, polyaromatiske hydrokarboner (PAH), nikkel- og annet metallstøv, radongass, tre- og lærstøv, benzen, asbest og kreosot. Jo lengre tid man er utsatt for et kreftfremkallende stoff, og jo større mengden er, jo mer øker kreftrisikoen.

Lungekreft er den hyppigste formen for "arbeidsmiljøkreft", men også andre kreftformer i luft- og urinveier, benmarg, lever, hud, lungehinne og andre hinner i kropper (mesotelium) kan være forårsaket av kreftfremkallende stoffer i arbeidsmiljøet. Røyking og andre kreftfremkallende stoffer som forekommer i de samme omgivelsene, forsterker kreftrisikoen. For eksempel vil en som både har røykt og arbeidet med asbest, ha en lungekreftrisiko som er 50 ganger høyere enn en som verken har røykt eller vært i kontakt med asbest.

300 tilfeller i året

De nordiske kreftregistrene regner med at tre prosent av krefttilfellene hos menn og 0,1 prosent av krefttilfellene hos kvinner med sikkerhet kan tilskrives arbeidsmiljøet. Dette innebærer vel 300 tilfeller i Norge årlig, 125 av disse skyldes asbest. Trolig er de reelle tallene nærmere dobbelt så høye, fordi flere stoffer mistenkes å ha kreftfremkallende virkning, men endelig bevis mangler. I tillegg kommer en rolig type hudkreft (basalcellekarsinom) som kan skyldes stoffer på arbeidsplassen.

Asbest er nå forbudt som bygningsmateriale.

Færre enn 100 tilfeller av såkalt arbeidsmiljøkreft rapporteres årlig til Rikstrygdeverket. Underrapporteringen kan skyldes at lege og/eller pasient ikke kjenner årsaken til kreftsykdommen, eller man tenker ikke over at kreftsykdom som oppstår etter pensjonsalderen, kan skyldes forhold mer enn 30 år tilbake i tid.

Kunnskap og ansvar

Ethvert stoff i arbeidsmiljøet som kan representere en mulig risiko for kreft, bør kartlegges, likedan bør man kartlegge på hvilke måter folk blir utsatt for dette stoffet, mengden av stoffet i arbeidsmiljøet, og hvilken virkning det har. På den måten får man kunnskap om hvilke forholdsregler som må tas for å unngå, eller minske, risikoen for å bli eksponert for disse stoffene. Alle som er i kontakt med kreftfarlige stoffer, eller som har ansvar for håndteringen av slike stoffer, må vise ansvar for å ivareta både sin egen og andres helse.

Vil du vite mer?

  • Asbestbetinget lungesykdom
  • Sammenheng mellom arbeidsmiljø og kreftsykdom
  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.