Informasjon

Inflammatorisk tarmsykdom og graviditet

Inflammatorisk tarmsykdom omfatter de to sykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Inflammatorisk tarmsykdom kan ramme kvinner i de årene de kan bli gravide, og sykdommen kan derfor ha innvirkning på fruktbarhet (fertilitet), graviditet og amming.

Definisjoner

Hyppig brukte fremmedord i dette dokumentet:

 • Fertilitet - befruktningsdyktighet
 • Kolitt - betennelse i tykktarm
 • Proktektomi - fjerning av endetarmen
 • Proktokolektomi - fjerning av endetarm og tykktarm
 • Ileostomi - utlegging av tynntarm gjennom bukveggen slik at avføring tømmes i pose
 • Ileoanal anastomose - sammensying av nedre del av tynntarmen (ileum) med endetarmsåpningen (anus) slik at avføring kan tømmes gjennom endetarmsåpningen
 • Retrograd ejakulasjon - sæd tømmer seg via urinrøret til urinblæren i stedet for direkte ut av penis

Fertilitet

Kvinnelig fertilitet

Kvinner med inflammatorisk tarmsykdom som er under kontroll, og der kvinnen tidligere ikke har gjennomgått kirurgi i underlivet, har like god fertilitet som kvinner på samme alder uten inflammatorisk tarmsykdom. Når tarmsykdommen er i en god fase, remisjon, ikke bare bedres fertiliteten, men det gir også gunstigere utfall av graviditeten.

Ved ulcerøs kolitt har kvinner den samme fertilitet som normalbefolkningen. Fjerning av tykktarm og endetarm (proktokolektomi med ileostomi) endrer ikke fertiliteten. Det mangler foreløpig store tallmaterialer når det gjelder pasienter operert med ileoanal anastomose, men denne operasjonstypen ser heller ikke ut til å påvirke fertiliteten negativt.

Når det gjelder Crohns sykdom, er det noe mer usikkerhet, men sprekkdannelser og byller rundt endetarmen (perianale, perineale og rektovaginale fistler og abscesser) antas å ha betydning både for kjønnsorganer og kjønnsdrift (libido). Aktiv sykdom med ernæringsproblem innvirker selvfølgelig også negativt med tanke på fertilitet.

Mannlig fertilitet

Inflammatorisk tarmsykdom påvirker ikke mannens fertilitet. Proktektomi og proktokolektomi kan gi ereksjonssvikt og retrograd ejakulasjon, men det medfører sjelden infertilitet. Færre får impotens når operasjoner gjøres på grunn av inflammatorisk tarmsykdom enn av kreft i tykktarmen. Lagring av sæd bør likevel vurderes forut for proktokolektomi. Anleggelse av en midlertidig ileoanal anastomose kan være aktuelt ved ulcerøs kolitt i befruktningsdyktig alder.

Medikamentell behandling

Dette ser ikke ut til at medikamenter påvirker fertiliteten hos verken kvinner eller menn.

Påvirker svangerskapet tarmsykdommen?

Hos ca. 80 prosent av kvinnene med inflammatorisk tarmsykdom som blir gravide mens sykdommen deres er i remisjon, vil sykdommen forbli i remisjon gjennom hele svangerskapet og i barseltiden. Blant de kvinnene som blir gravide mens sykdommen er aktiv, vil 2/3 fortsette å ha aktiv sykdom eller oppleve forverring av tarmsykdommen.

Hos opptil 45 prosent av pasientene med ulcerøs kolitt som blir gravide mens sykdommen er aktiv, vil betennelsen forverres i svangerskapet. Hos 1 av fire vil kolitten fortsette å være aktiv, men tilstanden holder seg stabil, mens resten av pasientene går i remisjon.

Blant pasienter med Crohns sykdom som blir gravid mens sykdommen er aktiv, vil sykdommen gå i remisjon hos 1/3, forblir stabilt aktiv hos 1/3 og forverres hos 1/3.

Svangerskap og amming

Sykdomsaktiviteten på befruktningstidspunktet er den viktigste faktor for å forutsi noe om sykdomsforløpet gjennom graviditeten. Det bør derfor tilstrebes at befruktning skjer i en rolig fase av sykdommen. Aktiv sykdom i løpet av graviditeten må i første omgang behandles medikamentelt for å komme raskt i bedring og derved bedre prognosen for et vellykket svangerskap. Graviditet har oftest ingen negativ innvirkning på inflammatorisk tarmsykdom og medfører vanligvis ikke oppblussing av sykdommen.

Inflammatorisk tarmsykdom påvirker generelt ikke forløsningsmåte eller forekomst av svangerskapsforgiftning (preeklampsi/eklampsi) dersom sykdommen er under kontroll og graviditeten inntrer i en rolig sykdomsfase. Sykdomsaktivitet vil øke forekomsten av spontanaborter og for tidlig fødsel (prematuritet), men det ser ikke ut til å øke faren for medfødte misdannelser.

Amming

Det er ingen fare ved bruk av 5-ASA og prednison (kortison), men amming bør unngås dersom det er behov for langvarig behandling med andre immunhemmende midler.

Kirurgi og diagnostiske prosedyrer

Kirurgi er sjelden nødvendig for inflammatorisk tarmsykdom ved graviditet, men ved alvorlig sykdom er indikasjonsstillingen som for ikke-gravide.

Dårlig fungerende ileostomi kan ses i andre trimester. Hos ca. 10 prosent av pasientene kan blokkering av tarmen (tarmobstruksjon) bli et problem. Hudblødninger og sårhet rundt stomien kan oppstå når magen blir stor, men dette er forandringer som går tilbake. Fødsel via skjeden kan oftest gjennomføres med unntak av de tilfeller hvor det foreligger alvorlig sykdom rundt endetarmen (perianalt). Arrvev i dette området kan gjøre fødsel vanskelig og en eventuell klipping i skjedeåpningen (episiotomi) kan være vanskelig å få til å gro.

Det er ingen sterke kontraindikasjoner mot sigmoideoskopi, gastroskopi eller biopsier dersom disse undersøkelsesmetodene er påkrevet i løpet av graviditeten. CT av buken (abdomen) er bare nødvendig ved mistanke om alvorlig (fulminant) kolitt eller ved hull på tarmen (perforasjon).

Behandling under svangerskap

Gravide behandles stort sett likt med ikke-gravide, men de skal ikke behandles med metotreksat.  

5-ASA og kortison (prednison) kan brukes som ellers. Det er ikke rapportert fosterskader hos pasienter som har blitt gravide under pågående 5-ASA-behandling, og som har fortsatt med denne behandlingen ut svangerskapet.

Azatioprin anbefales ikke påbegynt hos kvinner som er eller ønsker å bli gravide. Det er imidlertid ikke indikasjon for provosert abort hos en pasient som er blitt gravid under pågående behandling, og det kan være uheldig å stanse behandling med Imurel dersom dette medikamentet er nødvendig for å holde sykdommen under kontroll.

Bruken av biologiske midler har markant forbedret behandlingen og redusert antall kolektomier ved inflammatorisk tarmsykdom. Det gjelder også for gravide. Forskning viser at risikoen for skader på fosteret eller forekomst av komplikasjoner i svangerskapet ikke er økt. 

Metronidazol (Flagyl) bør ikke gis til gravide eller ammende.

Ciklosporin skal bare brukes hos gravide eller ammende kun hvis fordelen oppveier en mulig risiko.

På tross av dette: Ved aktiv sykdom under graviditeten kan det være større fare ved å stanse bruken av medisiner som azatioprin og anti-TNF stoffer, enn faren for bivirkninger av medikamentene.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Norsk Elektronisk Legehåndbok. Ulcerøs colitt.
 2. Norsk Elektronisk Legehåndbok. Crohns sykdom.
 3. Peppercorn MA, Mahadevan U. Fertility, pregnancy, and nursing in inflammatory bowel disease. UpToDate, last updated Dec 05, 2016. www.uptodate.com
 4. Hashash JG, Kane S. Pregnancy and inflammatory bowel disease. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2015 Feb; 11(2): 96–102. www.ncbi.nlm.nih.gov