Informasjon

ADHD - en oversikt

ADHD er en tilstand som innebærer vansker med konsentrasjon, uro og/eller impulsivitet.  Symptomene starter tidlig i barneårene og vedvarer ofte inn i ungdomsalderen og voksenlivet.

Hva er ADHD?

ADHD er en forkortelse av attention-deficit/hyperactivity disorder. "Attention-deficit" betyr oppmerksomhets-/konsentrasjonsvansker - en klarer ikke å samle seg om det en skal gjøre. "Hyperactivity" er hyperaktivitet, høyt aktivitetsnivå, vansker med å holde seg i ro eventuelt indre uro. I tillegg ses impulsivitet, vansker med å kontrollere impulser og selvregulering. Tilsammen utgjør disse tre kjernesymptomene ved ADHD. Andre navn på ADHD er hyperkinetiske forstyrrelser og oppmerksomhetsforstyrrelser.

ADHD kan graderes fra milde til alvorlige vansker og komme til uttrykk på mange ulike måter. Det skilles mellom to hovedtyper av oppmerksomhetsforstyrrelse, les mer om undertypene av ADHD. Tilstanden er arvelig, men påvirkes også av en rekke faktorer i miljøet. ADHD er beslektet med autisme og Tourettes syndrom, og disse tilstandene inngår i det vi kaller nevroutviklingsforstyrrelser. Kjennetegn ved nevroutviklingsforstyrrelser er vansker som kommer til syne i barnealder i form av funksjonsvansker eller forsinket utvikling. Med alderen modnes nervesystemet, og funksjonsvanskene kan avta.

Én til tre prosent av barn og ungdom oppfyller kriterier for hyperkinetiske forstyrrelser. Brukes definisjonen fra det amerikanske diagnosesystemet DSM (ADHD), er forekomsten rundt fem prosent hos barn. Forholdet gutter til jenter varierer fra 3:1 og 4:1. Med økende alder og hos voksne utjevnes kjønnsforskjellene noe.

Animasjon om ADHD
Neste side