Informasjon

Opioidforgiftning, overdoser

Overdoser av narkotika er ingen uvanlig situasjon blant narkomane. Årlig dør omtrent 260 personer av overdoser i Norge. Raskt innsatt livreddende førstehjelp og injeksjon av motgift berger mange fra å dø.

En opioidoverdose er en akutt tilstand som skyldes et for høyt inntak av et narkotikum. Det må ikke forveksles med opiatabstinens som oppstår hos narkomane som ikke har tilgang til stoff.

Forekomst

I 2015 ble det registrert 289 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge. Av de 289 dødsfall i 2015 var 221 dødsfall overdoser, 37 selvmord og 31 dødsfall hvor avhengighet var dødsårsak. Andelen kvinner blant de avdøde (29 %) var noe høyere enn i 2013 og 2014 (24 %). I perioden 2003 til 2015 har dødstallene variert rundt et relativt stabilt gjennomsnitt på 263 dødsfall per år. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av rusmidler med sprøyte.

Samlet sett var 83 prosent av dødsfallene knyttet til bruk av opioider i 2015, en samlebetegnelse for naturlige og syntetiske stoffer med opphav i opium. Inndelingen etter type opioider var som følger: heroin (35 prosent), morfin/kodein og andre halvsyntetiske opiater (24 prosent), metadon (10 prosent) og syntetiske opioider (12 prosent).

Overdose oppstår sjelden ved terapeutisk behandling av smerter.

Symptomer

Symptomer og tegn på opiatforgiftning er nedsatt bevissthet og knøttsmå pupiller (miose). Pulsen går ned og pusten svekkes, noen ganger kan det føre til hjertestans eller pustestans. Blå negler og blå lepper skyldes utilstrekkelig tilgang på oksygen i blodet. Andre symptomer kan være kvalme, brekninger, magesmerter, kramper og muskelsammentrekninger.

En person som er opiatforgiftet, har tatt en overdose, vil vanligvis ikke reagere selv om man roper navnet til vedkommende eller rister kraftig i personen.

Behandling

Livreddende førstehjelp må sikre livsviktige funksjoner som åndedrett og hjerte. Ellers er målet å redusere graden av og forkorte virkningen av forgiftningen, eventuelt å behandle komplikasjoner.

Like viktig som førstehjelp er å få gitt den narkomane motgift, nalokson. Dette er et stoff som kan reversere virkningen av opiat, ikke bare symptomene. Nalokson settes direkte og langsomt i blodet, intravenøst, eventuelt intramuskulært. Det fungerer både som en diagnostisk test og eventuelt en livreddende behandling når diagnosen stemmer. Effekt forventes etter 30-60 sekunder og varer 1-4 timer. Dosen kan gjentas hvert 3.-4. minutt inntil normalt åndedrett. Hvis pasienten ikke har respons etter 10 mg nalokson, er det lite sannsynlig at opioider alene er ansvarlig for symptomene.

I et 2-årig prøveprosjekt i Oslo og Bergen ble Nalokson nesespray testet ut. Konklusjonen var at nesesprayen reddet liv. Derfor ble prosjektet i 2016 utvidet til Asker, Drammen, Sandnes, Stavanger og Trondheim. I løpet av 2017 inkluderes også Fredrikstad, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Arendal og Tromsø. Nalokson nesespray er lettere å administrere og medfører liten risiko for brukerne.

Virkningen av nalokson opphører tidligere enn for opioider, det vil si at halveringstiden er kortere, noe som medfører at pasienten kan få en "ny" opioidforgiftning når naloksoneffekten går ut. Pasienten må derfor observeres og nalokson-behandlingen eventuelt gjentas. Risikoen for en "ny" opioidforgiftning reduseres når det gis en dose nalokson intramuskulært først, jfr. over.

Ved bruk av nalokson er det viktig å ta hensyn til faren for å utløse abstinenssymptomer hos misbrukere. Vanligvis er det mulig å reversere hemmingen av åndedrettet uten å utløse kraftige abstinenssymptomer ved å titrere seg fram, og ikke fullstendig reversere opioideffekt.

Pasienten må overvåkes nøye når det gjelder pustefunksjon, sirkulasjon og bevissthetsgrad. Etter intravenøs injeksjon av nalokson bør pasienten være symptomfri i minimum 6 timer etter siste dose før overvåkningen avsluttes.

Prognose

En alvorlig overdose kan føre til koma og brå død. Pustestans og hjertestans kan også føre til uopprettelig hjerneskade. Noen utvikler nyresvikt.

To avgjørende faktorer for prognosen er alvorlighetsgraden av lammelsene av åndedrettet og hvor raskt gjenopplivingen kommer i gang. Symptomene ved opioid-overdose forsterkes av samtidig inntak av andre sløvende stoffer som etanol og benzodiazepiner. De fleste dødelige overdoser skyldes en blandingsforgiftning med andre sløvende stoffer som alkohol og benzodiazepiner.

Vil du vite mer?