Informasjon

NIPT - non invasiv prenatal test

Ved NIPT - non invasiv prenatal test, gjøres en analyse av fosterets DNA i en blodprøve fra mor.

Hva er NIPT?

NIPT står for non invasiv prenatal test, og er en prøve av fosterets DNA som tas uten inngrep utover en blodprøve fra mor. Testen gjøres i kombinasjon med ultralyd og kan avdekke kromosomavvikene trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 eller trisomi 13. Testen kan tas fra svangerskapsuke ti, men det er anbefalt å vente til uke elleve. NIPT tilbys kun hos offentlige og enkelte private virksomheter godkjent av Helsedirektoratet til å gjennomføre testen.

Lovverket regulerer bruk av NIPT

Bioteknologiloven og dens forskrifter regulerer bruken av fosterdiagnostikk. Med fosterdiagnostikk menes undersøkelse av fosterceller, foster eller den gravide for å få informasjon om genetiske egenskaper, påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsforstyrrelser hos fosteret. Fostervannsprøve og morkakeprøve er andre former for fosterdiagnostikk.

Endringer i bioteknologiloven

I mai 2020 vedtok Stortinget endringer i bioteknologiloven som innebærer følgende:

  • Aldersgrensen for fosterdiagnostikk senkes fra 38 år til 35 år.
  • Alle gravide skal få tilbud om en ultralydundersøkelse i uke 11 til 14.
  • NIPT tilbys alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk, eller ved funn på tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser, uavhengig av kvinnens alder.
  • Gravide under 35 år uten krav på fosterdiagnostikk, men som ønsker NIPT kan få utført testen hos enkelte private helsetjenestetilbud, og betaler da denne selv.

Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2020. Organiseringen av tilbudet har tatt tid. Det er forventet at gravide over 35 år vil få tilbud om fosterdiagnostikk i det offentlige i løpet av 2021 og at tilbud om tidlig ultralyd vil være på plass i løpet av 2022. Flere private tilbydere er godkjent av Helsedirektoratet og tilbyr egenbetalt NIPT (per oktober 2021).

Når brukes NIPT?

I følge norske retningslinjer skal gravide tilbys NIPT dersom svaret er ja på et eller flere av disse spørsmålene:

  • Vil kvinnen være 38 år eller eldre ved termin?
  • Har den gravide eller den gravides partner tidligere fått et barn eller et foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik?
  • Har den gravide eller den gravides partner økt risiko for å få et barn med alvorlige, arvelige sykdommer som kan påvises i svangerskapet?
  • Bruker den gravide medisiner som kan skade fosteret?
  • Har ultralydundersøkelse vist tegn på utviklingsavvik/kromosomavvik hos fosteret?
  • Er den gravide, eller paret, i en særlig vanskelig livssituasjon der hun/de mener hun/de ikke vil være i stand til å ta den ekstra belastningen et sykt eller funksjonshemmet barn kan medføre?

I forbindelse med lovendringen i 2020 pågår det diskusjon i fagmiljøet om hvorvidt indikasjoner for fosterdiagnostikk (listen over) bør endres ytterligere. I løpet av 2021 senkes aldersgrensen fra 38 år til 35 år (oktober 2021).

Den gravide velger selv om hun vil benytte seg av tilbudet om fosterdiagnostikk.

Gravide under 35 år uten krav på fosterdiagnostikk, men som ønsker NIPT kan få utført testen hos enkelte private helsetjenestetilbud, og betaler da denne selv.

 

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Om NIPT viser høy risiko for at fosteret har en trisomi, får kvinnen tilbud om en invasiv test. Invasiv test gjøres i form av en morkakeprøve eller fostervannsprøve og gir et endelig svar. 

Vil du vite mer?