Nyhetsartikkel

Anbefaler vaginal setefødsel

En studie fra Nordlandssykehuset viser at 41 prosent av planlagte vaginale setefødsler endte med akutt keisersnitt. Likevel mener forfatterne at planlagt setefødsel for utvalgte grupper bør anbefales.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Denne artikkelen er den tredje av totalt seks artikler som belyser temaet valg av fødselsmetode ved seteleie. Anbefalinger i ulike vestlige land spriker. Norske studier konkluderer ulikt, og vi har gjort intervju med to erfarne fødselsleger som har forskjellig oppfatning av hva som er det beste valget ved setefødsel - planlagt keisersnitt for alle eller vaginal setefødsel for utvalgte grupper. Temaet utdypes i disse artiklene:

"Nordlandsstudien"

I mars 2010 ble studien "Fødselsmetode ved seteleie" publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Fødselsmetode ved seteleie er omdiskutert og praksis varierer mellom land og institusjoner, men i Norge anbefales vaginal forløsning til utvalgte grupper, skriver forfatterne.

Studien hadde sett på resultatene for mor og barn, der mor fødte ett foster i seteleie etter uke 34 i svangerskapet, ved Nordlandssykehuset i Bodø i perioden 1.1.1997-31.12.2006. Totalt gjaldt dette 385 kvinner.

41 prosent endte med akutt keisersnitt

Det var planlagt vaginal fødsel hos 61 prosent av kvinnene, og planlagt keisersnitt hos 39 prosent av kvinnene. Resultatene fra studien viste at andelen vaginale forløsninger til termin var 36 prosent, ettersom 41 prosent av de planlagte vaginale forløsningene endte med akutt keisersnitt. Tang ble brukt i 16 prosent av de vaginale forløsningene. De vanligste årsakene til at en planlagt vaginal forløsning endte med akutt keisersnitt var langsom fremgang i fødselen, føtalt stress (tegn på oksygenmangel hos barnet) og antatt fotleie (føttene blir førende del).

Mors ønske er en av de vanligste årsakene til planlagte og akutte keisersnitt ved seteleie. Informasjon fra media og helsepersonell gjør at mor ofte er engstelig. Videre påpeker forfatterne at det er viktig å gi mor korrekt informasjon om resultater ved setefødsler, både fra nasjonale og internasjonale studier.

Flere fødselsskader ved planlagt vaginal setefødsel

Resultatene for mødre med barn i seteleie som fødte før termin - altså mellom uke 34 og uke 37 i denne studien - er behandlet separat. Dette er for å bedre kunne sammenligne resultatet med tilsvarende studier andre steder fra. Totalt var det 37 fødsler i denne gruppen. For 84 prosent av disse var det planlagt vaginal fødsel. Her endte 80 prosent med akutt keisersnitt. I hovedsak var årsakene svangerskapsforgiftning eller føtalt stress. Ett av barna døde av medfødt sykdom. Ti prosent av kvinnene som fødte for tidlig og endte med akutt keisersnitt, opplevde komplikasjoner.

Forfatterne skriver at det var flere fødselsskader blant barna som ble født ved planlagt vaginal setefødsel (11), enn de som ble født ved keisersnitt (0), men at de ett år senere, ikke lenger hadde noen påvisbare skader. Det var ingen tilfeller av neonatal hjerneblødning eller encefalopati. Det var ingen barn eller mødre som døde. Ved planlagt keisersnitt øker risikoen for større blødning, ellers var det ingen store forskjeller for mor i forhold til komplikasjoner ved vaginal setefødsel sammenlignet med keisersnitt.

Opprettholder anbefalingen

Forfatterne skriver at det er økt fare for fødselsskade etter planlagt vaginal fødsel i seteleie, men på samme nivå som i rapporten som ligger til grunn for de nasjonale retningslinjene. Derfor opprettholder de praksisen med anbefalt vaginal forløsning til utvalgte grupper.

Belfrage og Gjessing konkluderte i en studie fra 2002 med at man bør anbefale keisersnitt ved seteleie. Vårt sykehus er mindre (Nordlandssykehuset i Bodø), men for øvrig sammenlignbart med Stavanger Universitetssykehus. Ettersom den studien og rapporten fra SMM gir ulike råd, ønsket vi å vurdere forsvarligheten av vår egen praksis med tanke på komplikasjoner hos mor og barn, skriver de.

Anbefaler nasjonalt setefødselregister

"Våre funn samsvarer med funnene i rapporten fra senter for medisinsk metodevurdering. Ettersom denne og nasjonal veileder anbefaler vaginal setefødsel med bakgrunn i tilsvarende resultater, ser vi ingen grunn til å endre vår praksis ut fra vårt begrensede materiale", skriver forfatterne. De skriver også at studien er for liten til å si noe om dødelighet, og at de anbefaler et nasjonalt setefødselregister der resultatene for mor og barn fortløpende registreres og evalueres.

Pål Øian, en av forfatterne bak denne studien, er også medforfatter av veilederen og ledet ekspertgruppen som skrev rapporten til Senter for medisinsk metodevurdering. Les også vårt intervju med ham:- Trygt med vaginal setefødsel i Norge

Vil du vite mer?