Informasjon

Live Landmark om Lightning Process

- ME bunner i en kombinasjon av mentalt og fysisk stress, sier Live Landmark. Hun underviser i tredagers kurset Lightning Process, en metode som har fungert for mange personer med kronisk utmattelsessyndrom (ME).

Live Landmark er medeier og instruktør i Aktiv Prosess, som tilbyr undervisning og opplæring i Lightning Process (LP). Den omdiskuterte metoden "har gitt svært gode resultater for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom eller myalgisk encefalopati (ME)" - en komplisert sykdom mange mener det ikke finnes noen kur mot.

Lynkurs mot stress

Ifølge Aktiv Prosess sine nettsider skal Lightning Process i løpet av tre dager "lære deg hvordan du skal få tilbake kontrollen over livet ditt og gi deg muligheten til å bryte sykdomsspiralen din, ME, stress eller andre destruktive mønstre (...)".

Landmark vil heller omtale Lightning Process som en treningsmetode framfor en alternativ behandlingform, siden kurset forutsetter aktive og motiverte deltakere. Hun ser derfor ikke på seg selv som en behandler, men en instruktør. I LP er det heller ingen pasienter, men bare klienter.

- LP er et treningsprogram der deltakeren må tilegne seg metodene for deretter å bruke de i sitt eget liv. Kurset består av tre dager med undervisning i grupper på 5-8 personer. Ingen medisiner blir gitt og ingen berøringer blir utført. Det gjøres ikke behandlinger og det påføres heller ikke oppgaver. Det er kun undervisning, sier Landmark til Nhi.no.

En særegen fysisk tilstand

Live Landmark
Live Landmark

Live Landmark mener stress er en sentral årsak til at folk føler seg så syke at de blir diagnostisert med kronisk utmattelsessyndrom. Men hun mener sykdommen er en særegen fysisk tilstand.

- Vi jobber ut i fra en teori som bunner i en kombinasjon av mentalt og fysisk stress. Ifølge tall fra ME-lege Paul Kavlis foredrag, er 8 av 10 ME-pasienter såkalte “overachievers” (mennesker som lever over evne, journ. anm.). Det vil si at totalbelastningen over tid er blitt for stor. Når du deretter blir utsatt for en infeksjon eller annen fysisk påkjenning, kan dette gi deg en fysisk totalkollaps. Så havner du i en negativ spiral det kan være vanskelig å snu på egenhånd.

Ble selv frisk etter LP

Det var nettopp denne negative spiralen Live Landmark fikk hjelp til å komme seg ut av. Hun hadde selv hatt kronisk utmattelsessyndrom (ME) i over fire år før hun deltok på et LP-kurs hos Phil Parker i England. Parker er best kjent for å være mannen bak varemerket The Phil Parker Lightning Process. Etter kurset erklærte Live Landmark seg frisk og utdannet seg til instruktør.

Omdiskutert metode

Personer som har hatt ME i mange år har fått livet tilbake på tre dager. Det viser i alle fall suksesshistoriene som florerer på Internett. Ifølge Phil Parkers egen statistikk opplever hele 85% av klientene den endringen de ønsket på siste dagen av kurset.

- De nyeste tallene fra vår egen evaluering viser at så mange som 92,5 % prosent får en betydelig økt livskvalitet etter LP.

Men Lightning Process har ikke bare høstet ros. Spesielt Norges ME-forening stiller seg kritiske til LP-metoden som Live Landmark og Aktiv Prosess har lært bort til hundrevis av nordmenn.

- ME-foreningen kan ikke anbefale sine medlemmer noe som ikke er vitenskapelig dokumentert, ifølge leder Ellen Piro. ME-foreningen har hatt enormt stor autoritet i kraft av å være et pasientorgan og har derfor stor påvirkningskraft, mener Landmark.

Ikke noe for alle og enhver

Med frisk mener Live Landmark å leve et liv i balanse, uten å ta spesielle hensyn til verken mat, hvile eller aktivitet. Målet er å vende tilbake som en normal bidragsyter i samfunnet. Men ikke alle blir friske av lynkurset.

Selv om svært mange av ME-pasientene som har vært på kurs blir bedre, fungerer ikke metoden på alle. Det foregår utsiling av kursdeltakere gjennom et søknadsskjema. Bare de som kan overbevise instruktørene om at de er motiverte nok, får delta. Det presiseres også at enkelte ikke klarer å bruke metodene i sitt eget liv og derfor ikke lykkes. Deltakeren må ta det hele og fulle ansvaret for virkningen av å bruke eller å ikke bruke LP etter kurset. Det betyr at dersom du ikke blir bedre, er det ditt eget ansvar.

Hvilke alternativer har ME-syke som ikke kan gjennomføre LP?

- Det er mange sykehus som tilbyr mestringskurs. Enkelte rehabiliteringssentre har spesialisert seg på denne gruppen mennesker, sier Landmark.

Mangler vitenskapelig dokumentasjon

Det foreligger foreløpig ingen vitenskapelige studier som kan bekrefte at Lightning Process har en effekt mot kronisk utmattelsessyndrom. På den engelske nettsiden henvises det kun til norsk forskning som ikke direkte omhandler Lightning Process. Men Live Landmark kan vise til andre undersøkelser.

- Overlege Ketil Berstad på Godthaab Helse og Rehabilitering har gjennomgått en undersøkelse på våre 40 første deltakere, 20 uker etter gjennomført LP-kurs hos oss. Tallene viser betydelige endringer i livskvalitet. På en skala fra 0-10 ble livskvalitet oppgitt å være 3 før kurset. Tallet steg til 8 etter kurset. Et mer objektivt mål er antall timer i seng eller på sofa før LP-kurs. Der har klientene oppgitt tall som gir en median på 15 timer i døgnet. Etter 20 uker lå medianen på 9 timer.

LP er ikke kognitiv terapi

Sammen med gradvis økende fysisk trening, er kognitiv behandling den eneste behandlingsformen som i vitenskapelige studier har vist seg å være effektiv, ifølge en rapport fra Kunnskapssenteret. På Aktiv Prosses'' hjemmesider står det at LP og kognitiv adferdsterapi verken er sammenlignbart eller utviklet på samme måte.

Men hva er forskjellen på Lightning Process og kognitiv adferdsterapi?

- Den kognitive adferdsterapien jeg kjenner til handler primært om pacing eller såkalt aktivitetstilpasning. Lightning Process handler ikke om dette, men har et vesentlig fokus på fysiologi og kroppens mekanismer og responser. Denne kunnskapen er basert på stressteorien til Hans Selye.

Live Landmark refererer til Hans Selye som allerede i 1935 oppdaget fysiologiske endringer på rotter utsatt for langvarig stress. Senere dokumenterte hormonforskeren samme respons på mennesker. Selye var nominert til Nobelprisen i medisin flere ganger. Han regnes som stressteoriens far.

Ikke forbeholdt noen diagnose

På de engelske nettsidene står det at LP kan hjelpe mot lav selvtillit, angst, stress, depresjon, avhengighet, søvnløshet, tvangslidelser, skyldfølelse og sceneskrekk. I den samme listen finner du også ME.

- LP er ikke forbeholdt noen diagnose. Mennesker med fysiske og psykiske stressrelaterte tilstander har hatt svært god effekt av kurset, forklarer Landmark.

Det tar ett år å utdanne seg til å bli en instruktør og utdanningen foregår i England. I dag er Live Landmark én av fem norske LP-instruktører. Og flere skal det bli. Til høsten er det ventet hele 35 nyutdannede LP-instruktører til Norge.

- Dette burde gi optimale forhold for alle som ønsker kurs, sier hun til Nhi.no.

Prisen for å delta på et Lightning Process-kurs er 15 000 kr.

Om kronisk utmattelssyndrom (ME)

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal følelse av energisvikt og utmattelse av over 6 måneders varighet og som hemmer dagliglivets funksjoner. Det finnes ingen objektive funn (legeundersøkelser, laboratorieprøver eller bildediagnostikk) ved sykdommen som kan brukes til å stille diagnosen. Man anslår at mellom 9 000 og 18 000 nordmenn er rammet. Om lag 70 prosent er kvinner.

Om Lightning Process

Phil Parker er mannen som utviklet Lightning Process. Han er utdannet osteopat, hypnoterapeut, NLP-terapeut og coach. Hans metode er satt sammen av ulike teknikker med basis i osteopati, selvhypnose, coaching og nevrolingvistisk programmering (NLP). Osteopati øker kroppens evne til å helbrede seg selv gjennom fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager, mens NLP er en teoretisk og praktisk opplæring i kommunikasjonsteknikk. Mange av elementene som utgjør Lightning Process hører under samlebetegnelsen alternativ behandling.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Hva er osteopati?. Norsk osteopatforbund 2009. www.ostepati.org
  2. Lightning Process. Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) 2009. www.nifab.no
  3. Nevrolingvistisk programmering (NLP). Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) 2009. www.nifab.no
  4. Hva er The Lightning Process?. Aktiv Prosess 2009. www.aktivprosess.no
  5. What is the Phil Parker Lightning Process? Phil Parker Ligtning Process 2009. www.lightningprocess.com
  6. Bruun Wyller V, et al. Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati (CFS/ME). Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 9, 2006.
  7. Hva er CFS/ME? Helsedirektoratet 2009. www.shdir.no