Skjema

Percentilskjema

 • I følge de nye Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1736) utgitt av helsedirektoratet i 2010, anbefales det bruk av WHO vekststandard og nye vekstkurver utarbeidet i Bergen
  • For aldersgruppen 0-5 år anbefales å bruke vekstkurver basert på WHOs vekststandard (2006)
  • For aldersgruppen 6 - 19 år anbefales kurver basert på Vekststudien i Bergen (2009)1

Vekststudien i Bergen 2007

Skjemaene bygger på vekststudien i Bergen i 2007, publisert i Tidsskrift for den norske legeforening i 20092
Her finnes også KMI-kurver for begge kjønn. KMI (kg/m2)= BMI
I aldersgruppen 0-4 år er det marginale forskjeller i dag sammenlignet med de originale percentilskjemaene som er i bruk
For eldre barn er det en økning i 50-percentilen for høyde med opptil 3,4 cm hos gutter og 2,5 cm hos jenter
For barn over 4 år har vekten i forhold til høyden økt
Kurvene for norske barn i 2007 ligger over WHO standardkurver for fødselsvekt, høyde, vekt og hodeomkrets

Andre vektrelaterte kroppsmål

Norske referansekurver for mageomkrets, tricepsfolder og subskapulære hudfolder hos barn publisert i Tidsskrift for den norske legeforening i 2016 bygger på tall fra vekststudien3.

Mageomkrets er et godt mål på abdominal fedme, også hos barn. Hudfoldtykkelse korrelerer godt med totalt kroppsfett, metoden krever tilgang til hudfoldmåler og kunnskap om bruken av den4-5.

WHO percentilskjema

WHO har laget egne percentilskjema etter målinger i forskjellige etniske regioner, også norske data inngår. Materialet er hentet fra barn oppvokst i gode sosiale kår

Kilder

Referanser

 1. Arbeidsgruppe. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2010.
 2. Júliusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Vekstkurver for norske barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 281-6. Tidsskrift for Den norske legeforening
 3. Brannsether B, Roelants M, Bjerknes R, Júlíusson PB. Nye referansekurver for vektrelaterte kroppsmål hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1828-30. pmid:27883109 PubMed
 4. Brannsether B, Roelants M, Bjerknes R, Júlíusson PB. Waist circumference and waist-to-height ratio in Norwegian children 4-18 years of age: reference values and cut-off levels. Acta Paediatr 2011; 100: 1576-82. pmid:21627692 PubMed
 5. Brannsether B, Roelants M, Bjerknes R, Júlíusson PB. References and cutoffs for triceps and subscapular skinfolds in Norwegian children 4-16 years of age. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 928-33. pmid:23632751 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)