Skjema

Percentilskjema

Vekststudien i Bergen

 • Skjemaene er basert på data fra vekststudien i Bergen1-2
  • Anbefales brukt ved måling av hodeomkrets på helsestasjon og måling av høyde, vekt, KMI i skolehelsetjenesten (5-20 år)
 • Kurvene for norske barn ligger over WHO standardkurver for fødselsvekt, høyde, vekt og hodeomkrets
 • Se også kalkulator for beregning av KMI og iso-KMI

Andre vektrelaterte kroppsmål

 • Mageomkrets er et godt mål på abdominal fedme, også hos barn3-4
  • Hudfoldtykkelse korrelerer godt med totalt kroppsfett, metoden krever tilgang til hudfoldmåler og kunnskap om bruken av den
 • Norske referansekurver for mageomkrets, tricepsfolder og subskapulære hudfolder hos barn bygger på tall fra vekststudien5

WHO percentilskjema

Nasjonal faglig retningslinje

Kilder

Referanser

 1. Helsedirektoratet (2017). Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert mai 2022. Siden besøkt 29.06.2022 www.helsedirektoratet.no
 2. Júliusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Vekstkurver for norske barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 281-6. Tidsskrift for Den norske legeforening
 3. Brannsether B, Roelants M, Bjerknes R, Júlíusson PB. Waist circumference and waist-to-height ratio in Norwegian children 4-18 years of age: reference values and cut-off levels. Acta Paediatr 2011; 100: 1576-82. pmid:21627692 PubMed
 4. Brannsether B, Roelants M, Bjerknes R, Júlíusson PB. References and cutoffs for triceps and subscapular skinfolds in Norwegian children 4-16 years of age. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 928-33. pmid:23632751 PubMed
 5. Brannsether B, Roelants M, Bjerknes R, Júlíusson PB. Nye referansekurver for vektrelaterte kroppsmål hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1828-30. pmid:27883109 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL