Informasjon

Autismespekterforstyrrelser - oversikt

Autismespekterforstyrrelser er tilstander som påvirker en persons evne til sosialt samspill, kommunikasjonsmønster og atferdsmønster. Tidlig diagnose og tiltak er viktig.

Autismespekterforstyrrelser

Autismespekterforstyrrelser eller autismespekterdiagnoser (ASF eller ASD) er en samlebetegnelse for en gruppe tilstander karakterisert ved avvik i gjensidig sosialt samspill og kommunikasjon og begrenset stereotyp, repeterende atferd og interesser av ulik alvorlighetsgrad. 

Autisme regnes ikke lenger som en sjelden tilstand. Nyere studier angir en forekomst (prevalens) på rundt én prosent. Antallet barn diagnostisert med autisme har økt betydelig de siste tiårene. Det er sannsynlig at dette skyldes økt oppmerksomhet om tilstandene, bedre diagnostiske verktøy og inklusjon av nye undergrupper som uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.

Selv om ny kunnskap om disse tilstandene stadig øker, er man enda langt unna en forståelse som gjør det mulig å tilby mer effektiv behandling.

Karakteristika ved autisme:

  • Opptrer før tre års alder
  • Mangelfull og avvikende utvikling av kontaktevne med forstyrret sosialt samspill
  • Forstyrret og forsinket språkutvikling
  • Tvangspreget atferd med ritualer
  • Evnenivået varierer i betydelig grad

Ved mildere former av autisme kan barnet/ungdommen/den voksne ha:

  • Tilnærmet normal språkutvikling
  • Innsnevret og stereotyp repeterende atferd
  • Normalt, eventuelt høyt evnenivå
Neste side