Informasjon

Autismespekterforstyrrelser - oversikt

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er alvorlige tilstander som barneautisme, Retts syndrom og Aspergers syndrom. Tidlig diagnose og tiltak er viktig for å gi barna best mulig behandling.

Temaside om Korona

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse kalles også autismespekterforstyrrelser eller autismespekterdiagnoser (ASD) og er en samlebetegnelse for en gruppe tilstander karakterisert ved avvik i gjensidig sosialt samspill og kommunikasjon og begrenset stereotyp, repeterende atferd og interesser av ulik alvorlighetsgrad. Barneautisme, Aspergers syndrom og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse er vanligst.

ASD regnes ikke lenger som en sjelden tilstand. Nyere studier angir en forekomst (prevalens) på rundt én prosent. Antallet barn diagnostisert med ASD har økt betydelig de siste tiårene. Det er sannsynlig at dette skyldes økt oppmerksomhet om tilstandene, bedre diagnostiske verktøy og inklusjon av nye undergrupper som uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.

Selv om ny kunnskap om disse tilstandene stadig øker, er man enda langt unna en forståelse som gjør det mulig å tilby mer effektiv behandling.

Karakteristika ved de ulike tilstandene:

Barneautisme

 • Opptrer før tre års alder
 • Mangelfull og avvikende utvikling av kontaktevne med forstyrret sosialt samspill
 • Forstyrret og forsinket språkutvikling
 • Tvangspreget atferd med ritualer
 • Evnenivået varierer i betydelig grad, men anslås at over halvparten har redusert evnenivå 

Retts syndrom

 • Forekommer nesten utelukkende hos jenter
 • Oppdages mellom sju måneder til to års alder
 • Tap av motoriske ferdigheter, stans i lekeutvikling og sosial utvikling
 • Ufrivillige bevegelser
 • Mentalt tilbakestående

Aspergers syndrom

 • Normal språkutvikling
 • Forstyrret sosialt samspill/kontaktvansker
 • Innsnevret og stereotyp repeterende atferd
 • Normalt, eventuelt høyt evnenivå
Neste side